Anumayamo'a Haegafa Alino Hagelafilatenea Kea Aposolo 1
Aposolo
Alu Aotage Avamumoa amaya higeya Aposolo vayala alimainaya aliyafe Lukua kae-malene. Lukua hagoteno Yisasife avona kae-malenegeno Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitekeno Lukua fotia (40) kafu agava maineno mani avona kaemalene. Aposolo vayamoya (Yisasi kema nehavigeno humatenea vayamoya) Yisasina kanale kea aliya alu kote kotega vayamogamina mo hamapai-mainae. Pitana aliyamaa Sapta 1 leti 12 le hane. Polo aliyamoa Sapta 13 leti 18 le hanegi hapalika havio.
1
Yisasia “Alu Aotage Avamula tamamigahue.” huno hulokiya vaino hamapai-maine.
1-2 Tiofilasigae hagotena kaemalenoa autamafina Yisasima aepa heno ali-mainea aliyaene humaveli-mainea kene Anumaya Kotina Alu Aotage Avamumo tokiyaleti “Naa maa kava hiho.” huno Aposolo vayala (agai kema nehavigeno humatenea vayala) hamapaiteno ikapinaga haimainea yafeene ago kaena kahapai-mainoe. Yisasia tusia augafa agataiya alino faliteno hetino Aposolo vayamogami amaulagale efalote huno fali-mainefitima hetino mainea yafena havise huno kasagoya tokiya kavaage humaine. Fotia (40) yupa mopafina maineno efalote huno amaveliteno amataleno uteno eteno efalote huno Anumaya Kotima kava yagaisia yafena hamapai-maine. 4-5 Amakaienema mainea kanafina mage huno hamapai-maine “Tamakaya Yelusalemu kumala ataletama oviho. Nenafama ‘Nago kanoa tamamigahue.’ hunoma humainea kanoa avaletetama viho. Nagaya ani kanohena ago tamahapai-mainoane. Yonia titeti falelamateneanagi tamakaya aupa kana kanoa maisayana Nenafana Alu Aotage Avamuamoteti falelamategahie.” huno humaine.
Yisasia eteno ikapinaga haimaine.
Ani yupa Aposolo anagamoya alitalu huya maineya Yisasifena mage huya havinegae “Alatimogae menia ma kanafina Lomu kamani vayamogami amayapitila Isaleli vayamogati hafaleka kagaikaa kava yagailatesanageno tokiyaage hisifi?” huya havinegae. Havigageno Yisasia mage huno hie “Nenafaa agaia tokiyaleti ‘Ma kanaene mukia kanafiene maa kava hugahue.’ huno huteno yagai-mainegi agayama hisia yana tamakaya havisaya yana omalene. Omalenegi Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuamoma tamakaitema esiana tokiyaa tamamisigetama nagai kea Yelusalemuene mukia Yutia kotegaene Samelia kotegaene mukia ma mopamo atupale mainaya veanenena nagaifena hamapaigahae.” huno humaine. Yisasia ikapinaga haimaine. Mani kea huno hano huteno ageya mainageno mopaleti haino haino haigeno nako siamoa melino aiso hulino avaleno haimaine. 10 Haigeya amakaya ikapinaga agesaga huya ageya maiya anayufi tole kanolatana efeage kena failiana efalote huana amakaiene anile heti-mainae. 11 Hetiana mage huana hae “Kalili kumate veamogatama naa higetama heti-mainetama ikatela aulula maitama nehae? Yisasia tamataleno ikapinaga ago haiyanagi manima ikapinaga haiya avamete huno eteno elavisigetama agegahae.” huana hamapai-mainae.
Yutasi kuma alisie huya nago kanoa hapalitenae.
12 Amakaya Olivi yosa hanea agoyaleti taviteya aupaale lagiya vani kilomita vayaamoya Yelusalemua uvayi humainae. 13 Uvayi huteya nemaiya nona folamo huya ana yapi kimale nopi haiya mainae. Haiya mainaya vayamogami amakia Pitae Yonie Yemesie Etalue Filipie Tomasie Patolomiue Matiue Alafiusi nafanea Yemesie Saimonie kanomona nako agia Selotie Yutasia Yemesi nafanene haiya mainae. 14 Ani vayaene aneyagaene Maliaa Yisasina itaamoene Yisasina aganaamoyaene nagoke amaku amakesale maineya mukia yupa Anumayamotega muse huya nunamu humainae. 15 Ani kanafina Yisasifema haviya amakupi maleya amametiti humainaya veala, vani hataleti tuetia (120) veane, mainageno Pitaa amakai amunopi heti-maineno mage huno humaine. 16 “Nafunaganagatama Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuamoa Teviti avayafiti hufalote huno nayona Yutasife humaine. Yisasima atafa hisaya kama amavelisia kanohe, aune laga humaine. Ani kemoa ago falote huno tamage humaine. 17 Ani kanoa, Yutasie, Yisasienema tokaeta nemauna anagapi maineno Yisasi kea nehavigeno aliyatela hutenea kano maine. 18 Ani kanoa, Yutasie, kefo yama hia yamo anonaa mone aliteno mopa miya humaleteno ani mopafi agoya faigeno aipamoa aitalaga higeno mukia aipamoa helafi lavi-maine. 19 Helafi lavigeya mukia Yelusalemuma mainaya veamoya ani kea haviteya ani mopamo agia amakaiami kefina ‘Akelatama.’ huya humainae. Tagai kefina ani agia ‘Kolama lavi-mainea kumale.’ huya humainae. 20 Tevitima yagamema humainea autamafina, Samupina, mage huno kae-maleneane
‘Agaiama nemaiya kumala vaya omaino yu kuma hapaesie.’
huno kae-maleneane. Ani kemoa nago kaiyaga mage huno humaineane
‘Alu kanomoa agai aliyatela alisie.’ huno humaineane.
21-22 Ani yafe nago kanomoma Yonia tima falematenea kanaleti aepa heno Anumayatia Yisasiene tagaienema vaiyatete huno huno egenoma Yisasia ikapinaga haimainea yupa tagaienema nemaiya vayapiti nago kanoa Yisasima fali-mainefitima heti-mainea kema hamapaisiafe ani aliyatela alita hetitesune.” huno Pitaa humaine. 23 Higeya amakaya tole kanolafe “Anakayae.” huya hageana nago kanoa, Yosefe Pasapasie kanomona, nago agia Yasatusie, nago kanoa Matiasie huya anakia ayemainae. 24-25 Ayeteya Anumayamotega mage huya havinegae “Anumayamoga kagaya mukia vayamogami amakuafina ago age-mainane. Yutasima haiya kavama huteno tataleno havi kapi umainea yafe anonaale alu kanomoa hetino Aposolo kano maisie huta nehune. Kagaya ani kanolatapitila hana kano ago hapalika huneatane? Huneatana kanoa tavelio.” huya havinegae. 26 Nunamuna huteya anakia aote yate kaeteya yopafi maleneya nagoke avayu huya agayana Matiasi agi avayu huteya ani kanoa avaleya hetitageno Aposolo vayapi maine.