Hibruu Tere
Moŋnoŋ Hibruu yoŋoo Tere aŋgi.
Jeŋ-asa-asari
Jiisasnoŋ Siwenoŋ uro iikawaa gematanoŋ gbani 35 kawaa so tegoro eja moŋ qata mende mojoŋi, iinoŋ Tere koi ooŋ Juuda uumeleeŋ ejemba yoŋoonoŋ ano. Juuda yoŋonoŋ Hibruu (waba) qaa jegitiwaajoŋ qagia Hibruu qagi. Tosianoŋ Juuda uumeleeŋ ejemba ii sisiwerowero mamaga ama oŋoŋgi Jiisaswaanoŋ kana dindiŋa mesaowombaajoŋ romoŋgoŋ Juuda yoŋoo kana walaganoŋ duŋanoŋ mombo keubombaajoŋ mogi. Kana walaga ii Kana qaawaa kaparaŋkoŋkoŋ.
Tere kokawaa qaa kota 3 ii kokaeŋ:
1. Jiisas, Anutuwaa Meria iinoŋ siimbobolo somata moma iikaaŋa kanoŋ Maŋa teŋ komambaa kania moro. Kawaajoŋ Siwe gajoba, Mooses ano gejatootoo ejemba kuuya uŋuuguŋ uuta kolooja.
2. Anutunoŋ Jiisas kuuro kambaŋ tetegoya qaa jigo gawoŋ galenana waŋa kolooŋ laligowaa. Aŋaa saya molaarotiwaajoŋ siimoloŋ ooŋ-oonoŋ tegoro jigo gawoŋ galeŋ tosaaŋa yoŋoojoŋ mende amamaawoŋa.
3. Uumeleeŋ anono Jiisas moma laariniŋ siŋgisoŋgonana mesaoŋ hamo qeŋ nonoma koomunoŋga metogoŋ nonono toroko mende mojoŋ. Jigo gawoŋ walaga ii uŋauŋa kaaŋa kolooro megi Jiisasnoŋ hamoqeqewaa kania hoŋa ninisaama aŋaa siimoloŋ ooŋooŋ kaaŋa ambutiwaajoŋ ama aoro.
Momalaari ejemba somata yoŋoo siligiaa sunduya ii tetegoyanoŋ (Boŋ 11) ooŋ momalaarigianoŋ zololoŋgowabotiwaajoŋ kokaeŋ kuuŋ oŋonja, “Sisiwerowero ama oŋoŋgi kawaa siimboboloya ii mono kaparaŋ koma mokosiŋgoŋ moma Jiisaswo haamo ambu.” Buk kokawaa qambaŋmambaŋa ano galeŋ meme qaaya ii aiŋawo.
Buk kokawaa bakaya waŋa 10 ii kokaeŋ:
Qaa mutuya: Kraistnoŋ Anutuwaa kania ninisaandabororo 1.1-3
Kraistnoŋ gajoba kuuya uŋuuguja 1.4–2.18
Kraistnoŋ Mooses ano Joosua uruuguja 3.1–4.13
Kraistnoŋ jigo gawoŋ galeŋ kuuya uŋuuguja 4.14–7.28
Kraistwaa soomoŋgo areŋa ii soomoŋgo areŋ walaga uuguja 8.1–9.28
Kraistwaa sa busuyanoŋ siimoloŋ kuuya uŋuuguja 10.1-39
Momalaari ii iwoi mutuya ano waŋa 11.1–12.29
Nanamemenananoŋ Anutu keraqeeaŋgo meŋ mubu 13.1-19
Qamakooli tetegoya 13.20-21
Uuwaawaa qaa ano yeizozo qaa tetegoya 13.22-25
1
Anutunoŋ Meria wasiro qaaya ninisaano.
Anutunoŋ monowaa monoyanoŋga kanaiŋ kana morota morota otaaŋ qaaya ninisaamambaajoŋ moro. Kaeŋ moma qaaya kambaŋ mamaga gejatootoo ejemba sololooŋ uugianoŋ ano asuganoŋ jegi ambosakoŋurunananoŋ moma laligoŋ kougi. Kaaŋ laligoŋ kougito, kambaŋ tetegoyanoŋ laligoniŋ kokaamba mono Meria wasiro qaaya ninisaama asuganoŋ jero moniŋ. Meria iinoŋ Maŋa ilaaro Siwe, namo ano iikawaa ilawoilagara kuuya mokoloori Merianoŋ kambaŋ tetegoyanoŋ iwoi kuuyaa Toya koloowaatiwaajoŋ jeŋ tegoro laligoja. Anutuwaa kaitanianoŋ Meria eŋ muro kamaaŋ qendeeno. Anutuwaa asamararaŋanoŋ mono ii kuuro bilisik ano uŋauŋa kaaŋa iiniŋ. Siŋgisoŋgonana koma konjoratidaboroŋgo mono Siwe gomanoŋ uma duŋa meŋ Uutananaa boro dindiŋanoŋ raja. Iikanoŋ rama Siwe namowaa ilawoila kuuya ii qaaya ku-usuŋawonoŋ bosima galeŋ koma laligoja.
