2
Jesu gêgôm ŋac natêkwa kêtu goloŋ ôli ŋajam kêsa
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Bêc ŋagêdô gêjaŋa acgom, go Jesu gêja Kapanaum kêtiam ma êsêac sêŋô eŋ ŋawae gebe gêŋgôŋ nê andu. Ma lau taêsam sêkac tauŋ sa jasêpô eŋ ŋêŋôma ma sêkô katam dêmôêŋa gêwiŋ, go eŋ gêjam mêtê êsêac. Gêjam mêtê gêmoa ma sêkôc ŋac teŋ ŋatêkwa kêtu goloŋ dêdêŋ eŋ sêja. Lau aclê sêbalaŋ eŋ. Lau taêsam sêkô êsêac auc ma sêgôm gêŋlêlôm sebe nasêsa Jesu ŋagala elêmê, tec sêkac andu ŋasalôm sa kêkanôŋ ônaŋ Jesu kêkô naŋ, go sêlêwaŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ tonaŋ tomêgeŋ kêsêp gêja. Jesu gêlic êsêac sêkêŋ gêwiŋ, tec kêsôm gêdêŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ gebe “Latucenec, aê kasuc aômnêm sec ôkwi su.” Ma biŋsutau ŋagêdô, taŋ sêŋgôŋ tonaŋ sêwiŋ naŋ, taêŋ gêjam gêc nêŋ ŋalêlôm gebe “Ŋac tonec kêsôm biŋ amboac ondoc. Eŋ kêsôm biŋ alôb-alôb. Asa kêtôm gebe êsuc sec ôkwi. Anôtô taugeŋ.” Tec Jesunê kauc kêtap bi ŋ, taŋ taêŋ gêjam gêc nêŋ ŋalêlôm naŋ sa, ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Asageŋ amac taêm gêjam biŋ amboac tonaŋ gêc nêm ŋalêlôm. Biŋ ondoc tasôm ŋagaô êndêŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ. Tasôm tonec gebe ‘Aê kasuc aômnêm sec ôkwi’ nec, me tasôm gebe ‘Ôndi sa, ôluŋ nêm mê sa ma ôsêlêŋ.’ 10 Ma aê gabe amac ajala gebe Ŋamalacnê Latu kêtu ŋatau aŋga nom gebe êsuc sec ôkwi.” Go kêsôm gêdêŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ gebe 11 “Aê jasôm andêŋ aôm gebe Ôndi sa, ôluŋ nêm mê sa ma ôêc ôna nêm andu.” 12 Ŋac tau gêdi sa gacgeŋ e kêluŋ nê mê sa ma kêsa gêja, samob sêlic eŋ e têtakê ŋanô ma sêlambiŋ Anôtô gebe “Aêac alic gêŋ teŋ amboac tonec atomanô.”
Jesu kêkalem Lewi
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Go Jesu kêsa bugêjactoŋ gêja kêtiam ma lau samob dêdêŋ eŋ sêja jakêdôŋ êsêac. 14 Go kêsêlêŋ ma gêlic Alpai latu Lewi gêŋgôŋ teloŋ maleŋ. Tec kêsôm gêdêŋ eŋ gebe, “Ôndaŋguc aê.” Lewi gêdi kêdaguc eŋ gêja.
15 Jesu geŋ gêŋ gêŋgôŋ ênê andu, ma teloŋ to lau sec taêsam, taŋ têdaguc eŋ naŋ, sêŋgôŋ sêwiŋ Jesu to nê ŋacseŋomi. 16 Parisainêŋ binsutau ŋagêdô sêlic eŋ geŋ gêŋ gêŋgôŋ gêwiŋ lau sec to teloŋ, tec têtu kênac ênê ŋacseŋomi gebe “Eŋ geŋ to gênôm gêŋ gêŋgôŋ gêwiŋ teloŋ to lau sec kêtu asageŋŋa.” 17 Jesu gêŋô tec gêjô êsêac aweŋ gebe “Lau ôliŋ ŋajam sêpô lêna tauŋ kêtu doktaŋa atom. Mago lau togêmac tec sêpô lêna. Aê gamêŋ gabe jakalem lau gêdêŋ atom, jakalem lau secgeŋ.”
Biŋ tanam dabuŋ moŋa
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Joaŋnê ŋacseŋomi to Parisai sêjam dabuŋ mo. Tec lau ŋagêdô dêdêŋ Jesu sêja têtu kênac eŋ gebe, “Kêtu ageŋŋa Joaŋnê ŋacseŋomi to Parisainêŋ ŋacseŋomi sêjam dabuŋ mo, mago aômnêm ŋacseŋomi masi.” 19 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Lau embe sêniŋ awê ŋamoasiŋ ma ŋac-ênamawêwaga êmoa êwiŋ êsêac, oc sênam dabuŋ mo me. Ŋac-ênam-awêwaga embe emôa êwiŋ êsêac, oc sênam dabuŋ mo atom. 20 Mago ŋabêc oc mêŋêsa ma sêkôc ŋac-ênam-awêwaga su aŋga êsêacnêŋ, naŋgo êsêac sênam dabuŋ mo êndêŋ bêc tonaŋ.
21 “Ŋac teŋ oc êsi obo ŋatali wakuc êpi ŋakwê laŋgwa atom, gebe ŋatali wakuc oc êôc ŋakwê êŋgic, wakuc êkac su aŋga laŋgwa ma êkac kalalac e êtu sec samucgeŋ. 22 Ma teŋ oc êkêc wain wakuc êsêp bôc ŋaôlic laŋgwa atom. Embe sêŋgôm, oc wain êôc ŋaôlic êpoa e êtaiŋ ênaŋa ma ŋaôlic tau êtu sec amboac tonaŋ. Wain wakuc sêkêŋ êsêp ŋaôlic wakuc.”
Ŋacseŋomi sesolop polom ŋanô gedeŋ sabat
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Gêdêŋ sabat teŋ Jesu kêsêlêŋ gêmoa kôm polom-ŋa ŋalêlôm ma nê ŋacseŋomi sêsêlêŋ sêwiŋ ma sesolop polom ŋanô. 24 Tec Parisai sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôlicgac me, êsêac sêgôm gêŋ, taŋ tatôm gebe daŋgôm êndêŋ sabatŋa atom.” 25 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋ taŋ Dawid gêgôm gêdêŋ gêmoa jageo ma mo gêjô eŋ to nê lau naŋ, asam atom me. 26 Eŋ kêsô Anôtônê andu gêdêŋ ŋac dabuŋsêga Abiatar nê têm jageŋ polom, taŋ sêkêŋ gêdêŋ Anôtô kêtu da ma sêjac jao gebe lau sêniŋ atom, dabuŋwaga tauŋgeŋ, ma kêkêŋ gêdêŋ lau, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, seŋ amboac tonaŋgeŋ.” 27 Ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Anôtô kêkêŋ sabat kêtu ŋamalacŋa, eŋ kêkêŋ ŋamalac kêtu sabatŋa atom. 28 Amboac tonaŋ Ŋamalacnê Latu kêtu sabat ŋatau gêwiŋ.”