9
Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Êsêac tec sêkô nec, nêŋ ŋagêdô oc sêmac êndu atomgeŋ e sêlic Anôtônê gôliŋ toŋaclai mêŋêsa acgom.”
Jesu ôli kaiŋ teŋ kêsa
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
Bêc 6 gêjaŋa acgom, go Jesu kêkôc Petere agêc Jakobo ma Joaŋ sêwiŋ eŋ. Ma gêwê êsêac sêpi lôc ŋatêpôê baliŋ teŋ sêja gebe sêmoa tauŋŋa. Ma sêlic eŋ ôl i kêpô tau ôkwi e nê ŋakwê sêpôma kêlêlêc oc ŋaboatilo su. Go Elia agêc Mose seoc tauŋ lasê dêdêŋ êsêac ma sêjam biŋgalôm sêwiŋ Jesu. Ma Petere gêôc awa sa kêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Mêtêmôkê, ŋajam gebe tamoa gamêŋ tonec. Aêac anam bec têlêac acgom, aômnêm teŋ ma Mosenê teŋ ma Elianê teŋ.” Êsêac têtêc tauŋ ŋanô, tec eŋ gêjam kauc biŋ êsômŋa. Go tao teŋ mêŋgêjam ajuŋ êsêac ma awa teŋ kêsa aŋga tao tau gêmêŋ gebe, “Aêŋoc Latuc taŋ têtac gêwiŋ eŋ naŋ, tau tonec. Akêŋ taŋem eŋ.” Ma sep tageŋ ac mateŋ geso gamêŋ e sêlic lau teŋ sêkô sêwiŋ êsêac atom, Jesu taugeŋ.
Êsêac sêsêp aŋga lôc sêmoa ma eŋ gêjac jao êsê c gebe “Gêŋ taŋ alic naŋ, anac ŋamiŋ êndêŋ ŋac teŋ atom e Ŋamalacnê Latu êndi sa aŋga ŋacmatênêŋ su acgom.” 10 Êsêac taêŋ gêjam biŋ tonaŋ gêc tauŋgeŋ sêmoa ma têtu kênac gêdêŋ tauŋ gebe “Êndi sa aŋga ŋacmatênêŋ nec ŋam amboac ondoc.” 11 Go têtu kênac eŋ gebe “Amboac ondoc, biŋsutau sêsôm gebe Elia êmêŋ êmuŋ acgom” 12 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Elia naŋ êmuŋ ma êsa gêŋ samob ŋalaŋô sa êtiam. Ma teto kêpi Ŋamalacnê Latu amboac ondoc gebe eŋ oc êôc ŋandaŋ taêsam to têtu kasec eŋ. 13 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Elia tec gêmêŋ su, ma sêgôm eŋ waucwaucgeŋ amboac teto kêpi eŋ.”
