SEKARAIA
1
Lohiabada ese iena bese taudia ia boiboi henidia ia dekenai do idia giroa mai
King Dariuse ena king lagani iharuana ena hua namba 8 lalonai, Lohiabada ese inai hereva be peroveta tauna Sekaraia Berekaia, Ido ena tubuna dekenai ia henia. Siahu Ibounai Lohiabada ese Sekaraia ia hamaoroa, iena hereva taunimanima dekenai do ia gwauraia, ia gwau, “Lau Lohiabada ese emui tamadia lau badu henidia momokani. To harihari umui dekenai lau gwau: Lau dekenai do umui giroa mai, vadaeni umui dekenai do lau giroa lou. Emui tamadia, emui sene taudia hegeregerena do umui karaia lasi. Peroveta taudia gunadia ese idia dekenai idia boiboi, idia gwau, ‘Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona ia hereva noho: Emui dala dikadia bona emui kara dikadia do umui rakatania. To egu hereva idia laloa lasi, bona idia kamonai henia lasi.’ ”
Ma Lohiabada ia gwau, “Hari emui tamadia be idia mase vadaeni, edia peroveta taudia danu be idia mase vadaeni. To egu hereva bona egu taravatu, egu hesiai peroveta taudia lau oda henidia gaudia ese, emui tamadia edia lalodia idia pidia momokani, ani? Unai dainai gabeai, idia ese edia lalodia idia giroa, idia gwau, ‘Siahu Ibounai Lohiabada ese iseda kara dika hegeregerena davana ita dekenai ia henia vadaeni, ia gwauraia guna vadaeni hegeregerena.’ ”
Sekaraia ena mata hanai: hosi bona aneru haida
Dariuse ena king lagani iharuana lalonai, hua namba 11, ladana Sabata, ena dina namba 24 dekenai, Lohiabada ese lau peroveta tauna Sekaraia, Berekaia ena natuna tau, bona Ido ena tubuna dekenai ia hereva.
Hanuaboi lalonai, lau ese mata hanai dekenai Lohiabada ena aneru ta lau itaia, hosi kakakakana dekenai ia guia. Ia be koura lalonai ia gini, palauapalaua kurokuro audia edia huanai. Iena murinai be hosi haida, kakakakadia bona korema sisina, bona kurokurodia. Aneru be inai hosi dekenai idia guia. Vadaeni aneru ginigunana dekenai lau gwau, “Egu lohia e, inai hosi bona aneru edia anina be dahaka?”
Vadaeni unai aneru ese ia haere, ia gwau, “Unai hosi bona aneru edia anina be oi dekenai lau hedinaraia inai: 10 Lohiabada ese idia ia siaia lao vadaeni, tanobada ena kahana ibounai do idia itaia totona.”
11 Unai neganai unai aneru, palauapalaua kurokuro audia edia huanai idia gini noho aneru ese aneru ginigunana dekenai idia hereva, idia gwau, “Ai be tanobada ena kahana ibounai dekenai ai lao vadaeni, bona ai itaia, tanobada noho taudia ibounai be mai noho namo, bona mai maino danu idia noho.”
12 Vadaeni Lohiabada ena aneru ia gwau, “Siahu Ibounai Lohiabada e, Ierusalema bona Iuda ena hanuadia be lagani 70 lalonai oi badu henidia vadaeni. Ela bona edena negai do oi bogahisihisi henidia lou?”
13 Lohiabada ese lau danu ai herevahereva noho aneru ia haere henia, mai hanamoa bona lalona hagoadaia hereva danu. 14 Unai dainai unai aneru ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai hereva do oi gwauraia hedinarai, mai boiboi danu, do oi gwau, ‘Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona ia hereva noho: Ierusalema bona Siona dainai lau laloa momo, bona egu lalona ia hekwarahi noho. 15 To unai idia noho namonamo mai maino danu besedia dekenai lau badu noho momokani, badina be egu bese taudia lau badu henidia sisina neganai, unai idau bese taudia ese idia hisihisi henidia bada, egu ura hegeregerena lasi.’ ”
16 Unai dainai Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Ierusalema dekenai lau giroa mai vadaeni, mai egu bogahisihisi danu. Egu Dubu Helaga be do idia haginia lou, Ierusalema ena ruma ibounai danu do idia haginia lou.”
17 Ma unai aneru ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Do oi gwauraia mai boiboi danu, do oi gwau: Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau: ‘Egu hanua badadia ese edia noho namo ma do idia abia lou, bona lau Lohiabada ese Siona do lau hagoadaia lou, bona lau ese danu Ierusalema ma do lau abia hidi lou, egu hanua korikori.’ ”
Sekaraia ese ma ia mata hanai: Doa 4, bona gaukara taudia 4 ia itaia
18 Ma lau mata hanai lou, bona boromakau tau edia doa ibounai 4 lau itaia. 19 Vadaeni lau danu ai herevahereva aneru lau nanadaia, lau gwau, “Inai doa 4 edia anina be dahaka?”
Ia haere, ia gwau, “Inai doa edia anina be basileia ibounai 4, idia ese Iuda bona Israela bona Ierusalema idia hadikaia, bona gabu idauidau dekenai idia luludia vadaeni.”
20 Unai neganai Lohiabada ese auri gaukaralaia taudia 4, ta ta mai edia hama be lau dekenai ia hedinaraia. 21 Vadaeni lau gwau, “Inai taudia be dahaka do idia karaia totona idia mai vadaeni?”
Lohiabada ia haere, ia gwau, “Idia mai be unai basileia 4, do idia hagaria, bona do idia hadikaia ore totona. Badina be unai basileia 4 ese guna Iuda idia hadikaia momokani, bona Iuda taudia idia lulua gabu idauidau dekenai dainai.”