Anutuwaa Merianoŋ Siwe gajoba uŋuuguja.
Anutunoŋ Meria qa muro iikanoŋ mono Siwe gajoba yoŋoo qagia uuguŋ akadamuyawo kolooji, iikawaa so Merianoŋ Siwe gajoba uŋuuguŋ somatagia kolooro newo baatanoŋ laligoju. * Ond 2.7; 2 Sml 7.14; 1 Hist 17.13Anutunoŋ kambaŋ moŋnoŋ Siwe gajobauruta yoŋoonoŋga mombaajoŋ qaa kokaeŋ mende jero,
“Giinoŋ noo Merana koloona niinoŋ kete goo Maŋga koloojeŋ.”
Kaaŋagadeeŋ qaa moŋ kokaeŋ jerota eja,
“Niinoŋ iwaa Maŋa koloowe iinoŋ noo Merana koloowaa.”
* Dut 32.43Qaa ii mombo toroqeŋ mutu Meria jeŋ tegoro namonoŋ kamaamambaajoŋ anoti, kambaŋ iikanoŋ waladeeŋ kokaeŋ jero,
“Oo Siwe gajobauruna, oŋo mono korebore iwaa waeya meŋ mepeseeŋ laligowu.”
* Ond 104.4Siwe gajoba ii qaa kokaeŋ iŋijorota eja,
“Anutunoŋ gajobauruta meŋ letoma oŋono haamo kaaŋa kolooŋ kema kawuya. Weleŋqeqeurutanoŋ letoma gere bolaŋ kaaŋa kolooŋ kema kawuya.”
* Ond 45.6-7Ii kaeŋ iŋijoroto, Meria ii qaa moŋ kokaeŋ ijorota eja,
“Oo Poŋ, giinoŋ mono jiŋkaroŋ duŋ raraganoŋ kambaŋ tetegoya qaa rama uba. Taa gbaruga ku-usuŋawo iikanoŋ qindiŋgoŋ nonona nanamemeŋ dindiŋanoŋ mono bentotoŋgaa muŋgeŋa kolooŋ eŋ ubaa.
Giinoŋ nanamemeŋ solaŋaa siiŋ eŋ gono nanamemeŋ doogoyaajoŋ iriŋga soono kazi ama laligoŋ kouna.
Kawaajoŋ goo beŋga Anutu iinoŋ mono goo siiŋ eŋ muro gii korisoro kelenoŋ alauruga uŋuuguŋ honombonoŋa qaa gomoriro laligojaŋ.”
10  * Ond 102.25-27Meriaa qaa moŋ ii kokaeŋ,
“Oo Poŋ, giinoŋ kanakanaiyanoŋ namowaa tandoya kuuna Siwewaa jakeya jakeya iikanoŋ mono goo boroterega kolooju.
11 Siwe baloŋ kuuya kanoŋ opo maleku kaaŋa walaga kolooŋ aliwuyato, giinoŋ mono kotiiŋ nama uba.
12 Maki pipiiŋkejoŋi, giinoŋ mono kawaa so siwe ii-iita ii opo suru somoŋgojoŋ kaaŋa pipiiŋ oŋona letombu.
Iwoi kuuya utegowaato, giinoŋ mono tani motooŋgo kayadeeŋ kolooŋ gbaniga tetegoya qaa laligoŋ uba.”
13  * Ond 110.1Anutunoŋ kambaŋ moŋnoŋ Siwe gajobauruta yoŋoonoŋga mombaajoŋ qaa kokaeŋ mende jero,
“Giinoŋ kaŋ boro dindinanoŋ rana niinoŋ mono tuarenjeŋuruga kambaŋ batuya kokanoŋ riiŋ riitama oŋombe kamaaŋ uŋuro goo kanagaa doya koloogi otokoriaŋ maaboŋa.”
14 Meriaajoŋ qaaya qaaya kaeŋ jeroto, Siwe gajoba ii moroga kolooju? Kuuya yoŋonoŋ Anutuwaa weleŋqeqe uŋauruta kolooju. Kaaŋa kolooŋ ejemba oyaŋboyaŋ buŋa qeŋ aowuti, ii ilaaŋ oŋombutiwaajoŋ wasiŋ oŋono laligoju. Kiaŋ.

*1:5: Ond 2.7; 2 Sml 7.14; 1 Hist 17.13

*1:6: Dut 32.43

*1:7: Ond 104.4

*1:8: Ond 45.6-7

*1:10: Ond 102.25-27

*1:13: Ond 110.1