Ŋapalê toŋalau sec ôli ŋajam kêsa
(Mat 17:14-20; Luk 9:37-43)
14 Ac sêmêŋ ma sêô lasê gêdêŋ ŋacseŋomi ŋagêdô ma sêlic lau taêsam sêgi êsêac auc ma biŋsutau to êsêac aweŋsuŋ gêôc ka tauŋ. 15 Lau sêlic eŋ e gacgeŋ têtakê ma sêlêti dêdêŋ eŋ sêja to sê moalêc eŋ. 16 Ma eŋ kêtu kênac êsêac gebe “Amac awemsuŋ gêôc ka taôm kêtu ageŋŋa.” 17 Tec ŋac teŋ aŋga lau taêsam tonaŋ nêŋ gêjô eŋ awa gebe “Mêtêmôkê, aê kakôc latuc gadêŋ aôm gamêŋ gebe ŋalau awamê gêgôm eŋ. 18 Gêŋ tau embe êtap eŋ sa aŋga ŋasawa teŋ, oc êmônaŋ eŋ e awaôpic êsa ma luluŋ ŋakicsêa kikec-kikec e êtu toŋ laŋgwageŋ. Ma kateŋ nêm ŋacseŋomi gebe têtiŋ ŋalau tau e sêgôm kêtôm atom.” 19 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “O amac lau-akêŋ-gêwiŋatomwaga, aê jamoa jawiŋ amac e êndêŋ ondoc, ma jaôc amacnêm biŋ e êndêŋ ondocgeŋ. Akôc ŋapalê tau andêŋ aê amêŋ.” 20 Ma sêkôc ŋapalê tau dêdêŋ eŋ sêja. Ma gêdêŋ taŋ ŋalau gêlic Jesu naŋ, gacgeŋ kêgasuŋ ŋapalê tau e gêjac tau êndu jagêc nom ma kêsabi tau to awaôpic kêsa. 21 Go Jesu kêtu kênac tama gebe “Gêŋ tonec gêgôm eŋ kêtôm jala tendocgeŋ su.” Ma eŋ kêsôm gebe “Ŋapalêgeŋ ma gêgôm eŋ 22 ma kêtiŋ eŋ kêpi ja to kêsêp bu kêtu dim taêsam gebe enseŋ eŋ su. Mago aôm embe ôtôm, go taêm walô aêac ma ônam aêac sa.” 23 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gônac aê ôkwi gebe Aôm embe ôtôm me. Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ naŋ, oc êŋgôm gêŋ samob naêtôm.” 24 E gacgeŋ ŋapalê tama gêmôêc ma kêsôm gebe “Aê kakêŋ gêwiŋ, tageŋ kakêŋ gêwiŋ kwalec, tec ônam sa.”
25 Jesu gêlic lau sêwêgeŋ sêmêŋ, tec gec biŋ ŋalau ŋatêmui ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm ŋalau awammê to taŋamsuŋbic, aê jasakiŋ aôm gebe Ondec eŋ ma ôsa ôna, ma ômu ôsô ŋac tau nê ŋalêlôm ôna êtiam atom.” 26 Ma ŋalau kêgasuŋ eŋ secanô e kêwakic lasê ma kêsa gêja. Ma ŋapalê tau gêc amboac ŋacmatê, tec lau taêsam sêsôm gebe “Gêmac êndu su.” 27 Go Jesu kêkam eŋ kêsêp lêma ma gegeŋ eŋ sa jakêkô.
28 Gêc gêmu gêja nê andu acgom, go nê ŋacseŋomi têtu kênac eŋ sêmoa tauŋŋa gebe “Amboac ondoc, tec aêac atiŋ ŋalau tonaŋ agôm kêtôm atom nec.” 29 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Gêŋ teŋ kêtôm gebe êtiŋ gêŋ amboac tonaŋ ŋai su sêsa ŋagaô sêna atom, mec tageŋ.”
Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa lasê kêtu luagêcŋa
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Go ac dêdi aŋga tonaŋ sêsa Galilaiageŋ sêja ma eŋ gebe lau sêŋô êsêac ŋawae atom, 31 gebe eŋ kêdôŋ nê ŋacseŋomi ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Lau sêkêŋ Ŋamalacnê Latu êsêp ŋamalac lemeŋ êna nasênac eŋ êndu. Sênac eŋ êndu e ŋabêc têlêac ênaŋa su acgom, go êndi sa.” 32 Mago êsêacnêŋ kauc kêsa kêpi biŋ tonaŋ atom ma têtêc tauŋ tec têtu kênac eŋ atom.
