Qaa mutuya
Anutuwaa qaanoŋ asuganoŋ asugiro mondomondonana kuuya tegoja. Toroqeŋ yaŋgiseŋ aniŋ Anutunoŋ mananana mende mewaa. Uume-leembaa Buŋa Terewaa ku-usuŋa ii uuta. Ii laaligonana utegowaatiwaa so.
Boŋ motomotoombaa uutanoŋ geeŋgo jawo motooŋgo meweeŋgoŋ goo qaa kota kombombaŋa (memory verse) koloowa. Kaaŋiadeeŋ jawo tosia geeŋgaajoŋ meweeŋgoŋ kirifinoŋ oowa (underline). Ii 1) geeŋgaa praiwet Baibel stadi gawoŋ.
2) Famili diwousen: Miri motooŋgowaa uutanoŋ ejuti, oŋo mono kambaŋ so ajorooŋ Buŋa qaa batuya weeŋgoŋ amiŋ moma qama kooliŋ laligowu. 3) Baibel stadi ii ejemba 2-10 yoŋonoŋ ajorooŋ stadi gawoŋ meŋ batugianoŋ amiŋ mobu. 4) Baibel leson ii kokaeŋ: Moŋnoŋ kuma oŋono tosianoŋ ajorooŋ qaa moma uu wombogianoŋ ambu. 5) Baibel konferens me Baibel kemp kanoŋ Baibel leson mamaga amboŋa. 6) Baibel momo jake (Baibel akademi) ii tere miri qaita moŋ.
Sundu motomotooŋ iikawaa qaa alia (referens) tosia ii sundu tetegoyanoŋ me sunduwaa qaa waŋaa baatanoŋ eja. Iikanoŋ saanoŋ buk qata torodaamoŋ, boŋ ano jawo jaŋgoya mokoloowa.
Soomoŋgo Gbiliaa uutanoŋ boŋ (chapter) 260 eja. Kaeŋ kolooro weeŋ motooŋgowaa uutanoŋ boŋ motomotooŋ weeŋgowaati eeŋ, Soomoŋgo Gbiliaa qaaya kuuya ii saanoŋ gbani so weeŋgoŋ laligowa. Jawoya (verse) 7957 ero weeŋ so jawo 23 weeŋgowaati eeŋ, ii saanoŋ gbani motooŋ-gowaa uutanoŋ weeŋgodaborowa.
Meleŋmeleeŋ gawombaa jeŋkootoya (translation principles)
Jeŋkooto (rule) waŋa ii kokaeŋ: Qaa je (word) motomotooŋ mende meleeŋkejonto, qaawaa kania (meaning) motomotooŋ ii meleeŋkejoŋ. Qaa je (word) motomotooŋ otaaŋ meleembonaga, mono sisau kolooro osiŋ amamaawonaga. Ananaanoŋ qaa ii Iŋklis me Kooŋ qaawaa taniŋaaŋ qaago. Kawaajoŋ Boroŋ qaawaa sii areŋa (grammar) otaaniŋ kania diŋgowaa (natural).
Qaawaa kania moma asariŋgo “Ii ananaanoŋ qaanoŋ nomaeŋ amboŋa?” jeŋ kana moŋgamakejoŋ. Qaa simiŋa tosia ii Boroŋ qaanoŋ mende eja. Kawaajoŋ kambaŋ tosaaŋa ii jeŋ asariniŋ koriga koloowaa. Iŋklis qaanoŋ qaa motoondeeŋ kolooro Boroŋ qaanoŋ qaa koriga mindiriiŋ jejoŋ. Iikawaa sareya moŋ ii ‘selfish’. Ii ananaa qaanoŋ: Iyaŋaajoŋadeeŋ romoŋgoŋ kiririŋjaba laligoja me buuju.
Qaa lombotawo (key terms) tosia iikawaa kaniagia (diksenari, glossary) ii buk tetegoyanoŋ anjoŋa saanoŋ iima weeŋgowa. Qaa moŋ ii holy. Ii Boroŋ qaanoŋ nomaeŋ, ii iikanoŋ kema iiba. Qaa tosaaŋa ii momalaari, uujopa, Farisii ano kaaŋ kaaŋ.
Qaawaa kania (meaning) kitia mende mesaoŋkejoŋ ano qaawaa kania (meaning) tosaaŋa ii mende toroqeŋ amakejoŋ (streit tru, accurate). Qaawaa kania kitia tosaaŋa ii aasaŋgoyanoŋ eju (implied information). Ii osiqosiŋ qaganoŋ osoŋ mokolooŋ asuganoŋ amakejoŋ. Kaeŋ aniŋ kanianoŋ asuganoŋ kolooŋkeja (kilia, clear).
Qaa tosia ii ambosakoŋ yoŋoo kambanoŋ mende ero jegi iwoi ii kanageŋ kolooro qata kaaŋiadeeŋ karo kambaŋ kokaamba qamakejoŋ. Iikawaa sareya tosaaŋa ii kantri, gawman, prowins, gawana, zioz, bisop, pasto, maaket, moneŋ ano kaaŋ kaaŋ. (Loan word) ii kambaŋ kokaamba ananaa qaaga kolooja.
Qaa tosia ii kambaŋ kokaamba sopa ( ) uutanoŋ aniŋ kanageŋ kuuyanoŋ iikawaa kania mogigo ii saanoŋ mesaowoŋa. Iikawaa sareya moŋ ii meme (noniŋ), farisii (Kana qaawaa kaparaŋkoŋkoŋ).
Yaŋeboroŋ oŋoonoŋ qaa tosia morota jeŋkejuto, kileŋ kuuya koi ii saanoŋ moma asariwoŋa.