OBADAIA
1
Obadaia ena peroveta hereva be inai. Inai be Dirava ese Edoma bese taudia totona ia gwauraia hereva.
Lohiabada ese Edoma ena dika davana do ia henia
Lohiabada ese iena hesiai tauna,
bese idauidau edia huanai ia siaia lao.
Iena hereva ita kamonai vadaeni, ia gwau,
“Do umui toreisi, Edoma do ita tuari henia!”
Lohiabada ese Edoma taudia ia hamaoroa, ia gwau,
“Lau ese umui do lau hamanokaia,
bona taunimanima ibounai ese,
umui do idia ura henia lasi.
Emui hekokoroku ese umui ia koia vadaeni.
Umui be ororo ena nadi matudia dekenai umui noho.
Emui noho gabuna be ataiai dainai umui gwau,
‘Daika ese ai do ia veria diho tano dekenai?’
Momokani umui be ataiai umui roho noho,
ugava manu bamona,
bona emui ruma be hisiu edia huanai idia noho,
to unai gabu dekena amo umui do lau veria diho.
Lau Lohiabada lau hereva noho inai.
Bema henaoa taudia be hanuaboi neganai idia mai,
idia ese edia ura gaudia sibona idia abia lao.
Bona taunimanima ese vain huahua idia haboua neganai,
huahua haida, momoru gaudia idia rakatania, ani?
To umui do idia tuari henia taudia ese,
emui kohu ibounai do idia abia lao, haorea momokani.
Esau ena tubuna taudia e,
emui kohu momo, davana bada gaudia,
be do idia abia lao momokani vadaeni.
Umui idia durua gwauraia taudia ese,
umui idia koia vadaeni.
Idia ese emui tano dekena amo,
umui idia lulua vadaeni.
Emui turana taudia,
umui abidadama henia taudia,
ese umui idia halusia vadaeni.
Emui bamona taudia,
idia danu umui aniani hebou taudia,
ese umui hamorua totona tarapu idia atoa vadaeni,
to umui ese unai tarapu do umui itaia lasi,
edia kara koikoi do umui diba lasi.”
 
Lohiabada ia gwau, “Unai dina dekenai,
lau ese Edoma ena aonega taudia,
be do lau hadikaia ore.
Edia aonega ibounai do lau haorea momokani.
Temana ena tuari taudia,
be do idia gari bada herea,
bona Edoma ena tuari taudia ibounai,
be Esau ena ororo dekenai do idia mase ore.
Edoma ena matakani ena badina be dahaka?
10 “Inai bamona do ia vara,
badina umui ese emui tadina Iakobo,
ena tubuna taudia umui dagedage henidia.
Unai kara dainai hemarai do umui davaria,
bona haida ese umui do idia hadikaia ore.
Unai bamona do umui noho ia lao hanaihanai,
11 badina tuari taudia ese,
Ierusalema magu iduara idia hamakohia dinana dekenai,
umui ese umui gini siri,
umui ese Israela umui durua lasi.
Bona idau gabu taudia ese,
Ierusalema ena magu iduara idia raka vareai,
bona edia kohu be edia huanai idia haria neganai,
umui danu be idia hegeregerena umui karaia taudia.
12 Bona emui tadina Iuda taudia edia hisihisi dinana neganai,
umui ese idia umui kirikirilaia.
Bona Iuda taudia idia hadikaia dinana dekenai,
umui be edia dika dekenai umui moale bada noho.
Edia hisihisi dekenai umui kirikiri,
mai hekokoroku danu.
Unai dainai umui be kerere inai.
13 Umui ese egu bese taudia edia hanua badana,
dekenai umui raka vareai,
edia hisihisi dekenai do umui hevaseha totona.
Bona edia kohu umui henaoa,
edia dika bada idia davaria dina neganai.
Umui be kerere inai.
14 Ma danu Ierusalema dekena amo dalana,
ese dala ma ta ia vareai gabuna dekenai umui gini,
bona idia heau mauri gwauraia Iuda taudia,
be umui ese umui alaia mase.
Umui ese danu unai heau mauri taudia momo,
be idia hadikaia gwauraia taudia edia imadia dekenai umui henia.
Edia hisihisi bada dinana neganai,
unai bamona umui karaia.
Dirava ese bese idauidau do ia kota henia
15 “Dina be ia kahirakahira,
lau Lohiabada ese bese idauidau ibounai do lau kota henia.
Edoma taudia e,
umui ese umui karaia vadaeni karadia,
be haida ese umui dekenai do idia karaia.
Umui ese umui henia vadaeni gauna,
be umui dekenai do idia henia lou.
16 Egu bese ese egu ororo helagana dekenai,
matakani bada herea idia abia,
muramura dikana kapusi idia inua bamona.
To Israela idia hagegea bese idauidau ese,
unai kapusi ena dika ia hanaia kapusi do idia inua.
Idia ese unai kapusi do idia inua haorea,
bona do idia dika.
Do idia boio ore momokani.
Israela be do ia kwalimu
17 “To Siona Ororo dekenai,
haida be do idia heau mauri,
bona unai ororo be do ia helaga.
Iakobo ena bese taudia ese edia tano korikori,
edia ahuna, do idia abia.
18 Iakobo bona Iosepa edia bese taudia,
be lahi bamona do idia lao.
Idia ese Esau ena bese taudia do idia hadikaia ore,
lahi ese rei kaukau ia gabua ore bamona.
Esau ena tubuna tauna ta,
be do ia heau mauri diba lasi.
Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.
 
19 “Iuda ena diho kahana taudia ese,
Edoma tano do idia abia,
bona unuseni do idia noho,
bona Iuda ena dina diho kahana tano palaka taudia ese,
Pilistia tano do idia abia.
Israela taudia ese Eparaima bona Samaria tanodia do idia abia,
bona unuseni do idia noho.
Beniamina taudia ese Gileada tano do idia abia.
20 Hesiai mai guia danu dekena amo,
idia giroa mai Israela taudia,
hari be Kanana dekenai idia noho taudia,
ese Poinike tano do idia abia,
ia lao bona Sarepata,
bona unuseni do idia noho.
Hesiai mai guia danu dekena amo,
idia giroa mai Ierusalema taudia,
Separada dekenai idia noho taudia,
ese Iuda ena diho kahana hanuadia do idia abia.
21 Tuari dekenai kwalimu taudia,
Ierusalema dekena amo idia mai taudia ese,
Edoma tano do idia tuari henia,
bona idia ese Esau ena ororo do idia biagua.
Bona lau Lohiabada sibona ese, King ena siahu momokani,
be do lau dogoatao noho.”