^
MARKA
Ŋackêsagu Joaŋ gêjam mêtê
Jesu gêliŋ saŋgu
Sadaŋ kêlêtôm Jesu
Jesu gêjac m nê kôm mêtêŋa aŋga Galilaia
Jesu kêkalem lau iŋa aclê
Ŋac toŋalau sec
Jesu gêgôm lau taêsam ôliŋ ŋajam kêsa
Jesu gêjam mêtê gêmoa Galilaia
Jesu gêgôm ŋac tokamocbôm ôli kêtu selec
Jesu gêgôm ŋac natêkwa kêtu goloŋ ôli ŋajam kêsa
Jesu kêkalem Lewi
Biŋ tanam dabuŋ moŋa
Ŋacseŋomi sesolop polom ŋanô gedeŋ sabat
Ŋac lêma kêtu goloŋ nê biŋ
Lau taêsam sêkac sa semoa bugêjactoŋ
Jesu kêjaliŋ nê aposolo 12 sa
Jesu ma Belsebul
Jesu têna to lasii ŋanô
Biŋgôliŋ ŋac kêpalip ŋawêŋa
Jesunê biŋgôliŋ ŋam
Jesu gêwa biŋgôliŋ ŋac kêpalip ŋaweŋa ŋam sa
Lamp kêkô suc ŋalêlôm
Biŋgôliŋ kêpi ŋawê tau kêpoaŋa
Biŋgôliŋ gêmêc ŋawêŋa
Jesu kêsôm mutêna kêtu malô
Jesu gêgôm ŋac toŋalau natêmui ôli ŋajam kêsa
Jairi latuo to awê, taŋ kêmoasac Jesunê ŋakwê naŋ
Jesunê lau têtiŋ eŋ aŋga Nasaret
Jesu kêsakiŋ nê aposolo sêja
Ŋackêsagu Joaŋ gêmac endu
Jesu gêlôm lau 5,000
Jesu kêsêlêrl gêmoa ŋadembom ŋaô
Jesu gêgôm lau gêmac aŋga Genesaret ôliŋ ŋajam kêsa
Lau ŋanô nêŋ mêtê
Geŋ taŋ gêgôm ŋamalac kêtu sec
Awê teŋ kêkêŋ gêwiŋ ŋajaŋa
Taŋasuŋbic to awamê ŋajam kêsa
Jesu gêlôm lau 4,000
Parisai teteŋ gêŋtalô
Parisai to Herodo nêŋ jist
Ŋac matapec ŋajam kêsa aŋga Betsaida
Petere kêsôm Jesu ŋam
Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa lasê
Jesu ôli kaiŋ teŋ kêsa
Ŋapalê toŋalau sec ôli ŋajam kêsa
Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa lasê kêtu luagêcŋa
Asa êtu ŋac kapôêŋ
Lau taŋ seseŋ aêac atom naŋ, sêpuc aêac tôŋ
Tatim lau atom
Biŋ sêmôcwalôŋa
Jesu gêjam mec ŋapalê ŋasec-ŋasec
Ŋacseŋom tolêlôm
Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa lasê kêtu têlêacŋa
Jakobo agêc Joaŋ teteŋ gêŋ
Matapec teŋ ŋajam kêsa
Jesu kêsô Jerusalem gêja
Jesu kêpuc boa jambô
Jesu kêjanda lau aŋga lôm dabuŋ
Jesu gêwa jambô, taŋ kêtu masê naŋ, ŋabiŋ sa
Judawaga têtu kênac Jesunê ŋaclai ŋam
Biŋgôliŋ kêpi kôm wainŋa to ŋagejobwaga
Biŋ takisŋa
Ŋacmêtê sêndi sa ŋabin
Biŋsu ŋalô, taŋ kêlêlêc ŋagêdô su naŋ
Kilisi asa nê latu eŋ
Lau sejop tauŋ êndêŋ biŋsutauneŋ mêtê geo
Awêtucnê da
Jesu geoc senseŋ lôm dabuŋ su ŋabiŋ lasê
Gêŋwapac ênac m tau
Gêŋwapac ŋanô tau
Ŋamalacnê Latu êmu êmêŋ
Kaleloŋ êkêŋ puc aêac
Ŋac teŋ kêjala bêc to ockatu atom
Sêkic Jesunê biŋ
Awê teŋ geŋ oso Jesu aŋga Betania
Juda Isariot gêlôc gebe eoc Jesu lasê
Jesu geŋ Pasa gêwiŋ nê ŋacseŋomi
Apômtaunê moasiŋ dabuŋ
Jesu kêkêŋ puc Petere
Jesu keteŋ mec gêmoa kôm Getsemane
Sêkôc Jesu tôŋ
Dabuŋwaga to laumata sêgôm Jesunê biŋ
Petere gêsa Jesu auc
Jesu kêkô Pilata laŋônêm
Sêsôm kêtu tôŋ gebe Jesu êmac endu
Siŋwaga sêsu Jesu susu
Sêjac Jesu kêpi kakesotau
Jesu gêmac êndu
Sêsuŋ Jesu
Jesu gêdi sa
Jesu yeoc tau lasê gêdêŋ Maria Magdalaŋa
Jesu geoc tau lasê gêdêŋ ŋacseŋomi luagêc
Jesu geoc tau lasê gêdêŋ nê aposolo
Jesu kêpi undambê gêja