12
Biŋgôliŋ kêpi kôm wainŋa to ŋagejobwaga
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)
Jesu gêôc awa sa ma gêjam kêtu biŋgôliŋ gêdêŋ êsêac gebe “Ŋac teŋ kêsê wain kôm teŋ ma gêsô tuŋ e kêsô tau, go kêsap sêpip wain ŋamala ma kêkwê andu ŋaatêkwa baliŋ teŋ kêtu sejop kôm tauŋa, go kêmasaŋ biŋ gêdêŋ lau sênam kôm êpiŋa ma eŋ tau gêja gamêŋbôm teŋ. Gêdêŋ ŋanoc eŋ kêsakiŋ sakiŋwaga teŋ gêdêŋ kômwaga gêja gebe êkôc kôm wainŋa ŋanô aŋga kômwaganêŋ. Êsêac sêkôc ŋac tau tôŋ ma si eŋ e sêsakiŋ eŋ lêma sawageŋ gêmu gêja. Go ŋatau kêsakiŋ sakiŋwaga teŋ gêdêŋ êsêac gêmu gêja kêtiam, naŋ têtuc eŋ kêsêp môkêapac to sêpêlê eŋ. Ma kêsakiŋ teŋ gêja kêtiam, naŋ sêjac eŋ êndu. Ma lau ŋagêdô taêsam sêwiŋ, naŋ si êsêacnêŋ ŋagêdô ma sêjac ŋagêdô êndu. Ŋac tageŋ gêmoa, ênê latu, taŋ têtac gêwiŋ eŋ ŋanô. Kêtu ŋamu kêsakiŋ eŋ gêdêŋ êsêac gêja ma kêsôm gebe ‘Êsêac oc tetoc aêŋoc latuc sa.’ Gêja e kômwaga tonaŋ ŋai sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe ‘Ŋacgêwê-kaiŋ-gêŋlênsêmwaga tau tonec. Ajôc, tanac eŋ êndu, gebe gêŋlênsêm êtu aêacnêŋ.’ Go sêkôc eŋ tôŋ e sêjac eŋ êndu ma sêbaliŋ ênê ŋawêlêlaŋ aŋga kôm wainŋa kêsa gêja.
“Kôm wainŋa ŋatau oc êŋgôm amboac ondoc. Eŋ oc êmêŋ ma enseŋ kômwaga su ma êkêŋ kôm wainŋa êndêŋ lau teŋ. 10 Biŋ tonec amac asam me masi gebe
‘Poc taŋ sêkwêwaga sêbaliŋ siŋ naŋ,
tec kêtu poc ŋakêclêsuŋa.
11 Gêŋ tonaŋ Apômtau gêgôm, tec mateŋanô talic amboac gêŋsêga teŋ.’ ”
12 Êsêac seŋ anô-anô sebe sêkôc Jesu tôŋ, mago têtêc lau gebe sêjala biŋgôliŋ tau ŋam jakêsêp êsêac tauŋ, tec sêwi eŋ siŋ ma sêc sêja.
Biŋ takisŋa
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)
13 Ma êsêac sêskiŋ Parisai to Herodonê lau ŋagêdô dêdêŋ Jesu sêja sebe sêwa lip eŋ ŋa tau nê biŋ. 14 Tec sêmêŋ ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aêac alic aôm ŋac biŋŋanôŋa, ma gôê go lau teŋ atom gebe aôm kôpuc opeŋ lau teŋ atom, mago kôdôŋ Anôtônê intêna ŋa biŋŋanôgeŋ. Embe takêŋ takis êndêŋ kaisara, oc eso aêacnêŋ biŋsu me masi. Takêŋ me takêŋ atom.” 15 Mago Jesu kêjala êsêacnêŋ dansaŋ, tec kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac ondoc tec abe atim aê. Akêŋ denari teŋ êndêŋ aê jalic acgom.” 16 Tec sêkôc teŋ sêja. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Asa nê ŋakatu to ŋatalô tonec.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Kaisaranê.” 17 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Akêŋ kaisaranê gêŋ êndêŋ kaisara ma Anôtônê gêŋ êndêŋ Anôtô.” Tec êsêac sê taêŋ eŋ.
Ŋacmêtê sêndi sa ŋabin
(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)
18 Go Sadukai, taŋ sêsôm sebe ŋacmatê oc sêndi sa atom naŋ, dêdêŋ Jesu sêja ma têtu kênac eŋ gebe 19 “Mêtêmôkê, Mose keto ŋagôliŋ tonec gêdêŋ aêac gebe ‘Ŋac teŋ têwa embe nê ŋapalê masi ma êmac êndu ma nê awêtuc êŋgôŋ, naŋ lasi ênam ênê awêtuc ma êka gôlôac lasê êjô têwa su.’ 20 Amboac tonaŋ lasitêwai 7 sêmoa, ŋacsêga gêjam awê teŋ. Eŋ kêka ŋapalê lasê atom ma gêmac êndu. 21 Go lasi, taŋ kêsi eŋ naŋ, gêjam awêtuc tau. Eŋ kêka ŋapalê lasê atom ma gêmac êndu. Ma ŋac ŋawaluŋ teŋ amboac tonaŋgeŋ. 22 Êsêac 7 nêŋ gôlôac masi. Samob sêmac êndu, go awêtuc gêmac êndu kêdaguc. 23 Êndêŋ noc ŋacmatê sêndi saŋa eŋ oc êtu êsêacnêŋ asa nê awê, gebe êsêac 7 sêjam eŋ kêtu nêŋ awê sugac.” 24 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac ondoc ajala biŋ, taŋ teto gêc naŋ, to Anôtônê ŋaclai atom, tec taêm gêjam biŋ keso nec. 25 Êndêŋ taŋ sêndi sa aŋga ŋacmatênêŋ naŋ, ŋacwaga oc sênam awê atom ma lauo sênam ŋac atom, samob têtôm aŋela, taŋ sêmoa undambê naŋ. 26 Biŋ kêpi ŋacmatê sêndi saŋa gêc Mosenê buku gêwiŋ. Amac asam miŋ kêpi ja kêsa gamêŋdani naŋ me masi. Gêdêŋ tonaŋ Anôtô kêsôm gêdêŋ Mose gebe ‘Abrahamnê Anôtô agêc Isaknê Anôtô ma Jakobnê Anôtô aê.’ 27 Biŋ tonec ŋam gebe Anôtô kêtu lau mateŋ jali nêŋ Anôtô, kêtu ŋacmatênêŋ Anôtô atom. Amac taêm gêjam biŋ keso samucgeŋ.”
