ITOU NOMO HILOU BEELE Filipai 1
Filipai
1
Ji Pol, ji Timoti ngare ere Yesus Kristus nomo haruwe magana. Ere pas beha tere Yesus Kristus nomo fai-aita bagu, tere fai-aita oofa nigigou bagu, tere sios haruwe fai bagu, Filipai taon langa yafaya waha yerege tagiyare. Ere ebere jijei Itou Anyakaro Yesus Kristus ngare edo tere bode aau narire gonga, tere tebere huwanyatege ono worunga foinga inyonbona.
Pol no Itou hilobainga tuwai.
Ji saini oruwa tere boni ninafe isi boni, ji yame Itou hilobainga tu-tuni. Ji yame hauyawou oruwanga tere hoyo tigei nomo hauya boni, ji gai-gai edega boni Itou hauya tu-tuni. Ji tere boni edega-edegani, taate bona, fati amugou laha mai elebe beha langa, tere hilou beele malalamudu lewei nomo haruwe boya ere bagu fada weyeha. Onodu ji amina benou isinaha, Itou no nogowe haruwe hilobainga tere langa jaimuwai, onowai waha no haruwe onou tebona goi Yesus Kristus nomo Fati langa usumu wonbona. Tere yame aau langa yafaya, onou waha bona tigini onou, ji tere boni isou hilobainga beha bagu. Edo ji dagou mata langa yafani, o ji hilou beele dangamuwei nomo hoyowou haruweni, tere oruwanga Itou nomo aau warou langa haruwe ji hiyai waha langa fada hiyeye. Itou no benou isina, Yesus Kristus nomo aau warou langa no ji yame huwanyafe ono hayanga ji tere oruwanga terigei nomo gau anyakaro hiyaha.
Ji gai-gai benou hauya-hauyani, ilibage gane ila gaude nigei nomo fanyimu waha tere tebere yafou langa edo danga bagu heigonbona, onodu tere isou baingaro bagudu tebere ninatege foo dewou. 10 Ono wonga tere edo langa onowou oruwanga haawe dedu bonade, onowou hilobainga waha elegagu ganga. Onodu Kristus nomo Fati langa no fai-aita kot langa tafa nigona waha, tere dada ete bonade nyabuluwou uwau tere eege yafagu ganga. 11 Onodu onowou hilobainga Yesus Kristus no heigemu-heigemuna waha, tere langa bolo dewodbode. Ono wonga nere fai-aita waha uredu bode, nere Itou unyi anyakaro tubode nomo unyi isou wodbode.
Pol no dagou mata langa yafai wa, no hilou beele hoyo tuwai.
12 O baabo gane, ji tere isagu ganga boni gau hina, dada ji langa heigai waha no hilou beele karu tuwei uwa. No hilou beele ono tuwainga danga bagu heigai. 13 Onou waha bona, nere oota fai oruwanga Sisa nomo mata oofade waha bagu, nere fai ila fere, nere benou isaneha, nere ji dagou mata langa tafa hiyane, taate bona, ji Yesus Kristus nomo haruwe teni. 14 Onodu nere baabo gane nebereha baingaro, nere ji dagou mata langa yafani bode ninanege isane. Onodu waha no nere huwanyatege dangamu nagainga, Anyakaro Yesus bode huwanyanege danga bagu ngalenga waneha. Onodu nere umugou awadu bode, Itou nomo beele malalamudu lewei nomo bode gai danga tafane.
15 Ngalenga, nere fai ila ji unyife jaimu gane nerigane, onodu nere ji bode huwanyanege inyaba wainga, nere ji unyife ilei wode ono wane, onodu hugu waha langa nere Kristus nomo beele malalamudu lewane. Onou wa nere ila ninanege hilobainga langa nere beele malalamudu lewane. 16 Nere fai waha ji hilou beele nomo haruwe dangamuwei nomo boni dagou mata langa yafani waha isaneha, onou bona nere ji gaude hibode beele malalamudu lewane. 17 Onou wa nere fai ila nere nage nebere unyinege anyakaro heigemuwei nomo bode ono wane, onodu bode nere Kristus nomo beele malalamudu lewane. Nere ninanege tigini uwau langa nere onou ono wane. Nere saini ji dagou mata langa yafa gehenga, ou ila eege turi hayode ono wane. 18 Onou wa edo nere ninanege hilou bagu yo, uwa ninanege inyaba bagu, nere fai waha oruwanga Kristus nomo beele malalamudu le-lede, onodu waha no ji yame huwanyafe edegamude hai-haina.
