2
Knare antahizamo'ma kaminia zamofo naneke
Mofavre'nimoke, nagri kema antahinka kasege'nima eri kagu'afi nentenka, knare antahintahire kagesa neminka, kagu tumokareti hunka ama' antahizana e'nerinka, kagrama knare'zane havizanema refko hu antahintahigu'ene, ama' antahizanku'ma kezama netinka, silvagu'ma hiankna hunka knare antahizankura nehakrenka, marerisa zantami frakinte'nea zanku hakreankna hunka hakresunka, Ra Anumzamofoma kore hunteno agorgama manizana keama nehunka, Anumzamofo antahi'zana hakrenka erifore hugahane. Na'ankure Ra Anumzamo knare antahiza neramigeno, Agri agipinti antahi'zane, antahi amama huzamofo kea ne-e. Fatgo vahe'mofona knare antahiza ante avitenenteno, makazampima mani fatgoma huno mania vahe'mofona, Agra hanko zamigna nehie. Na'ankure Agrake fatgo vahe'mokizmia kama vano hu'zazmifina kegva nehuno, zamagu tumoteti hu'za amage'ma antaza nagara kavu'za zamifina zamagu nevazie. Ana nehunka fatgo avu'avazane, fatgo huno ke refkohu avu'ava ene, maka vahe'ma mago avamente avu'avama hunte'zana antahi ankeregahane. 10 Na'ankure knare antahintahimo kagu'afi unefrenigeno, antahi'zamo'a, kazeri muse hugahie. 11 Knare antahizamo'a kva hugante'nenigeno, ama' antahintahimo'a kaguvazigahie. 12 Knare antahizamo'a kefo avu'avazama nehu'za, akrehe krehe zmageruma neraza vahepintira, kaza huno kagu vazigahie. 13 Iza'o fatgo avu'avamofo kama atremo'a, hani avu'avamofo kampi nevie. 14 Iza'o knare osu avu'avama musema huno nehuno, akrehe krehe kefo avu'avazankuma muse nehimo'a, 15 kama vu'zama'amo fatgo osu'neankino, havige vahe manine. 16 Arumofo a'mo monko'za huno vano nehania a'mo, nagrane eno huno kazeri savri hu'naku hanianagi, ana knare antahintahi'zamo'a kahokeno kaguvazigahie. 17 Ana a'mo nevena netreno, kahefazniare Anumzamofo avure'ma huhagerafina'a huvempa kea amefi hunemie. 18 Na'ankure ana a'mofo nompima ufre'sanana, fri vahe'mokizmi kumate vu'nea kampi vugahane. 19 Agrite'ma vimo'a eteno omeno, knare asimu eri kana onkegahie. 20 E'ina hu'negu knare vahe'mo'ma nevia kante nevunka, fatgo avu'avama nehia vahe'mofo kante vugahane. 21 Na'ankure hazenkezmi omane vahe'mo'za ana moparera mni'nesage'za, makazampima mani fatgoma nehaza vahe'mo'za ana mopare manigahaze. 22 Hianagi kefo avu'avama nehaza vahe'mokizmia ana mopafintira zamazu hunetreno, fatgoma hu'za omanisaza vahera zamahe fanane hugahie.