Anumayamo'a Haegafa Alino Hagelafilatenea Kea 1 Kolini 1
1 Kolini
Poloa Efesusi kumate maineno mani avona Kolini kumate maineya Yisasife haviya amakupi malenaya veamogamife kae-malene. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloa tueti talia (23) kafu agava maineno 1 Kolini kea kae-malene. Ani veamoya hagoteya avona kaeya havigageno kenonaamile mani avona kaeno amamine.
1
1-2 Nagaya Polonae. Anumaya Kotina haigeno nagaila hapalinateno “Yisasi Aposolo kano maiyo.” huno humaineafe nagayaene taganatimoa Sosetenesiene mani avona kaetaa Kolini mainetama Yisasi kea tamametiti hutama Yisasi Kalaisiene ailokaetama mainayafe alu aotage veane mainae. Mukia kotega veanene Anumayatimo Yisasi Kalaisi agile nunamu nehaya veanene tamakaifeenena agaia alu aotage veanea maisayafene huno hapalilamatene. Yisasia amakaiene tagaiene Anumayatimo maine.
Anumaya Kotia, Nelafaene Yisasi Kalaisi Anumayatimoene kayone hisaya yaene tamaipa falu hisia yaene tamamisae.
Poloa nunamu huno muse humaine.
Yisasi Kalaisiene ailokaetama maigeno Anumaya Kotia agaia kayone yamaa tamamineafene huna nagaya mukia kanafina tamakaifena Anumayamotega muse huna nunamuna nehue. 5-6 Kalaisi kea ago tamahapaugetama havilama hulinetama ani keleti Anumaya Kotifema havitama tamakupi malayana Yisasiene ailokaetama maigeno Anumaya Kotia mukia tokiyaa ago tamamineanagitama nagoa veamogamina mani kea hamapaisaya tokiyatamia hane. Haneanagi meni kanafina Anumayatimoa Yisasi Kalaisima ikapinagati elavino fufu yatema esiafe tamametitia hutama agava mainageno Alu Aotage Avamumoa tokiya yamaa kasagoya tamamineana-gitama nago yafena aupa nohae. Yisasia tokiya vaitama maisaya yana tamamisigetama tokiya vaitama mainetama ma mopama hano hisia yupa kefo yatamia omalenageno Anumayatimoa Yisasi Kalaisima kaiyeke hulamatesia yupa kanaleya hutama hetigahae. Anumaya Kotina nafaneamoa Yisasi Kalaisie Alatimoene nagoke tamaipale maisayafe tamakaila ke huno “Naa hugahue.” huno hulamatenea kea oatalegahianagino ani kavala hugahie.
Yisasifema haviya amakupi malenaya veamoya apaseya mainae.
10 Nafunagana-gatama Alatimoa Yisasi Kalaisi agile tokiyaage kea tamahanepauve. Nagoa tamakesa havitama alu ke alu kea ohutama apaohetama mainetama nagoke tamaku tamakesale maiho huna tamahanepauve. 11 Nafunagana-gatama Koloe anagamoya tamakaifena mage huya nahapaiye “Amakaya ke vaige vaige yate nemaiye.” huya nahapaiye. 12 Tamakaya ani kema nevaiya yana nagokemogatama “Tagaya Polo veane mainone.” hutama hageya nagoamogatama “Tagaya Apolosi veane mainone.” hutama hageya nagoamogatama “Tagaya Pita veane mainone.” hutama hageya nagoamogatama “Tagaya Kalaisi veane mainone.” hutama nehae. 13 Naa higetama ani kea nehae? Kalaisi augafamoa akalu kale-peno haote haote humaineo? Nagaila Polonina tamakaife huna yafaga yosale nahaeya asaigena fali-maino? Ifi nagaila Poloni nagile tina fale-lamatenao? Aao tamakaya “Ma kanomo mono ke nehavuna veane mainone.” hutama ohiho.
14 Tamakai amunopina Kalisipusiene Kaiyusiene tina falenatenoe. Nagoamogamina fale oamatenoa yafena muse nehue. 15 Havigu nagoa veamoya “Polo agile tina falelatenae.” huya hisagi. 16 Tamage nagaya Setefanasi nofi anagaene tina falematenoe. Nagoa veanenena falematenesuo fale oamatenesuo nagesa ohavinoe. 17 Kalaisia tina falelamatesuafene huno hunategena omenogi agaia hulatenea yafe kanale mono kema huhalena tamahapaisuafene huno hunatene. Mani kea ma mopafima kanalehaviyaami hanea vayamoya nehaya augafa kema hisuana Yisasi Kalaisia yafaga yosalema fali-mainea kemoa afa ya kana hu yafenagina naa augafa kea ohugahue.
