1 YONI
1
Walone yawahida vehabana
1-2 Hauga mayamayauni ainai walo mayawahina imiyamiya, ainaena ai mehemaiyena a'ita na talimaiyena abenalei, na nimamaiyena towahonane a'abi towoine, wuwuna bada imahalava'o ta mehemaiyena a'itaya'o, ta iya vehabana awalowalo mahalava alimiyai, neta iya yawahi vateyai wuwuna, na hesi mugai iya tamana baidana himiyamiya ta bada imahalava'o alidai.
Iya a'ita yo abenalei ta alimiyai awalo mahalavaei, ta ebe omiu baidamaiyao tave'au'augelu, yo hinage Tamada na Natuna Yeisu Besinana baidadao tave'au'augeluwegita. Ainaena yami leta teina bada aleleyawa'o, ta ebeha amvahili, na tayaliyaya moiha.
Yaubada masele wuwuna
Wasa teina abenalena'o iya ainaena, ta awalo mahalavaei alimiyai neta Yaubada masele wuwuna, na nigele teya guguyou ainai iyamiyamiya. Ainaena ebe tupwa guguyou ainai tamiyamiya, havena ta'oya'oyama na tawalo, “Yaubada baidada tave'au'augelu”. Neta nigele mumuga dumwaluna. Na ebe tupwa masele ainai tamiyamiya, dova Yaubada tupwa masele ainai imiyamiyane, neta tave'au'augelu'o moiha, wuwuna natuna Yeisu 'wahinanaena i'abiye maselegita'o yada yababao maudoidi aidiyena.
Maudoida tauyababao ta'i, na ebe tauvauvala na taoya'oyamaegita, yo tawalo, ‘Yau namwanamwagu, na nigele yagu yababao.’ Neta ana nuwamasele ebeha walomoiha nigele alidai. Na hesi ebe tawalo dumwalu na tawalo, ‘Moiha, bada yalauhapuli'o.’ Eeta Yaubada yada pwanoliwo inuwahamuidi na ainaena i'abiye maselegita, wuwuna Yaubada iya taudumwalu ta imwau yedumwalugita'o.
10 Na ebe tawalo, ‘Nigele teya hauga yalaulauhapuli’, neta Yaubada ta'awa'awa oyamaei, ta yana walo nigele alidai.