Jud
Jud mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Jud, Jems nɨmam ne ak. Jisas Krais wög gɨ ñeb bɨ ne alap mɨdebin.
Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, nɨbep bin bɨ Bapi God, nɨbep dɨnɨgain, agɨl dɨl mɨdmagɨl lɨp bin bɨ okok, ñu kɨl tɨkebin. Jisas Krais ne nɨbep kod mɨdeb.
God apɨl mal nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, mɨdmagɨl lɨl, gel amnaŋ.
Bɨ God Mɨnɨm esek agep okok
Bin bɨ nɨŋep tep yad. Nɨbep mɨj ñu kɨl tɨkɨl, Jisas Krais cɨnop dɨ komɨŋ yokak mɨnɨm tep ak ognap agnɨgain, agɨl, gos ak nɨŋnek. Pen yad mɨñi gos nɨpin, kɨri kɨlɨs yɨb gɨl, Jisas Krais mɨnɨm tep cɨnop bin bɨ ne ag ñak ak, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, mɨnɨm nɨbak mɨñi nep mɨj ñu kɨl tɨkɨl nɨbep yoknɨgain, ag gos nɨpin. Bɨ tɨmel God ma nɨpal ognap kapkap apɨl, nɨbep eip mogɨm gɨpal. God ne bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl, Ñɨ ne ag yokek apɨl kɨmak ak me, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, God nop ag nɨŋel, ne tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. Pen bɨ tɨmel nɨb okok, mɨnɨm tep nɨbak tɨg adɨk gɨl apal, “Cɨn tap si tap tɨmel abramek genɨgabɨn ak, God cɨnop pen tap alap ma gɨnɨgab,” apal. Nɨg gɨpal nɨbak, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nop kɨrɨg gɨl, gɨ tɨmel yɨb gɨpal. Bɨrarɨk ped okok God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, bin bɨ nɨg gɨnɨgal okok yur kɨb yɨb dɨnɨgal, aglak. Bɨrarɨk nep gak ak nɨpɨm ak pen saköl gɨnɨmɨb rek lɨp ak me, yad nɨbep kauyaŋ agnɨg gebin. God bin bɨ ne Isrel kai, karɨp lɨm Ijip nɨb tɨg asɨk dowak, pen kɨsen nop gos ma nɨŋlak bin bɨ okok kɨrop ñag pak lek kɨmlak.
Ejol ognap, karɨp lɨm tep kɨri mɨd tep gɨlak okok kɨrɨg gel, God kɨrop kɨslɨm gɨp mɨgan ak nag lek, mɨnɨm kɨb agep ñɨn kɨb ak kod mɨdebal.
Nɨb aknɨb rek, Sodom Gomora abe, taun ognap karɨp lɨm yokop ulep nɨb okok abe, kɨri bin si bɨ si gɨ damɨl, gɨ tɨmel yɨb gelak. Bin bɨ mab ke per per yɨnnɨgab sɨŋak amɨl, yur kɨb dɨnɨgal ak, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋlaŋ, agɨl, God ne Sodom Gomora bin bɨ okok kɨrop mab mɨlaŋ seb kab alaŋ nɨb yokek, apɨl kɨrop yɨn sɨbok ñɨb amnak.
Bɨ nɨgrɨkep nɨŋɨl mɨnɨm esek apal, agebin nɨb okok, kɨri ak rek nep mɨb goŋ kɨri ke gɨ tɨmel gɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm ne ag juɨl, ejol okok kɨrop mɨnɨm tɨmel agɨl, gɨpal. Pen Mosɨs kɨmek, ejol kɨb yɨb Maikel eip, Seten eip, Mosɨs cɨp se ak dɨnɨg pen pen agrek ak, Maikel ne Seten nop ma ag juak. Ne yokop agak, “God ne ke nep gos ñɨnɨmɨŋ!” agak. 10 Maikel gos nɨŋ tep gɨl nɨb agak ak pen bɨ agebin okok, tap tari ma nɨpal okok, mɨnɨm tɨmel tɨmel nep agɨl abramek ag jupal. Pen kɨri, gos nɨŋ tep ma gɨl, kaj kain gɨpal rek gɨpal ak me, God pen kɨrop yur kɨb yɨb ñɨnɨgab.
11 Bɨ nɨb okok kɨrop yɨmɨg nɨpin. Adam ñɨ ne Ken gɨ tɨmel gak rek gɨpal. Mɨmɨg mani tap okok nep gos nɨŋɨl, bɨ nak Belam bɨrarɨk nep gak rek nep gɨpal. Nɨb ak, kɨri bɨ nak Kora, God Mɨnɨm tɨb juɨl kɨmak rek kɨmnɨg gebal.
12 Pen nɨbi God nop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ, ai mam pen pen mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ, tap jɨm ñɨl ñɨŋnɨg apɨl, mogɨm gɨpɨm ñɨn ak, kɨri God nop gos nɨŋɨl mer, yokop apɨl tap kɨŋam dɨ ñɨŋeb gɨ ñɨbel, gac kɨri nɨbep ak rek nep cɨg gɨp. Nɨb ak, kɨmi apɨl mɨñab ma pakɨl yokop pak pɨg gɨ rɨk amɨb rek ak mɨdebal. Mab ñɨŋeb magɨl ma pɨlek wagɨn sek tɨg ju dɨ yokel bɨr pɨs nep mɨlep gɨp rek mɨdebal. 13 Tap tɨmel ke yɨb gɨ damɨl, ñɨg solwara pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨl, kɨñɨk kobkob lɨl pɨɫak ap yowɨp rek gɨpal. Bin bɨ nɨb okok, God ne gek, kɨri gap ju kɨslɨm nab okok amɨl ma adɨk gɨ apeb rek ar ak amnɨgal.
