15
Jesu kêkô Pilata laŋônêm
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Joaŋ 18:28-38)
Bêbêc kanucgeŋ lau dabuŋsêga to laumata ma biŋsutau to lau ŋanô samob sêkac sa jasêsôm biŋ kêtu tôŋ, go sêsô Jesu tôŋ ma sêkêŋ eŋ gêdêŋ Pilata gêja. Ma Pilata kêtu kênac eŋ gebe “Judanêŋ kiŋ aôm me masi.” Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Kôsômgac.” Ma lau dabuŋsêga sêgôliŋ biŋ taêsam kêpi eŋ. Tec Pilata kêtu kênac eŋ kêtiam gebe “Aômnêm biŋ ôjô êsêac aweŋŋa gêc atom me. Ôlic acgom, êsêac sêgôliŋ biŋ gwalêkiŋ kêpi aômgoc.” Mago Jesu gêjô biŋ teŋ kêtiam atom, tec Pilata gê taê eŋ.
Sêsôm kêtu tôŋ gebe Jesu êmac endu
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Joaŋ 18:39–19:16)
Kêtôm omsêgageŋ Pilata kêgaboac ŋac kapoacwalôŋa teŋ su gêdêŋ êsêac kêtôm teteŋ. Ma ŋac teŋ, ŋaê Baraba, gêŋgôŋ kapoacwalô gêwiŋ sêli-lausawaga, taŋ sêjac ŋac teŋ êndu gêdêŋ taŋ sêli tauŋ sa naŋ. Tec lau sêpi sêja ma teteŋ Pilata gebe êŋgôm êndêŋ êsêac amboac gêgôm-gêgôm gêmoa. Ma Pilata gêjô êsêac aweŋ gebe “Amac abe aê jaŋgamboac Judanêŋ kiŋ su êndêŋ amac me masi.” 10 Gebe eŋ kêjalagac gebe lau dabuŋsêga sêkêŋ Jesu gêdêŋ eŋ kêtu têntac secŋa. 11 Ma lau dabuŋsêga sêli lau sa gebe teteŋ Pilata êŋgamboac Baraba su êndêŋ êsêac. 12 Tec Pilata kêtu kênac êsêac kêtiam gebe “Ma eŋ, taŋ asam eŋ gebe Judanêŋ kiŋ naŋ, jaŋgôm eŋ amboac ondoc.” 13 Ma êsêac sêmôêc kêtiam gebe “Ônac eŋ êpi kakesotau.” 14 Ma Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Eŋ gêgôm sec ondoc.” Mago êsêac sêmôêc sêôc aucgeŋ gebe “Ônac eŋ êpi kakesotau.” 15 Pilata gebe ênac malô lau têntac, tec kêgaboac Baraba su gêdêŋ êsêac ma kêsôm si Jesu ma kêkêŋ eŋ gêja gebe sênac eŋ êpi kakesotau.
Siŋwaga sêsu Jesu susu
(Mat 27:27-31; Joaŋ 19:2-3)
16 Siŋwaga sêwê Jesu sêja gôliŋ-waganê andu ma sêkalem siŋwaga samucgeŋ sa. 17 Go sêkêŋ eŋ kêsô ŋakwê asôsamuc teŋ ma sêmoê okêm kêtu sunsuŋ jasêkêŋ eŋ kêkuc. 18 Ma aweŋ gêjac eŋ to sê moalêc eŋ gebe “Judanêŋ kiŋ, ômoa ŋajamôŋ.” 19 Ma si eŋ ŋa ôpic kêsêp môkêapac to sêkasôp kêpi eŋ, ma sêpôŋ aeŋduc to aweŋ gêôc eŋ. 20 Sêsu eŋ susu su acgom, go sêkwalec ŋakwê asôsamuc naŋ su ma sêu tau nê ŋakwê gêsaŋ eŋ kêtiam. Ma sêwê eŋ sêsa sêja sebe sênac eŋ êpi kakesotau.
Sêjac Jesu kêpi kakesotau
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Joaŋ 19:17-27)
21 Sêsa sêja e dêdac ŋac teŋ kêsa aŋga kôm gêmêŋ, Alesandere agêc Rupu tameŋi Simon aŋga Kurene. Tec sêkac eŋ g ebe êôc Jesunê kakesotau. 22 Ma sêkôc Jesu sêpi gamêŋ Golgata sêja, tanam ôkwi gebe “Gamêŋ mokê-lacŋa.” 23 Ma sêsuŋ wain togêŋ ŋamakic gêdêŋ eŋ gebe ênôm e gedec. 24 Sêjac eŋ kêpi kakesotau su, go sebe sênac sam ênê ŋakwê, tec sêpuc kapoac gebe sêlic asa oc êkôc asageŋ. 25 Oc mêŋgic lauŋ sa ma sêjac eŋ kêpi kakesotau gêja. 26 Ma teto ŋabiŋ gêwiŋ gebe “Judanêŋ kin tonec.” 27 Ma sêjac kêjaŋgowaga luagêc sêpi kakesotau sêwiŋ eŋ, teŋ geŋkaleŋ ênê anôŋa ma teŋ geŋkaleŋ ênê gasêŋa. [ 28 Tec biŋ, taŋ teto gêc naŋ, gebe “Sêsam eŋ gêwiŋ lau sec” naŋ, kêtu tôŋ.]
