Anumayamo'a Haegafa Alino Hagelafilatenea Kea Yoni 1
Yisasife Kanale Ke
Yoni
Kaemalenea Ke.
1
Yisasia nago agia Kemoe haimuenena maine.
Ehema Anumaya Kotima ma mopama taloma ohunea kanafina Yisasina nago agia Kemoe huno maineane. Anumaya Kotiene tokaeana mainaane. Ani Kemoa, Yisasie, Anumaya Kotiene nagoya hu-mainaane. Mainaageno ehe kanafina ani kanoa Anumaya Kotiene tokaeana mainaane. Anumaya Kotia hapaigeno Yisasia mukia yana talo hu-maleneane. Yisasia nago yana talo ohunea yana omalene. Ani Yisasia mukia veala hamaimu neamamia kano maineanagino ani haimuamoa veala aye hale-ma-te yamaa hane. Ani hale yamoa haniki mainea yapina aye hale-mainegeno hani-ki-mainea yamoa alino asu ohune.
Anumaya Kotia nago kanoa hu-tegeno emaine. Ani kanomo agia Yonie. Ani kanoa hale yamo ke hama-paigahe emainegeya agai keleti mukia veamoya hale yafe “Tamage hane.” huya agaife amakupi maleya ametiti hisaya yafe emaine. Yonia hale yamona aepaa omainegi afaa hale yamona aepaa hanea kanomofe hama-paigahe emaine. Ani tamage hale yamaa ma mopale eno mukia veane aye hale-ma-tegahe emaine.
10 Ani Yisasia ma mopama talo hu-malenea kano emaineanagi ma mopafi veamoya ageteya aepaa havilama huya ohavinae. 11 Agaia talo hu-malenea mopale emaineamagi agaia veamoya avaleya falu fala huya oavalenae. 12 Avaleya oatageya nagoke nagokemoya falu fala huya Yisasina avale-mainaya veamoya Yisasife amakupi maleya amametiti nehaya veamogamina Yisasia tokiyaaleti “Anumaya Koti nafaneyagae.” huno hu-neama-te. 13 Ani veamoya vayamo kolateti oama-temagi Anumaya Kotiteti ama-tene. Vemo augafa ageno haye hu yateti oamatenegi Anumaya Kotiteti amatene. Veamoya nafane atesaya amakesa haviya yateti oamatemagi Anumaya Kotiteti amatene.
14 Yisasina nago agia Kemona atetegeno ve maineno tagaiene mainegeta agaila alu aotage tokiya hale yamaa neagone. Ani kanoa Anumaya Kotina aiya nagoke nafanea maineamagino nefaa agaia alu aotage tokiya hale yamaa amigeno ali falu huno kayoneage yaene tamageage hu yaene agai aguafina hiya hu-maine.
15 Yonia keha keha nehuno agaife mage hie “Ma kanomofe nayona mage huna tamaha-pai-mainoe haenagaa nago kanoa nagaila onatenele mainea yafe nagaila ago nagase-mainea kanoa egahiema huna tamaha-pai-mainoane.”
16 Ali falu huno kayone yamaa hiya hu-mainefiti tagaila mukiamogatina taya huno kanale manu tamiteno nagoa kanale manuene nelamie. 17 Tamage Anumaya Kotia kahegi kema malenea kea Mosesena ayapi maleteno hapaigeno hama-pai-mainiamagi ali falu huno kayone yaene tamage hu yaene Yisasi Kalaisiteti nealune. 18 Nagoke kanomoa Anumaya Kotina oagene. Tamage mukia veala oagenae. Aiya nagoke nafaneamoa Anumaya Kotiene nagoya huana mainaamagino ani kanomoa Nefa avate maineleti Nefana agaiage tave-nelino aepaa hu-gafino taha-pai-maine.
Mono ti fal-mate Yonia mono ke nehie.
19 Isaleli vayamoya Yelusalemu mainaleti Livae nofi vayaene mono note kava vayaene hu-ma-tageya Yonife “Kagaya tagae?” hutama havigeho huya hama-pai-mainae. Hama-paigeya mo havigageno Yonia ma ke huno hama-nepaiye. 20 Yonia ani ke fala-kino ohunegi ani kea hu falote huno mage huno hie “Nagaya Kalaisi, Anumaya Kotima taugafa ali-gatigahe hu-tenea kanoa nagaya omainoe.” huno hie. 21 Higeya “Ani kanoa omaimagi kagaya tagae? Ilaiyaga mainapi?” huya havigageno “Aao nagaya ani kanoa omainoe.” Yonia make huno higeya “Nagi Anumaya Koti aune kano mainapi?” huya hageno “Aao.” huno hie. 22 Higeya “Taha-paiyo kagaya tagae? Hu-la-tenaya vayamogamina kenonaamima hama-paisuna kea kagesafiti kagaika aliyafe naane ke nehane?” huya havi-negae. 23 Nehageno Yonia kenonaamilela mage huno hama-nepaiye “Nagaya ma kano mainoe. Nage aina kame kotegati keha keha hisua kano mainoe. Aisaiyaa Anumaya Koti aune kanomoa nayo hu-malenea kea mage huna nehue
‘Anumaya visia kana alitama hilato hutama ali fatago hiho.’
huno hu-maineane.” huno hie. 24 Anima havigesia kema aliya vaya vayala Falasia vayamoya hu-ma-tenae. 25 Ani vayamoya Yonife mage huya havi-negae “Kalaisigaene Ilaiyagaene Anumaya Koti aune kanoenema omaineka naa higeka tina fale neamatane?” huya havi-ge-mainae. 26 Havigageno Yonia kenonaamilela mage hie “Ma nagaya titeti fale nelama-toamagi tamakaipina nagola oagenaya kanoa he-ti-maine. 27 Heti-maineamagino ani kanomoa haenagaa egahie. Nagaya afa kano mainoamagina agai aiyalela ayesuana onategahie.” huno hu-maine. 28 Yonia Petani kumate Yotani timona atu kaiyaga maineno veane ti fale neama-teno mani kea hu-mainea kehe mehavi-ge-mainae.