14 Adam wagɨn ne tɨkak ak, tɨk damɨl, Inok nop me kagol oŋɨd ak* Adam abe wök pagnɨgaun ak, Inok nop ar oŋɨd ak tɨk dolak tɨk dolak. Inok ne bɨrarɨk nep God mɨnɨm ne agɨl, bɨ God nop esek apal bɨ nɨb okok rek nɨŋɨl agak, “Nɨŋɨm! Bɨ Kɨb ejol sɨŋ ne ñɨn juɨl koŋai yɨb nep damɨl, 15 bin bɨ magɨlsek mɨnɨm kɨb agnɨgab. Nop gos ma nɨŋɨl, mɨnɨm ne ageb rek ma gɨl, tap si tap tɨmel ar ke ke gɨl, nop mɨnɨm kɨlɨs tɨmel ar ke ke agɨl gɨpal rek, kɨrop yur kɨb yɨb ñɨnɨgab,” agak. 16 Bɨ mɨnɨm esek apal, kɨrop agebin okok, kɨri per ag kar kar gɨlɨg gɨ, mɨnɨm dɨlɨg gɨ, gɨ mɨdebal. Cɨn ke tep gɨnɨgab ar ak gɨn, agɨl, abramek gɨ tɨmel gel ameb. Cɨn nep bɨ kɨb mɨdobɨn, ag gos nɨŋɨl, apal. Pen bin bɨ ognap cɨnop tep gɨnɨmɨŋ ar ak gɨlaŋ, agɨl, kɨrop yɨb dap raneb mɨnɨm esek nep agel ameb.
17 Pen bɨ nɨŋep tep yad okok. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais bɨ mɨnɨm ne dad ameb okok ned aglak mɨnɨm ak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 18 Nɨbep aglak, “Ñɨn kɨsen ak, bin bɨ God nop gos ma nɨpal okok, gos tɨmel kɨri ke nɨpal rek gɨlɨg gɨ, nɨbep ag junɨgal,” aglak. 19 Bɨ agebin bɨ nɨb okok, God Kaun kɨrop eip ma mɨdeb. Gos kɨri ke gos apeb rek nɨŋɨl gɨpal ak me, nɨbep bin bɨ tɨg asɨk ke ke lɨpal. 20 Pen bin bɨ nɨŋep tep yad okok. Jisas Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpɨm ak, nɨŋ dep won sɨŋ yɨb nɨbak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, mɨnɨm tep nɨbak yɨpɨl ak per nep ognap sek nɨŋ tep gɨl, gɨ damɨl, gem amnɨmɨŋ. Kaun Sɨŋ ak nɨbep gos ñek nɨŋlɨg gɨ, kɨlɨs ne dɨl nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 21 Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nɨbep yɨmɨg nɨŋɨp ak me, ne nɨbep dam karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak lek, per per nep komɨŋ mɨdenɨgabɨm. Pen am ne eip per per mɨdon, agɨl, kod mɨdebɨm ñɨn aul, God cɨnop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdeb, agɨl, gos ar nɨbak nep nɨŋ mɨdenɨmɨb.
22 Bin bɨ gos omal nɨŋɨl, gos par nɨpal okok, kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, mɨnɨm sɨsain agnɨmɨb. 23 Bin bɨ ognap mab mɨlaŋ ar ak amnɨmel rek lɨp okok, kɨrop dɨ komɨŋ yokem, komɨŋ amnɨmel. Bin bɨ ognap kɨrop ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨl dɨnɨmɨb; pen mɨdmagɨl kɨri ke gos apeb rek gɨpal rek, cɨni ak rek nep gɨ tɨmel gɨjɨn rek lɨp, agɨl, nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Tap si tap tɨmel kɨri gɨpal okok pɨrɨkɨl, asɨk mosɨk gɨnɨmɨb. Tap si tap tɨmel gɨ mɨdel walɨj kɨri abe gac gɨp, agɨl, ma dɨnɨmɨb.
Bɨ Kɨb yɨb dap raneb mɨnɨm alap
24 Mɨñi nɨbep God ñɨnmagɨl ar ak lebin.
Ne nɨbep kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ma ap yap paknɨgabɨm.
Kɨsen nɨbep dɨl, ne ke melɨk tep ke sek mɨdeb sɨŋak lek,
bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb ne mɨdɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgabɨm.
25 God ne nokɨm. Ne cɨnop dɨ komɨŋ yokɨp.
Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais cɨnop nen agɨl, kɨmɨl warɨkak ak,
bɨrarɨk ped okok tɨkɨl, mɨd damɨl,
mɨñi, kɨsen, per per nep mɨdep nep mɨdɨl,
ne Bɨ melɨk tep sek, Bɨ tep aknɨb ke,
Bɨ kɨlɨs tɨmel yɨb, Bɨ magɨlsek kod mɨdep mɨdeb.
Nɨbak, yɨb ne per nep agon ar amnaŋ.
Nɨb aknɨb rek tep.

*1:14: Adam abe wök pagnɨgaun ak, Inok nop ar oŋɨd ak tɨk dolak