Anumayamo'a Haegafa Alino Hagelafilatenea Kea 2 Kolini 1
2 Kolini
Poloa Masetonia maineno Kolini kumate maineya Yisasina amakua aminaya veafe havino mani avona kaeno amamine. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloa tueti foa (24) kafu agava maineno 2 Kolini kea kae-malene.
1
Nagaila Polonia Anumaya Kotia hapalinateno Aposolo kano maiyo huno hunatene. Nelafua Timotiene mani avona negaoe.
Tamakaife nehue. Tamakaya Anumaya Koti anagala Kolini kumate mainetama agai kema havigahe melitalu hutama nemaiya veafeene Akaiya kotega maineya Yisasife haviya amakupi malenaya veanenefe hutaa mani avona negaoe. Anumaya Kotia Nelafaene Yisasi Kalaisi Anumayatimoene kayone yamaaene tamaipa falu hisia yaene tamamisae huna Anumayamotega havigena mani avona negaove.
Anumaya Kotia aya humainea yafe Poloa huno muse hutene.
Musena huneateta Anumaya Koti agia alisaga nehuta maisune. Anumaya Kotia Yisasi Kalaisina Nefaagino kalagi aimate yamona aepaa maineafe mukia veamogatina taipamoa kanale hisia yamona aepaa nagoke maineanagino ani yana hunelate. Tagaya mukia kana yama alunagenoa Anumaya Kotia taipa kanale hulatesia yana nelamie. Tamineafe tagaya ania huta nagoa veama kana yama falote humatesigeta Anumaya Kotia tayama hia kava huta veala amaipa alita kanale humatesunafe tagaitema falote humainea avamete kana yana falote humaine. Yisasi Kalaisitema kasagoya kana yama falote humainea avamete huno tagaipina kana yana falote nehiafe Kalaisiene ailokaeta mainonanagino agaya tusiya huno taipamona alino kanale hunelate. Tagaitema kana yama falote hisigeta tamakaifena, tagaya tamaipa ali kanale hulamatesuna yafe falote nehie. Tamakaila tamaku tamamema aligatisiafe falote nehie. Falotema hia kanafina Anumaya Kotia taipamona alino kanale hulatesigeta tagaya tamaya hisunafe taipa alino kanale hunelate. Tagaitema falote humainea avamete kana yana tamakaya aligeno Anumaya Kotia tamaya hinageno tamaipamoa kanale hisigetama mailava hutama mai lokiya vaitama maigahae. “Tokiyaage huya maigahae.” huta tamakaifena tusiya huta tametitia nehune. Tagaiteenema kana yama folote hia kanafina Anumayamoa tagaila taipa alino kanale hulatenea avamete huno tamakai tamaipa alino kanale hulamategahie huta nehune.
Esia kotega kana yama alimainona yafena nafunaganatama huna lamakesa hugahe tamahapaigahue. Tusiya huno kana yana tagaipina falote higeta tokiya vaita maisuna tokiyatia omalegeta “Faligahune.” huta humainone. Humainonanagi tagaya kanaleya huta maisuna tokiyatia omaleneanagita ani lokiyahena tametitia ohisunagi Anumaya Kotia fali vayama alino heti-neamatea kanomofe tametitia hisunafe ani avamete kana yana falote humaine. 10 Ani kotega tahaesageno tusi lagata aisigeta fali-mainesuna yapiti Anumaya Kotia taugafa aligatiteno haenagaa eteno nagoene taugafa aligatigahie huta tametitia nehune. 11 Tametitia nehunagi tamakaya laya hutama Anumayamotega ke hutama havigegeno laya hino. Taya hisigeya mukia veamoya anima tahamaesia yana ageteya mukia veamoya havigaya kema havisaya yafena Anumaya Kotina muse hutegahae.
Poloa Kolini veanea havigea hamaopaine.
12 Nagaya Yisasi kema nohaviya veanene tamakaiene ailokaena mainena alu aotage kano mainogeno Anumaya Kotia kayone yamaa namigena fatago huna mainena ma mopale haviyaami hanea vayamogami ke kana kea nohue. Ani yafena nagesa havuana naguamoa “Havi kava nehane.” huno ohia yafena muse nehue. 13-14 Nagi menia hapalitama havilama hisaya kegeya avopina negaove. Menia mukia aepania havilama nohayanagi haenagaa havilama hisae huna nametitia nehue. Yisasi Kalaisima eteno esia yupa aepania havilama hutetama tagaya tamakaifema muse nehuna avamete hutama tamakaya tagaifena musena hugahae.
15-16 Nagaifena muse hugahae huna nametitia nehuna Masetonia ugahe hagotena mainesalega mo lamavatagigena Masetoniatila etena egahe tole yupa tamaya hugahe me lamakeme evisuafe nagaila naya hisae huna nagesa nehavue. 17 Ani kema hutena ounama mainoa yafena “Havige huno ayelavataga hie.” hutama tamakesa havimainao? Nagaya nagesa havina “Naa maa huna aliyana aligahue.” hutena atafa naipamo haiya yafe “E.” hutena haenaga “Aao.” nehuo? Aao naa kavala nohue. 18 Anumaya Kotia agoma humainea kea fatago huno hugahie. Nagaienena fatago huna havigea ayelamavataga ohugahue. Tamahapai-mainoa kea nago yupa “E.” hutena haenaga “Aao.” huna ohunoane. 19 Yisasi Kalaisia Anumaya Koti nafanemoa havige huno ayelavataga hisia kanoa omaine. Nago yupa “E.” huteno haenaga “Aao.” huno ohuneane. Fatago kegeya huno “E.” nehia kano maine. Sailasiene Timotiene nagainiene tamakaipina Yisasi Kalaisi kea mo lamahapai-mainone. 20 Tamahapaunageno Anumaya Kotia “Hulamategahue.” huno hulokiya vai-malenea kemona aepaa Yisasia agaia maineanagino ani kehena “E, hulamategahue.” huno agaia humaineafe Anumaya Kotifena “Tamage nehie.” huta nehuta agia alisaga nehune. 21 Agia alisaga nehunageno Anumaya Kotia agaia tavaleno tagaiene tamakaiene Kalaisiene aigamaelateno “Tokiya vaitama maiho.” huno hunelate. Ani kema huhaleta hisunafe tagaila hapalilatene. 22 Hapalilateno “Tamakaya nagai anaga mainae.” huno humainea kema havisaya yafe agaia Avamula taguafina faetene. Faetegeno taguafina maineafe tagayama havunana “Haenagaa kanaleya huta maigahune.” huta nehune.
Poloa amakaitega aupaa uvayi ohunea aepaa hamapai-maine.
23 Nagaya kelamama-kisugeno tamaipamoa haviya huyafene huna Kolini kumatela nagoene uvayi ohunoe. Anumaya Kotia nagesa havua yana ago havimaineanagina agai aufina tamage nehue. 24 Tamakaya Anumayamofena havitama lamakupi maletama tamametiti humainaya kemona atafa hutama tokiyaage hulinayafe menia kahegi kea huta kava hu notamatonagi muse hutama tamaipa kanale yapi maisayafe mani kea nehune.