Biŋsu ŋalô, taŋ kêlêlêc ŋagêdô su naŋ
(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)
28 Ma biŋsutaunêŋ teŋ mêŋgêô lasê e gêŋô êsêac sêpa tauŋ ma gêlic gebe Jesu gêjô Sadukai aweŋ jagêdêŋgeŋ, tec kêtu kênac eŋ gebe “Biŋsu ŋajatu ondoc ŋanô kêlêlêc ŋagêdô samob su.” 29 Jesu gêjô eŋ awa gebe “Biŋsu ŋamataŋa tonec gebe ‘O lsrael, ôkêŋ taŋam gebe Apômtau, aêacnêŋ Anôtô, eŋ Apômtau tageŋ. 30 Têmtac êwiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc ma nêm kauc samuc to nêm ŋaclai samuc êwiŋ eŋgeŋ.’ 31 Ma kêtu luagêcŋa gebe ‘Têmtac êwiŋ lau wacbaŋ aôm amboac têmtac gêwiŋ taôm.’ Biŋsu ŋajatu kêlêlêc tonaŋ su teŋ gêc atom.” 32 Go biŋsutau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, biŋŋanô, aôm kôsôm jagêdêŋ gebe Anôtô eŋ tageŋ, teŋ gêmoa atom, eŋ taugeŋ. 33 Ma biŋ têntac êwiŋ eŋ tonêŋ ŋalêlôm samuc ma nêŋ kauc samuc to nêŋ ŋaclai samuc êwiŋ eŋgeŋ, to biŋ têntac êwiŋ lau mêŋbaŋ aêac amboac têntac gêwiŋ tauŋŋa, naŋ kêlêlêc daja to da ŋagêdô samob su.” 34 Jesu gêlic eŋ kêsôm biŋ tokauc amboac tonaŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gômoa jaêc Anôtônê gamêŋŋa atom.” Ma lau samob têtêc tauŋ e têtu kênac biŋ teŋ gêdêŋ eŋ kêtiam atom.
Kilisi asa nê latu eŋ
(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Go Jesu kêdôŋ mêtê gêmoa lôm dabuŋ ma kêsôm gebe “Amboac ondoc tec biŋsutau sêsôm sebe Kilisi eŋ Dawidnê latu. 36 Dawid tau Ŋalau Dabuŋ gêôc eŋ awa sa ma kêsôm gebe
‘Apômtau kêsôm gêdêŋ aêŋoc Apômtau gebe
Ôŋgôŋ aêŋoc anôŋa
e jakêŋ aômnêm ŋacjo sênêc amkaiŋ ŋalabu acgom.’
37 Dawid tau kêsam eŋ gebe ‘Apômtau,’ mapo amboac ondoc tec Kilisi kêtu ênê latu.”
Ma lau toŋ kapôêŋ sêkêŋ taŋeŋ eŋ sêjac ŋawaegeŋ.
Lau sejop tauŋ êndêŋ biŋsutauneŋ mêtê geo
(Mat 23:1-36; Luk 11:37-54; 20:45-47)
38 Ma Jesu kêdôŋ mêtê gêdêŋ êsêac ma kêsôm gebe “Ajop taôm êndêŋ biŋsutau, naŋ sebe sêsêlêŋ toŋakwê baliŋgeŋ ma sebe lau aweŋ ênac êsêac aŋga malacluŋ 39 to sebe sênac tauŋ mata-mata gebe sêŋgôŋ ŋamatageŋ aŋga lôm to gamêŋ sêniŋ gêŋŋa. 40 Êsêac tonaŋ sêjaŋgo awêtucnêŋ andu su ma sêsabaŋ ŋa mec baliŋ auc. Ŋagêjô oc êtap êsêac sa êlêlêc.”
Awêtucnê da
(Luk 21:1-4)
41 Jesu gêŋgôŋ kêkanôŋ kanom ma mata gê lau, taŋ sêkêŋ awa kêsêp kanom naŋ. Ma gêlic lau tolêlôm sêkêŋ awa taêsam 42 e gêlic awêtuc ŋalêlôm sawa teŋ gêmêŋ kêkêŋ mone sauŋ luagêc kêsêp kêtôm toea tageŋ. 43 Go Jesu gêmôêc nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ mêŋkêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Awêtuc ŋalêlôm sawa tônê kêkêŋ gêŋ kêsêp kanom kêlêlêc êsêac samob su, 44 gebe lau tau samob sêkôc aŋga nêŋ gêŋ kêlêsuc êsêacŋa mêŋsêkêŋ kêsêp gêja, mago eŋ kêpô lêna ŋanô, mago kêkêŋ nê gêŋ tonê mo samobgeŋ kêsêp gêja.”