Yamese
Yamese sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Maria Yosefe tetapō hokosa yakai hokono murisiapo. Hokosa meta yano motosa Yamesepo. Yamese amo sawi one popasapo. Yamese sawi popasa one Yasumo aporo hakāsa purafapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko, Keresoa paosa aporo hinamo Yarusarame sitia risiane Yamesemo asekea reapo. Keresoa paosa aporoane Rome kamanimo mokoatikisasamo i yakai teketarikia pusuapo. I teketarikia puraka, koteaka risikiasimo Yamesemo sawi one popasapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko keremisi 20 su faraka Yamesemo sawi one popasapo.
Yamese sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-18 Makata umisa fasere aperamo Kotiaki hemakapukua paroaka risikianie.
1:19-27 Kotimo someane kairaka hákasa kaiyiane siahoasifareapo. Kaikia hokonomo soko makata rakinie.
2:1-13 Nómo himo asekea aporo meta makama fanaraka, aporo meta makama kesekeraka ayiáka hemakapuane siahoasifareapo.
2:14-26 Nómo Kotiaki hemakapukua, aporomano meta ararehoanie.
3:1-18 Nómo ní akaimo somerane koteaka asekea rekeanie.
4:1–5:6 Hauaka wo kaumo makata rakirane hemakapukua kekemahokopo.
5:7-20 Kereso aporo hinamomo hemakapusimo some metakira one some karakanapo.
1
Yamesemo sawi poparaka makesane oyapo.
Kotipe Unihae Yasu Kereso tetapō aporo raipane anopo. Ano Yamesemo sawi one poparaka makerakanapo. Re Yu aporo ira kenosua Keresoa paosa aporo hinamo risiaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Ape sumu kekepo aeyaka re rukua koaka taerakano teketarikia, hauaka kekepoa pukua risikino asekea, reaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo.
Yasuaki kakaro himu hakásaraka hemakapurane oyapo.
Keresoa paosa aporo maeo, re kaua makata umisa kekepo faserepeperakano seseaka risikianie. Re kau aseakosakipoko makata umisa fasereperapo. Fasereperaka repo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuane tipia metakarirakarihoamo fasereperapo. Fasereperakano metakarirafaraka makata umisamo repo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuane mawakapuhokosapo. Ayiáka Yasuaki himu hakásaraka hemakapukua risike rosaka taehokosapo.
Hokosa tokopukua, arirakano hase kakipuraka, arirakano sinima kanukuniraka aina ayiáka, ayiakakohoamo re su siaraka risikiakosakipoko Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuane tipia patekenakopo. Hemakapusuane rosaka taehoanie.
Makata umisa fasereperakano, re aporo metamo makata rakiakosane mahimeteraka reke, Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua kurikurihoanie. Aporo metamo koteaka takekea hemakapurane makasimo Kotiaki kurikurirakano, Kotimo kaikia eaki kakakosapo. Kotimo ipi aporo hinamo suaki seseraka makata yaku siaraka karápo.
Asiamo nómo Kotiaki kurikuriraka, “Anoaki koteaka takekea hemakapurane makasie.” Aihora maiya amo himu hakásaraka hemakapukua kurikurihoanie. Himu tetáraka hemakapukua kurikurihokopo. Himu tetáraka hemakapukua kurikurina aporoane he kupa asiapo. He kupa taku aeyaka soko pekea, arirakano taku aeyaka soko pekea arumaraka mayayaona ayiáka, aporo himu tetáraka risike kurikurinane anapo. Ayiáka aporo himu tetáraka kurikuriraka reke hemakapuraka, “Kotimo kakakosapo. Arirakano Kotimo kakakosafapo.” Aíyaka himu tetáraka risike kurikurirakano Kotimo kakakosafapo.
Makata kemo kára kayane soko, makata kemo forosane soko, somesane oyapo.
Keresoa paosa aporo né makata forokoa reane Kotimo makárarakano seseaka rekeanie. 10 Arirakano Keresoa paosa aporo né makata kemo kára kayane, Kotimo mawakasemarakano seseaka rekeanie. Ira wate pesane kakaripekea fa ana ayiáka, aporomo makata kemoane kara hemakapukua reane kuraka fahokosapo. 11 Ira wateane maíyamo rukua hisiraka sisipuraka yoferaka kakaripeperaka torenapo. Aina ayiáka makata kemo kára hemakapukua rea aporoamo ipi pisinisi rakiraka reane e kukusapo.
Kotimo isuane makoteraka rakirapo. Isiapo makata watikiaka rakisimo Kotimo isuane mokopipinafapo, aisane oyapo.
12 Makata umisa fasereapera maiya amo, Kotiane metakarianafonoraka, paroaka rea aporoane seseaka rekeakosapo. Epo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua rekeno, aporoane kau aseakosakipoko makata rakirane siarakano, yaiya rera makata ropoane Kotimo eaki kakakosapo. Asiamo Kotimo someraka, “Aporomo anoaki himu tumurumo hemakapukua rekeno, yaiya rera kakakosaposane nōmo kakaro kakakosapo,” aisapo.