Yisasia Anumaya Kotina Sipi sipi nafanea maine.
29 Faeteya kotigeya Yisasia Yonitega eneegeno Yonia ageteno mage huno nehie “Ageho mani kanoa Anumaya Kotina Sipi sipi nafaneae. Haenagaa haesageno falisia yateti ma mopale veamogamina kefo yaamia ali-talesia yafe emaine. 30 Ani kanomofe nayona mage huna tamaha-pai-mainoe ‘Haenagaa esia kanomoa nagaila onatenele mainea yafe nagaila ago nagase-mainea kano egahie.’ huna tamaha-pai-mainoane. 31 Nagaya agaila aepaa oagenoanagi Isaleli veamogamina Yisasina amave-ligahe tina mo fale-ma-tesoe huna emainoane.” huno hie.
32 Yonia mage huno hama-pai-maine “Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuamoa nama kana huno ikapinagati elavino eayamo augafalela emainegena age-mainoe. 33 Nagaya agaila oagenoanagi Anumaya Kotia ti fale-ma-to yate hu-natenea kanogino mage hie ‘Kagaya agegane nagaini Alu Aotage Avamumoa elavino nago vemo augafalema emaisigekama agesana vemoa veamogamina Alu Aotage Avamualeti fale-ma-tegahie huka havigane.’ huno higena havi-mainoane. 34 Nagaya ani kema hia yana ago age-mainoleti tamaha-nepauve ma kanoa Anumaya Kotina neamo maine huna nehue.” huno hie.
Talia (3) vayamoya Yisasiene meli lokaeya umainae.
35 Faeteya kotigeya Yoniene agaiaene tokaeana nemaia kanolataene eteya he-tiya mainae. 36-37 Yisasia nevigeno Yonia ageke huno ageteno mage hie “Anumaya Koti Sipi sipi nafanea atu maine.” huno higeana Yoniene tokaeana nemaia kanolatana ani kea haviteana Yisasina akave nevae. 38 Akave nevaageno Yisasia mai-yahae huno anaketeno ke huno hana-vige “Naafe neae?” huno higeana anakaya mage hae “Lapaiga hanate nemaine?” huana nehae. Lapai tagai kefina hu-mave-lina kanoe huno hie. 39 Yisasia mage huno hie “Etana megeo.” huno hana-paigeana agaiene nevaageno une kigeana nomaa mogeteana ani kanalela agaiene mainae.
40 Yoni kema haviteana Yisasi akavema umainaa kanolatapitila nago kanomo agia Etalue ani kanoa Saimoni Pitana aganaamoe. 41 Etalua hagoteno nepuamona Saimonife mo atiyeno mogefalote huteno mage huno hapaiye “Anumaya Kotima taugafa ali-gatigahema hu-tegeno emainea kanoa Kalaisina nagaya ago agoe.” huno hie. 42 Huteno Saimonina avaleno Yisasite nevaageno Yisasia ageke huno ageteno mage hie “Kagaya Saimoniga Yonina nemofogae kagai kagia mage huna nemaloe Sifasigae Pitagae.” huno nehie. Ani agilatamogania nagoya hu-mainae. Tagai kefina yafamogae huno malene.
Yisasia Filipifeene Nataniolofeene ke hu-maine.
43 Faeteya kotigeno Yisasia Kalili visia agesa havino vilegati Filipina mogeteno mage huno hapaiye “Kagaya nakave eno.” huno hapaiye. 44 Filipia Petesaita kumate kanoe. Ani kumala Etalugani Pitagani kumale. 45 Filipia Nataniolona moge-falote huteno mage huno hapaiye “Nago kanomofe Anumaya Koti amaune vayaene Moseseene mono autamafi kae-malenaya kanoa tagaya ago age-falote hunana agaya Nasaleti Yisasie Yosefena nafaneamo maine.” huno hie. 46 Higeno Natanioloa mage huno hie “Nasaleti kanale yana falote hisifi? Falote ohugahie.” huno higeno Filipia mage huno hie “Eka mego.” huno hapaiye.
47 Hapaigeana neaageno Yisasia Nataniolona ageteno mage hie “Ageho Isaleliti tama kanolafane. Mani kanoa nagola havigea omalenea kano maine.” huno hie. 48 Higeno Natanioloa mage huno havinege “Nagai aepaa na yu havimainanane?” huno havigegeno Yisasia mage hie “Filipia kagaila moge ohunegeka kagaya fiki yosamo aepale mainanagena nagaya ago kage-mainoe.” huno hie.
49 Higeno Natanioloa mage hie “Hulaveli kanomoga Anumaya Koti nafane mainane. Kagaya Isaleli kotega ala sauve kano mainane.” huno hie. 50 Higeno Yisasia Nataniolofe mage hie “Fiki yosamo aepale mainanagena nagaya kage-mainoafe tamage nehane huka kagupi maleka kametiti nehano? Haenagaa tusia ala kavayaga efalote hinageka agegane.” huno hapai-maine. 51 Yisasia amakaife mage hie “Tamagelafa huna tamaha-nepauve tamakaya ikamoma ai-halenagetama neagetama ikapinagati emainoa kano vayamo natenea kanomonilela Anumaya Kotina ensole anagaamoya naugafalela haiteya laviteya nehisagetama agegahae.” huno hama-nepaiye.