Kalaisia Anumaya Kotina tokiyaa maine.
18 Hani yapi, tegelege nehia atafi, visaya veamoya Yisasia yafaga yosalema fali-mainea kehena “Havigu-nagu ke nehae.” huya nehayanagi tagaya Anumaya Kotia tagu tamema ali negatea veamogata Yisasia yafaga yosalema fali-mainea kemoa “Anumaya Kotina tokiyaae.” huta nehune. 19 Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane
“Nagaya mukia kanale haviyaami hanea veamogamina havilinaya yana alitalesugeno fanane hugahie. Kanale amaku amakesama hanesia veamogamina amaku amakesa ali hano hutalegahue.” huno Anumayamoa humaineane.
20 Kanale haviyaamima hanea veafena naane hisune? Kahegi kema havilinaya veafena naane hisune? Ma mopale yafema amakemoma nehaya veafena naane hisune? Anumaya Kotia ma mopale yafe kanale haviyaamima hanea veamogamifena “Havigu-nagu ke nehae.” huno humaine.
21 Anumaya Kotia tusia kanale haviyaa hanea kanogino agaia haiya kava huno “Ma mopafi veamoya amakaiami haviyaamima hanea yateti nagaila nagelama huya onagegahae.” huno huteno haiya agesa mage huno havimaine “Yisasia hulatenea yafena kanale mono kea, huhaletama hamapaiya kema haviya amakupi maleya amametiti humainaya veamogamina amaku amamena aligatigahue.” huno humaine. 22 Yuta veamoya “Tokiyaage avame yana hisanageta ageteta Kalaisife havita lagupina malegahune.” huya hageya Kaliki veamoya “Mukia yana havita kanale haviyatiene veane maisune.” huya hae. 23 Hayanagi tagaya Kalaisia yafaga yosalema fali-mainea kema huhaleta hamanepaunana Yuta veamoya tagaifena “Tayo hia ke nehae.” huya amakaveno hutageya Yuta vea omainaya veamoya “Ani kea havigu-nagu ke nehae.” huya humainae. 24 Hayanagi tagaila Anumaya Kotima hapalilatenea veamogata, Yuta veanene Yuta vea omainaya veanenena, ago havimainone Kalaisia Anumaya Kotina tokiyaagino kanale haviyaa hanea kano maine. 25 Anumaya Kotifena “Havigu-nagu agu agesa hane.” huya nehayanagi mukia mopale veamogamina haviyaami amakase-maine. Anumaya Kotifena “Nagoa fulu fulu yamaa hane.” huya nehayanagi ani fulu fulu yamaamoa ma mopafi veamogami tokiyaamimona amakase-maine.
26 Nafunagana-gatama Anumaya Kotia tamakaila hapalilamatenea yupahe tamakesa havi havi hutama haviho. Tamakai amunopina ma mopale kanale haviyaami hanea veanene mopale tokiyaamima hanea veanene amakima hanea veamogami nafaneyagaene kasagoya omainayane. 27 Omainagi haviyaami hanea veala amakaye hisiafe Anumaya Kotia ma mopale yafe haviyaami omalenea veanea hapalimatene. Tokiyaamima hanea veamogamina amakaye hisiafe ma mopale fulu fulu nehaya veanea hapalimatene. 28 Ma mopafina amaki hanea veamogami tokiyaamia heno fanane hugahe ma mopafina amaki omale veanene “Afa veane mainae.” huya haya veanene hapalimatene. 29 Nago kanomoa Anumaya Koti aufina augafa alino nehaino agaiahena “Nagaya nagi hanea kano mainoe.” huno ohisiafene huno Anumaya Kotia ania augafa veala hapalimatene. 30 Anumaya Kotia agaia “Yisasi Kalaisiene ailokaetama maiho.” huno nagopi alino ailokaelateneafe Yisasi Kalaisia tagaya havisuna tagu tagesamona aepaa maine. Yisasia hulatenea yateti Anumaya Kotia havi yapitila ago miya hulateneno tagaifena “Fatago veane mainae.” huno hulateteno alu aotage auava yama hisuna tokiyaa tamine. 31 Ani yama hulatenea yafena Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane
“Nago kanomoa agaia agima alisaga hisia agesama havinunoa neataleno Anumayamo agi alisaga huno musena hino.” huno humaineane.