HIBULU
1
Yaubada Natuna vehabana
Mugai vali hauga yo vali amwaha aidiyai ta nuwatuwu bagibagilidi aidiyena Yaubada yana walo tauwalo mahalavao imohedi, na hiya hiwalo mahalavaedi tubudao aidiyai. Na yana aba'ovi ita yada haugai yana walowone iwalo mahalavaedi'o alidai Natuna ainaena. Yaubada Natuna ivesinuwai ta ebeha ginauli maudoina aidiyai iloina, na mugai Natuna ainaena ginauli maudoina iyeyemaseledine. Yaubada Natuna tamanane yana masele i'abiye maseleyei na iya Yaubada ana oleya dova, na yana walo wahiwahiyalana ainaena ginauli maudoina galewai na bale'uwai i'abi avivinidi. Na yada pwanoliwo aidiyena iuwagita na mulitai Yaubada Ewa aliliyai nima tautuwanai imimiyane. Iya ihae alili abo tausagenawasaone, na yehanane Yaubada imohei tausagenawasaone yehadiyao imwala'i gabaedi.
Wuwuna nigele teya hauga Yaubada tausagenawasao aidiyai iyawalo,
‘Moiha na wau yau Tamam na mata owa Natugu’.
Na nigele teya tausagenawasa vehabana iyawalo,
‘Yau aliguwai u'awa tamagu na yau alimwai ya'awa natugu’.
Na haugana Natuna tautuwana ivetamalenama bale'uwai, iwalo,
‘Yaubada yana tausagenawasao galewai mata iya ainai hipwagogo’.
Na hesi tausagenawasaone vehabadi yana walovagana, iwalo,
‘Yaubada yana tausagenawasaone i'abiye mahalavaedi, ainaena yadi lau dova yaumai, na yana taupaihowaone dova aiwa lohalohawawalina’.
Na hesi Natunane vehabana iwalo,
‘Owa Yaubada uloina vateyai ta'i.
Na mayam loina dumwadumwaluna uloina’.
Mumuga dumwadumwaluna amhenuhenuwa na mumuga yababana amta'wata'wata. Ainaena Yaubada, yam Yaubada bada ibesinanaigo'o yaliyaya moiha
ainaena na yam yaliyayane am geluwo yadi yaliyaya imwala'i gabaedi.’
10 Na ehebo yana walo Natunane ainai iwalo,
‘Bada ee, hauga mugai ainai bale'u uyemasele na nimamwena galewa upapaihowaine.
11 Ginauliwone howola abo hisawali na owa umiya vateyai,
na ginauli maudoidi mata himiyamiya ta dova ale'o,
12 na uyoudi dova abobo na adi ita hibuidi,
na owa mata nigele uyabuigo na hesi umiya vateyai.’
13 Na Yaubada nigele teya hinage tausagenawasa ainai iyawalo,
‘Nima tautuwaguwena umiya ana higa am alehao yamwau aituluwedi aem elauhanai’.
14 Na tausagenawasaone hiya alu'aluwa taupaihowa Yaubada imwauwidi ta ebe hihaguigita livahi vehabana.