Pol no ninau isai, no ago auma yafa bona nere Filipai hoyo nigonbona.
19 Onodu ji gai edeganga wonboni, taate bona, ji isini, tere gai-gai hauya boya, Itou ji hoyo hiyei nomo boya isoki tu-tuya, onodu Yesus Kristus nomo Hauri no ji dangamu hi-hina, onodu jala waha langa Itou no ji hoyo hiyonga ji dagou mata awadu boni yame gauwou langa yafon boni. 20 Onou bona, ji yame gauwou anyakaro no, ji dada ete tigini uwa waha adai onodu boni mayau toni. Ji benou isini, elebe bagu iinga huunta la fere ji gai danga bagu oto boni, onowou hilobainga wahanga ono wonboni, ji gai-gai ono-ononi dorofenga. Onodu ji agefe auma yafoni yo, uwa ji umoni yo, wa dada oruwanga ji ononi waha no Kristus unyi anyakaro tuwonbona. 21 Ji yame ninafe no benou, ji agefe auma yafei mata woni wa, ji Kristus ngare yafayare. Ariya ji umei mata woni wa, ji dada hilobainga tigini tonboni. 22 Onodu ji agefe auma gai yafei mata wehenga wa, ji nere fai-aita baingaro edo hoyo nigonboni. Onou wa, ji taate jala oojo woni? Wa ji ada isini. 23 Ji waha boni huwanyafe nga-ngani. Ji goidu Kristus ngare yafei nomo gaudeni. Wa no gai hilobainga. 24 Onou wa hilobainga, ji gai oula langa yafa boni, ji edo tere hoyo tigon boni. 25 Ji huwanyafe danga bagu benou ngalengana, ji tere hoyo tigei nomo haruwe bagu, onou waha boni ji isini, ji tere bagu gai yafa boni tere ngate gaara haruwe teboya, tere huwanyatege danga bagu ngalenga gonga edega wagu ganga, waha hoyo tigon boni. 26 Onou waha bona saini ji ege mai tere bagu heigehenga, tere ji bonade edega bonade Yesus Kristus unyi jaimu wagu ganga.
Itou no Filipai filolode nigi bona awa nigainga jimiri taneha.
27 Dada anyakaro wa benou. Tere tebere golowou inyide gonga, tere Kristus nomo hilou beele oojo dewagu. Ono wagu wa, edo ji mai terigoni yo, uwa ji tebere beelenga isoni, ji onou ison boni, tere danga bagu oto boya huwanyatege etenga yafa boya, ninatege etenga langanga gaara haruwe teboya, fai-aita hilou beele bode huwanyanege ngalengawei nomo jaimu nagia. 28 Onodu ji benou ison boni, tere tebere honggoro fai nere tere ada umugemu tigodbode. Onodu nere terigode tere ada umugei mata bonade wonga, nere benou isodbode, nere yae wodbode, onou wa Itou no nogo we tere ono tigonga tere yafa dewagu ganga. 29 Isagu. Itou no tere figinide tigidu bona awa tiganga tere Kristus nomo haruwe teya. No tere awa tiganga Kristus boyanga huwanyatege ngalenga wegu uwa. No tere awa tiganga nomo unyi langa jimiri fere auleya. 30 Amina tere ji yeriyei, ji oota waha langa wara wene waha yafani, onodu elebe tere beele isiya ji oota waha langa gai warangani. Ariya tere jimiri auleya, taate bona, tere ji ngate fadayaha oota waha langa waraya.