13 Arirakano aporomo watikiaka rakiakosakipoko epo ipi yiamo kirimaraka hemakapurapo. Kirimaraka watikiaka hemakapukua rakikia faraka, epo someraka, “Watikiaka hemakapukua rakisimo Kotimo anoaki mokopipisapo.” Aihokopo. Asiamo Kotimo watikiaka rakisimo metamo kirimahoasifareapo. Arirakano aporomo watikiaka rakisimo Kotimo mokopipiraka kirimanafapo. Kotimo ipi anafapo.
14 Asiane aporomo ipi yiamo watikiaka rakiakosakipoko seseaka hemakapusua yiamo kirimanapo. 15 Kirimaraka makata watikisa seseaka hemakapusua aeyaka epo watikiaka rakirapo. Watikiaka rakiraka, watikisane káranapo. Watikisa kárarakano aporoane kuraka Kotiyaki yaiya rekeakosafapo.
16 Maeo, aporomo watikiaka rakisimo kirimana kepoane Kotifapo. Repo ayiáka hemakapukupo. Metamo someraka, “Aporomo watikiaka rakisimo Kotimo kirimanapo.” Aíyaka kotafe somerakano, repo kakimakopo. 17 Kotimo ipi makata kotesa susu karápo. Makata kotesa susu kasane soko, makata yaku siaraka kasane soko, hepene yapunaka Kotimo karápo. Arirakano sere maiya soko, ere maiya soko, ti makata soko, rakisia wafayamo ipi yiamo makata kotesa susuane karápo. Asiamo faesamo kepoane Koti ipipo. Mituru maiya aperamo hoane horoponapo. Maiya tipiamo ho kinakenapo. Kinakeraka nina, maiya tuakeramo efera hunia hoane horoponapo. Ho horoporakano, efera hunia kinakerakano, aina ayiáka Koti ipi anafapo. Maiya suamo Kotimo ipi ainane sanasinafapo.
18 Kotimo ipi hemakapusua aeyaka, isuaki someraka, “Nōmo kakaro someane repo kakimasasamo, reane nōmo nī hokosapo,” aisapo. Asiamo Kotimo kakaro someamo isiapo hoane makawenapo. Asiamo hauaka wo Kotimo makata su rakisiane, epo some kakimara aporo hinamo fanaraka risiane isupo.
“Kotimo some kaisia hakása nine kekemaraka rakinie,” aisane oyapo.
19 Hameo, makata one hemakapunie. Aporo metamo somerakano, repo suamo koteaka kaiyinie. Arirakano wate foaka somerafaraka, koteaka hemakapukua somehoanie. Foaka sapehokopo. 20 Aporo metamo saperaka rekeno Kotimo ereketae susu ainane rakiraka rekenafapo. 21 Asiamo makata watikisa aina suane metakarinie. Kotimo ipi someane repo himua makata mano ayiáka poterakanapo. Re mafasiakosakipoko makata mano poterakano hauaka kotesa ayiáka, repo himumo koteaka hemakapukua Kotimo someane kakimakanie. Kakimarakano Kotimo reane mafasiakosapo.
22 Kotimo someane kairaka kaikia hokonomo soko hakása yineraka kekemaraka rakinie. Kairaka hákasa kaikia rekeakopo. Repo someraka, “Isiapo Kotimo someane kairapo.” Aíyaka somesa nine, Kotimo someane kekemaraka rakianafonorakanone, repo namina yia kotafe hokoa rukua somerakanapo. 23-24 Aporomo hihoa ipi hikumisi asekea, hihoane metakarikia puraka, ipi hikumisi asesane merarunapo. Meraruna ayiáka aporomo Kotimo someane kaisia fasikiraka meraruraka rakirafapo.
25 Arirakano Keresoa paosa aporo himua Kotimo somemane ane Ho Kotesamo karápo. Somemane amo aporoane maumimarerafapo. Asiamo somemaneane aporomo kekemaraka hemakapukua reke merarunafaraka, kakaro kakimaka rakirakano, aporoane Kotimo makotehokosapo. Makoterakano aporoane seseaka rekeakosapo.
26 Arirakano aporo metamo someraka, “Ano Kereso aporopo.” Aíyaka somesa nine epo ipi akaiane koteaka asekea rerafapo. Koteaka asekea rerafaraka, ipi akaimo iriraraka someraka soko metao, saperaka someraka soko metao, kotafe someraka soko metao, meta hokomaka someraka soko metao, ayiáka reke, “Ano Kereso aporopo.” Airakanone aporoamo ipi yia kotafe hokoa rukua somerakanapo. Ipi Koti kekemaraka rakirapo, aisa nine, akai susuamo somesasamo, Kotiaki hemakapurane kusua area ayiáka rekenapo.
27 Arirakano Kotimo ipi hemakapukua someraka, “Aporomo ano kakaro kekemaraka reke, ipi uyáka rakiraka rekeakosapo. Karaiya hokosa soko metao, hinamo yaro makata meta forokoa tokeno soko metao, epo arareraka rakiakosapo. Arirakano hauaka wo makata watikisamo kirimaraka paripukuhoamo makata watikisane koaraka pukusapo. Aporomo ayiáka reke rakirakanone, Kotimo ereketae ainane kekemarakanapo.” Aíyaka isiapo Ata Kotimo hemakapukua somesapo.