4
Biŋgôliŋ ŋac kêpalip ŋawêŋa
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)
Go Jesu gêmu jagêjac m kêdôŋ êsêac gêŋgôŋ ambêô kêtiam. Lau taêsam sêkac sa dêdêŋ eŋ sêja, tec kêpi waŋ teŋ jagêŋgôŋ. Sêsu waŋ su jakêpoac ma lau samob sêmoa bau e gêdêŋ butali. Ma kêsôm biŋ taêsam gêdêŋ êsêac gêjam kêtu biŋgôliŋgeŋ. Ma kêsôm kêsêp nê mêtê gêdêŋ êsêac gebe “Akêŋ taŋem acgom. Alic acgom, ŋac-kêpalip-ŋawêwaga teŋ kêsa gêja gebe êpalip nê ŋawê. Kêpalip gêmoa e ŋagêdô kêsêp intêna, tec moc mêŋseŋ su. Ma ŋawê ŋagêdô kêsêp nompoc, naŋ nom ŋalêsi gêc atom. Tec gacgeŋ kêpoa gebe kêsêp nomlêlôm gêja atom. E oc kêpi ma kêsêgô e kêtu masê gebe ŋawakac keseleŋ kêsêp gêja atom. Ma ŋagêdô kêsêp êcmôkê, ma êc kêpoa e gejoŋ êndu ma gêjam ŋanô atom. Ma ŋagêdô kêsêp nom ŋajam, tec kêpi to kesewec ma gêjam ŋanô ŋajam. Teŋ gêjam 30, teŋ 60, ma teŋ 100.” Ma kêsôm gebe “Ŋac teŋ nê taŋasuŋ embe ênêc, naŋ êŋômaŋ.”
Jesunê biŋgôliŋ ŋam
(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Ma gêdêŋ taŋ eŋ gêmoa tauŋa naŋ, êsêac taŋ sêwiŋ eŋ to êsêac 12 têtu kênac eŋ kêtu biŋgôliŋ tauŋa. 11 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac atap Anôtônê gamêŋ ŋabiŋ ŋalêlômŋa tônê sa, mago êsêac, taŋ sêmoa dêmôêŋa naŋ, sêŋô biŋ samob êtu biŋgôliŋgeŋ 12 gebe
‘Êsêac sêlic amboac sêlic ma sêjala atom
to sêŋô amboac sêŋô ma nêŋ kauc êsa atom,
gebe sênam tauŋ ôkwi atom ma nêŋ sec ênaŋa atom.’ ”
Jesu gêwa biŋgôliŋ ŋac kêpalip ŋaweŋa ŋam sa
(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac ajala biŋgôliŋ tônê ŋam atom, ma oc ajala biŋgôliŋ ŋagêdô samob ŋam amboac ondoc. 14 Ŋac-kêpalip-ŋawêwaga naŋ kêpalip mêtê. 15 Lau taŋ sêsêp intêna naŋ amboac tonec gebe sêpalip mêtê kêsêp êsêacnêŋ ŋalêlôm ma êndêŋ taŋ sêŋô naŋ e gacgeŋ Sadaŋ mêŋêjaŋgo mêtê, taŋ sêpalip kêsêp êsêacnêŋ ŋalêlôm naŋ su. 16 Ma tonec têtôm êsêac, taŋ sêpalip kêsêp nompoc naŋ gebe Gêdêŋ taŋ sêŋô mêtê naŋ e gacgeŋ sêkôc sa totêntac ŋajamgeŋ. 17 Mago êsêacnêŋ ŋawakac jagêjam atom. Êsêac lau daiŋ-daiŋ. Embe gêŋ wapac êtap êsêac sa me sêjanda êsêac êtu mêtêŋa, oc gacgeŋ sêwi siŋ. 18 Ma ŋagêdô, taŋ sêpalip kêsêp êcmôkê naŋ, têtôm êsêac, taŋ sêŋô biŋ 19 ma gêŋlêlôm-lêlôm nomŋa to lêtôm awêŋa ma têntac kalac gêŋ ŋagêdôŋa ejoŋ biŋ tau êndu ma sênam ŋanô atom. 20 Ma ônaŋ sêpalip kêsêp nom ŋajam têtôm êsêac, taŋ sêŋô biŋ to sêkôc sa ma sêjam ŋanô, ŋagêdô 30, ŋagêdô 60, ŋagêdô 100.”