29 Ma lau, taŋ sêwê sêja sêmêŋ semoa naŋ, têdaiŋ gêsuŋ ma sêsôm biŋ alôb-alôb kêpi eŋ gebe “Op, aôm tau, taŋ gobe onseŋ lôm dabuŋ su ma ôkwê sa êndêŋ bêc têlêac naŋ, 30 ônam taôm sa ma ôsêp aŋga kakesotau ômôêŋmaŋ.” 31 Lau dabuŋsêga to biŋsutau sêsu eŋ susu amboac tonaŋ to sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Lau ŋagêdô tec gêjam êsêac sa, mago gêjam tau sa jakêtôm atom. 32 Kilisi, Israelnêŋ kiŋ, êsêp aŋga kakesotau êmêŋmaŋ, go talic ec takêŋ êwiŋ eŋ.” Ma êsêagêc, taŋ sêjac agêc sêwiŋ eŋ naŋ, têtaŋ pêlê eŋ amboac tonaŋgeŋ.
Jesu gêmac êndu
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Joaŋ 19:28-30)
33 Gêdêŋ taŋ oc kêkô ŋaluŋ naŋ, gêsuŋbôm gêjam gamêŋ samucgeŋ auc e gêdêŋ ocmata. 34 Ma gêdêŋ ocmata tonaŋ Jesu gêmôêc awa kapôêŋ gebe “Êli, Êli lama sabatani,” tanam ôkwi gebe “Aêŋoc Anôtô, aêŋoc Anôtô, amboac ondoc gôwi aê siŋ.” 35 Ma lau ŋagêdô, taŋ sêkô ŋagala naŋ, sêŋô tec sêsôm gebe “Kec, eŋ gêmôêc Elia.” 36 Ma ŋac teŋ kêlêti gêja kêsac mêckelep tôŋ kêsêp bu ŋamakic ma jagêsuŋ gêdêŋ eŋ gênôm ma kêsôm gebe “Akôgeŋ ma talic acgom, Elia oc mêŋêkôc eŋ su me masi.” 37 Go Jesu gêmôêc awa kapôêŋ ma gêmac êndu.
38 Ma obo baliŋ, taŋ geŋkaleŋ lôm dabuŋ naŋ, kêkac tau gêŋgic gêja luagêc aŋga ŋaô e jakêsu ŋalabu. 39 Ma kapitai, taŋ kêkô kêkanôŋ Jesunê kakesotau naŋ, kêkô e gêlic Jesu gêmac êndu amboac tonaŋ ma kêsôm gebe “Ŋac tonec Anôtônê Latu eŋ biŋŋanôgoc.” 40 Lauo ŋagêdô sêkô ec jaêcgeŋ ma sêlic sêwiŋ. Êsêacnêŋ ŋagêdô tonec Maria Magdalaŋa ma Jakobo sauŋ agêc Joses teneŋi Maria ma Salome. 41 Gêdêŋ taŋ Jesu gêmoa Galilaia naŋ, lauo tonaŋ têdaguc eŋ ma sêjam sakiŋ eŋ. Ma ŋagêdô taêsam, taŋ sêpi Jerusalem sêwiŋ eŋ sêja naŋ, sêkô sêwiŋ amboac tonaŋ.
Sêsuŋ Jesu
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Joaŋ 19:38-42)
42 Ŋakêtula ma sêmasaŋ tauŋ gebe ŋaeleŋ oc sêlic sabat. 43 Tec kasêga towae teŋ, ŋaê Josep aŋga Arimatia, gêmêŋ, taŋ gêôŋ Anôtônê gamêŋ amboac tonaŋ naŋ. Eŋ taê kêpa sugeŋ kêsô gêdêŋ Pilata gêja ma keteŋ Jesunê ŋawêlêlaŋ. 44 Pilata gêŋô gebe Jesu gêmac êndu su, tec gê go ma gêmôêc kapitai tau mêŋkêtu kênac eŋ gebe “Ŋac tau gêmac êndu su me.” 45 Eŋ gêŋô kêtu katô aŋga kapitainê, tec gêwi ŋawêlêlaŋ siŋ gêdêŋ Josep. 46 Ma Josep gêjam ôli obo kwalam-kwalam teŋ ma jakêkôc eŋ su aŋga kakesotau mêŋkêsabaŋ eŋ kêsêp obo tonaŋ ma ketoc eŋ gêc sêô teŋ, taŋ sêsap kêsêp poc naŋ, ma kêsabi poc jagêsaŋ sêawa auc. 47 Ma Maria aŋga Magdala agêc Joses têna Maria sêlic gamêŋ, taŋ tetoc eŋ gêc naŋ.