3
Ŋac lêma kêtu goloŋ nê biŋ
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Jesu kêsô lôm kêtiam ma ŋac teŋ gêmoa tonaŋ, taŋ lêma kêtu goloŋ. Tec êsêac dêdib Jesu gebe moae êŋgôm eŋ ôli ŋajam êsa êndêŋ sabat, gebe êsêac sebe sêŋgôliŋ biŋ êpi eŋ. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ ŋac lêma kêtu goloŋ gebe “Ôsa ômôêŋ.” Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Tatôm gebe tamoasiŋ lau me daŋgôm êsêac sec êndêŋ sabat. Tanam katuŋ sa me danseŋ su.” E êsêac sêjam tauŋ tôŋ. Tec eŋ têtac ŋandaŋ ma mata gê êsêac gelom-gelom e nê ŋalêlôm ŋawapac kêtu êsêac têntac ŋadaniŋa, go kêsôm gêdêŋ ŋac tau gebe “Ômêtôc lêmam.” Tec eŋ kêmêtôc lêma e ŋajam kêsa kêtiam. Parisai sêsa e jagacgeŋ sêwiŋ Herodonê lau ma sêkic Jesunê biŋ gebe senseŋ eŋ su.
Lau taêsam sêkac sa semoa bugêjactoŋ
Go Jesu to nê ŋacseŋomi têtaiŋ tauŋ su sêsa bugêjactoŋ sêja, ma lau taêsam aŋga Galilaia to Judaia ma aŋga Jerusalem to Idumaia ma aŋga Jordan ŋamakeŋ ônêŋa ma aŋga Turu to Sidon ŋagamêŋ ŋagêdô têdaguc eŋ sêja. Lau taêsam, taŋ sêŋô eŋ gêgôm gêŋ samob ŋawae, tec dêdêŋ eŋ sêja. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ nê ŋacseŋomi gebe sêmansaŋ waŋ sauŋ teŋ êtu eŋŋa, gebe lau sêkapiŋ eŋ sa atom. 10 Eŋ gêgôm lau taêsam ôliŋ ŋajam kêsa, ma êsêac, taŋ ŋandaŋ totau-totau gêgôm êsêac naŋ, sêsêli-sêsêli lau dêdêŋ eŋ sêja sebe sêmoasac eŋ. 11 Ŋalau ŋatêmui sêlic eŋ e sêu tauŋ sêc eŋ laŋônêmŋa ma sêmôêc gebe “Anôtônê Latu aôm.” 12 Tec eŋ kêbaob êsêac ŋajaŋa, gebe sêsôm eŋ lasê atom.
Jesu kêjaliŋ nê aposolo 12 sa
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Go kêpi gamêŋ ŋabau gêja ma gêmôêc êsêac, taŋ nê ŋalêlôm kepeŋ êsêac naŋ, dêdêŋ eŋ sêja. 14 Ma Jesu kêjaliŋ êsêac 12 sa ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amoa awiŋ aê e jasakiŋ amac anam mêtê lau 15 to jakêŋ ŋaclai êndêŋ amac gebe atiŋ ŋalau sec.” 16 Eŋ kêjaliŋ êsêac 12 tonaŋ sa ma gê Simonnê ŋaê gebe Petere 17 ma Sebedai latuagêc Jakobo agêc Joaŋ, taŋ gê êsêagêcnêŋ ŋaê gebe Boaneges, ŋam gebe Wapap latuagêc, 18 ma Andrea agêc Pilip, ma Batolomai agêc Matai, ma Tom agêc Alpai latu Jakobo, ma Tadai agêc Simon Kanaanŋa 19 ma Juda Isariot, taŋ geoc Jesu lasê.
Jesu ma Belsebul
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Ma Jesu gêmu gêja nê andu, ma lau sêkac sa sêpi tageŋ kêtiam, tec eŋ to nê ŋacseŋomi sebe sêniŋ gêŋ e sêgôm jageo. 21 Ênê lau sêŋô ma sêsa sebe sêkôc eŋ tôŋ sêsôm sebe “Gêŋ teŋ gêgôm eŋ”.
22 Ma biŋsutau, taŋ aŋga Jerusalem sêsêp sêmên naŋ, sêsôm gebe “Belsebul gêwiŋ eŋ, tec kêtiŋ ŋalau sec ŋa ŋalau sec nêŋ kasêga.” 23 Amboac tonaŋ eŋ kêkalem êsêac sa ma kêsôm kêtu biŋgôliŋ gêdêŋ êsêac gebe “Sadaŋ oc êtiŋ Sadaŋ amboac ondoc. 24 Gamêŋ teŋ embe êwa tau êkôc, oc gamêŋ tonaŋ ênêc êtôm atom. 25 Ma gôlôac teŋ embe sêwa tauŋ êkôc, oc gôlôac tonaŋ sêmoa êtôm atom. 26 Ma Sadaŋ embe êkêŋ kisa êndêŋ tau e êwa tau êkôc, oc êmoa êtôm atom, êtu ŋacgêbac.
27 “Mago ŋac teŋ êsô ŋac ŋajaŋa teŋ nê andu naêjaŋgo ênê waba su atom. Eŋ ênsô ŋac ŋajaŋa tau tôŋ êmuŋ acgom, go êjaŋgo ênê waba.
28 “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋamalac latuŋi nêŋ sec samob to nêŋ biŋ alôb-alôb, taŋ sêsôm-sêsôm naŋ, Anôtô oc êsuc ôkwi. 29 Mago ŋac teŋ embe êsôm biŋ alôb-alôb êpi Ŋalau Dabuŋ, oc sêsuc sec tau ôkwi atomanô. Sec êsap eŋ tôŋ ênêc teŋgeŋ.” 30 Êsêac sêsôm gebe “Ŋalau ŋatêmui gêgôm eŋ,” tec Jesu kêsôm biŋ tonaŋ.
Jesu têna to lasii ŋanô
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Ma Jesu têna to lasii mêŋsêkô dêmôêŋa ma sêkêŋ lau jasêmôêc eŋ. 32 Lau sêgi eŋ auc sêŋgôŋ ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôlicgac me, tênam to lasimi tec sêsôm aôm sêmoa dêmôêŋa.” 33 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Tinoc to lasici asa lau.” 34 Go mata gaôc lau, taŋ sêgi eŋ auc saŋgôŋ naŋ, ma kêsôm gebe “Alic acgom, aê tinoc to lasici tau tonec. 35 Lau taŋ sêmasaŋ Anôtônê biŋ, lau tonaŋ têtu lasicio to ŋac ma tinoc.” * Sadaŋnê ŋaê teŋ. (Alic Mat 10:25)

*3:35: Sadaŋnê ŋaê teŋ. (Alic Mat 10:25)