Lamp kêkô suc ŋalêlôm
(Luk 8:16-18)
21 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Sêkôc lamp sêmêŋ gebe sêŋgênduc ŋa suc auc me sêkêŋ êsô pôpô ŋalabu me masi. Me sêkôc lamp sêmêŋ gebe sêkêŋ êkô jakaiŋ ŋaô. 22 Gêŋ samob, taŋ kêsiŋ tau naŋ, oc sêkêŋ êsa awê samob. Ma gêŋ samob, taŋ gêc ŋalêlômgeŋ naŋ, oc êtu awê samob. 23 Ŋac teŋ nê taŋasuŋ êŋôŋa embe ênêc, naŋ êŋômaŋ.”
24 Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Gêŋ taŋ amac aŋô naŋ, taêm ênam. Dôŋ taŋ anam dôŋ lau naŋ, Anôtô oc ênam dôŋ amac, ma oc ênsalê ŋagêdô êlêlêc amacnêm êndêŋ amac êwiŋ. 25 Ŋac taŋ nê gêŋ gêc naŋ, êtap ŋagêdô sa naêwiŋ. Ma ŋac taŋ nê gêŋ masi naŋ, sêkôc ŋakêsu, taŋ gêc eŋŋa naŋ, su amboac tonaŋgeŋ.”
Biŋgôliŋ kêpi ŋawê tau kêpoaŋa
26 Ma Jesu kêsôm gebe “Anôtônê gamêŋ amboac ŋamalac teŋ gêjac ŋawê kêsêp kôm, 27 go gêc nê bêc gêdêŋ gêbêc ma gêdi sa gêdêŋ geleŋŋa, ma ŋawê tau kêpoa e kêtu kapôêŋ naŋ ŋam eŋ gêjam kauc. 28 Nom tau gêjam ŋakôm, ŋakaiŋ kêtu ŋamata, go ŋaola, gocgo ŋanô gêjac têc auc. 29 Ma êndêŋ taŋ ŋanô êtu gagweŋ naŋ, ŋatau gacgeŋ êsakiŋ bôjaŋ jalô êna gebe noc sênac gêŋ ŋanô saŋa mêŋkêsa.”
Biŋgôliŋ gêmêc ŋawêŋa
(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Go kêsôm gebe “Aêac tanam dôŋ Anôtônê gamêŋ êpi asageŋ ma tanam biŋgôliŋ ondoc êpi. 31 Kêtôm gêmêc ŋawê. Embe tapalip êsêp kôm, oc talic ŋasec-ŋasec kêtôm gêŋ ŋagêdô ŋamatu atom. Gêŋ tau sauŋanô. 32 Mago tapalip êsêp nom acgom, go êpi e êlêlêc gêŋ tolauŋ samob su ma etoc laka kapôêŋ, go moc umboŋ ŋalabuŋa sênam sac sêŋgôŋ ŋaajuŋ.”
33 Eŋ kêsôm biŋ tau gêdêŋ êsêac gêjam kêtu biŋgôliŋ taêsam kêtôm sêjalaŋa. 34 Ma kêsôm biŋ teŋ kêsa awê gêdêŋ êsêac atom, kêsôm kêtu biŋgôliŋgeŋ e êsêac to nê ŋacseŋomi sêmoa tauŋŋa acgom, go gêwa biŋ samob sa gêdêŋ êsêac.
Jesu kêsôm mutêna kêtu malô
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Gêdêŋ bêc tonaŋ ŋakêtulala Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Tanac êŋgic tana ŋamakeŋ ônêŋa.” 36 Sêwi lau siŋ ma sêkôc eŋ toôŋgeŋ sêja waŋ ma waŋ ŋagêdô sêwiŋ eŋ. 37 Gêdêŋ tonaŋ mu gêbuc kêtu têna e ŋadembom kêsalê waŋ auc ma landôm jagodoc-jagodoc. 38 Ma eŋ tau naŋ gedeŋ kwalim ma gêc bêc gêc waŋkuŋa, tec jasêŋu eŋ ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aôm gôlic oc tanaŋa necgac me.” 39 Tec eŋ mata gêlac ma gec biŋ mu ma kêsôm gêdêŋ ŋadembom gebe “Jamaŋgeŋ ma ônam taôm tôŋ.” Ma mu kêtu malô to bênôŋ kêsêp e kêŋôma. 40 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac matem golec asageŋŋa. Amac akêŋ gêwiŋ atom me.” 41 Êsêac têtêc tauŋ ŋanô ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ŋac tonec asa, tec mu to ŋadembom taŋeŋ wamu gêdêŋ eŋ nec.”