Asa êtu ŋac kapôêŋ
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Jasêô lasê Kapanaum sêŋgôŋ andu acgom, go kêtu kênac êsêac gebe “Amac asôm biŋ amboac ondoc gêdêŋ taôm amoa intêna.” 34 Ma êsêac sêjam tauŋ tôŋ, gebe aŋga intêna sêjam kênac tauŋ kêpi nêŋ asa kêtu ŋac towae kêlêlêc êsêac ŋagêdô su. 35 Go gêŋgôŋ sic ma gêm êc êsêac 12 mêŋkêsôm gêdêŋ êsêac gebe, “Ŋac teŋ embe taê ênam gebe êtu ŋamata, naŋ êtu samob nêŋ ŋamu to samob nêŋ sakiŋwaga acgom.” 36 Ma kêkôc ŋapalê sauŋ mêŋketoc eŋ kêkô êsêac ŋaluŋgeŋ, go kêmbôêŋ eŋ ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe 37 “Ŋac taŋ kêkôc ŋapalê sauŋ amboac tonec nêŋ teŋ sa kêtu ŋoc ŋaêŋa naŋ, kêkôc aê sa. Ma ŋac, taŋ kêkôc aê sa naŋ, kêkôc aê taucgeŋ atom, eŋ kêkôc ŋac, taŋ kêsakiŋ aê naŋ sa.”
Lau taŋ seseŋ aêac atom naŋ, sêpuc aêac tôŋ
(Luk 9:49-50)
38 Go Joaŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aêac alic ŋac teŋ, naŋ kêdaguc aêac atom, kêtiŋ ŋalau sec su ŋa aômnêm ŋaê. Tec ajac jao eŋ, gebe eŋ kêdaguc aêac atom.” 39 Ma Jesu kêsôm gebe “Anac jao eŋ atom, gebe ŋac taŋ êŋgôm gêŋtalô êpi aêŋoc ŋaê, go gacgeŋ êkac awa ôkwi ma êsôm biŋ sec êpi aê naŋ, oc êŋgôm êtôm atom. 40 Gebe ŋac, taŋ kêkêŋ kisa geseŋ aêac atom naŋ, kêpuc aêac tôŋ. 41 Ŋac naŋ êkêŋ bu laclu teŋ amac anôm êtu Kilisinê lau amacŋa naŋ, jasôm biŋŋanô êndêŋ amac gebe ŋagêjô ŋajam oc eso eŋ atomanô.
Tatim lau atom
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Ma ŋac teŋ, naŋ êtim lau sauŋ, taŋ sêkêŋ gêwiŋ aêŋa naŋ, nêŋ teŋ e êtu sec naŋ, lau sêwa poctêmui sa eŋ gêsutêkwa ma sêmbaliŋ eŋ êsêp gwêc êna, go ŋajam.
43 “Lêmam embe êtim aôm, go ôndim êŋgic. Tolêmamkatucgeŋ ôŋgôŋ matam jali, oc ŋajam êlêlêc tolêmam lulugeŋ ôsêp lamboam ŋakêlêndiŋ ŋaja, taŋ kêsa ŋapaŋ naŋ ôna. [ 44 Gamêŋ naŋ ŋatêmoa to ŋaja êmac atom.] 45 Ma amkaiŋ embe êtim aôm, naŋ ôndim êŋgic. Toamkatucgeŋ ôŋgôŋ matam jali, oc ŋajam êlêlêc sêmbaliŋ aôm toamkaiŋ lulugeŋ ôsêp lamboam ŋakêlêndiŋ ôna. [ 46 Gamêŋ naŋ ŋatêmoa to ŋaja êmac atom.] 47 Ma matamanô teŋ embe êtim aôm, naŋ ôkip sa. Tomatamanô tageŋ ôsô Anôtônê gamêŋ ôna, oc ŋajam êlêlêc sêmbaliŋ aôm tomatamanô lulugeŋ ôsêp lamboam ŋakêlêndiŋ ôna. 48 Gamêŋ naŋ ŋatêmoa to ŋaja êmac atom.
49 “Sêpalip ja kêpi lau samob kêtôm sêpalip gwêc kêpi gwada. 50 Gwêc tau gêŋ ŋajam, mago gwêc tau ŋamakic embe ênaŋa, oc daŋgôm ŋamakic êsa êtiam amboac ondoc. Gwêc ênêc amacŋa ma amoa tobiŋmalôgeŋ awiŋ taôm.”