HADIBAIA TAUNA ESE IENA LALOA IA GWAURAIA
1
Inai be Hadibaia Tauna ena hereva. Ia be Davida, Ierusalema ena king ena natuna. Hadibaia Tauna ia gwau:
Anina lasi! Anina lasi!
Gau ibounai be anina lasi, anina lasi momokani.
Lagani momo hekwarahi bada ita karaia noho,
to dahaka gau namona ita abia inai gaukara bada dekena amo?
Uru ta taunimanima be idia mase,
ma uru matamata taudia ese mase taudia edia gabu idia abia noho,
to tanobada be ia matamata lasi.
Guna ia noho hegeregerena ia noho.
Dina be ia daekau noho, ma ia diho noho,
bona ia daekau mai gabuna dekenai,
be ma ia giroa lou haraga noho.
Lai ese diho kahana dekenai ia toa noho,
vadaeni ia toa hagegea noho, mirigini kahana dekenai ia toa noho.
Ia toa giroagiroa, ena dala gunadia dekenai ma ia toa lou noho.
Sinavai ibounai be davara dekenai idia heau lao noho,
to davara be ia honu lasi.
Sinavai idia heau hamatamaia gabudia dekenai
edia ranu be ma idia heau hamatamaia lou noho.
Gau ibounai ese hekwarahi idia havaraia noho,
bona tau ta ese ia herevalaia haorea diba lasi.
Taunimanima edia matadia be gau idia itaia haorea diba lasi,
edia taiadia danu be gau idia kamonai haorea diba lasi.
Idia vara vadaeni gaudia be ma do idia vara lou.
Idia karaia guna karadia be ma do idia karaia lou.
Gau matamata ta be ia noho lasi, dina ena henunai.
10 Edena gauna be matamata,
vadaeni do idia herevalaia,
do idia gwau,
“Umui itaia, inai be matamata?”
Lasi, nega gunadia lalonai idia noho, ita do vara lasi neganai.
11 Idia vara guna taudia be ta ese ia laloatao lasi,
bona do idia vara taudia be ta ese do ia laloatao lasi,
gabeai do idia vara negadia ibounai lalonai.
Aonega be anina lasi
12 Lau, Hadibaia Tauna, ese Israela taudia be Ierusalema dekenai lau biagudia noho. 13 Lau ese guba henunai idia karaia noho karadia ibounai lau tahua, mai egu lalona, bona mai egu aonega ibounai danu. Bona lau davaria, Dirava ese taunimanima ibounai edia latanai hekwarahi bada ia atoa vadaeni. 14 Inai tanobada dekenai idia vara noho kara lau itaia vadaeni, bona momokani, taunimanima ese idia karaia noho karadia be anina lasi, lai do idia lulua kava hegeregerena.
15 Gau ta ia gagevagageva neganai,
oi hamaoromaoroa diba lasi,
bona gau ta ia noho lasi neganai,
oi duahia diba lasi.
16 Egu lalona dekenai lau gwau: Aonega badana lau abia vadaeni, egu aonega ese Ierusalema idia biagua guna taudia ibounai edia aonega ia hereaia noho. Io, egu lalona dekenai be aonega bona diba bada herea ia noho. 17 Unai neganai lau laloa aonega bona diba edia idau do lau tahua, bona kavakava bona lebulebu edia idau danu do lau diba. To lau davaria, unai gaudia danu be lai lulua kava karana sibona, anina lasi.
18 Badina be aonega bada ena lalonai,
laloa hekwarahi danu be bada,
bona laloa kehoa ia habadaia noho tauna ese,
lalohisihisi danu ia habadaia noho.