2
Livahi Yaubada ainaena
Ainaena howahowana walowowa tabebenalediwa ta nuwatuwu avivinidi na havena tavelibai awawaidi. Mwalona tausagenawasaone Yaubada yana walo hiwalo mahalavaei tomowa alidai, na walonane walo moiha, ainaena ebe tomowa nigele hiyamulitaedi, neta yadi pwanoli ana maiha hilobai. Ita hinage ebe livahine mwala'inane tata'wata'wataei, Yaubada yana lauvetala talobai na nigele mata tayadena gabaei. Walone livahi vehabana yada Bada Yeisu iwalo mahalava mugaiyei, ainaena yana walowone ana taubenaliwo hiya himohegita'o. Na Yaubada hinage walonane i'abiye moihaedi, neta ve'ive'ilala yo vedevededewo abanuwapwanopwano aidiyena. Ta Alu'aluwa Ve'ahihi yana aiyauya i'a'aiyauyanei hiya aidiyai Yaubada yana nuwatuwuwena.
Ada Taulivahi ana muya vehabana
A'au'aubada alimiyai dalava vauvauna howola abo talobai, na Yaubada tausagenawasao mata nigele yadi loina iyamohedi teina dalavane ainai, na hesi tomowa ehebo imohena'o, wuwuna Buki Ve'ahihi ainai iwalo mahalavaena'o iwalo:
‘Yaubada ee, hava vehabana tomowane unuwanuwatuwuidine?
Na tomowane moihana yaiya ta u'ita'ita avivinine?
Hauga ahu'ahubali a'avana umwau aituluwei tausagenawasao elauhadiyai, na mulitai vewasawasa walo vetuvehaena ainaena u'abi vahui.
Na ginauli maudoidi logulogunai umwauwidi ta iloinaedi.”
Na yana abaloinanane ginauli maudoina aidiyai iloina. Eeta yana abaloina ainai mata nigele teya hava iyamiyamiya. Na nigele teina ta'i, na hesi howola abo iloina ginauli maudoina aidiyai. Na hesi Yeisu bada ta'itaya'o, neta hauga ahu'ahubalina ainai imiya aitulu tausagenawasao elauhadiyai na mulitai ana ve'ahihi yo ana walo vetuvehae mwala'ina ilolobaidine ana muyao yo yana mwalowoi aidiyena. Neta Yaubada yana ve'i'ila alidai. Wuwuna Yeisu mwalowoi ana muya ive'alo maudoida vehabada.
10 Yaubada ginauli maudoina ipaihowaidi iya vehabana, ainaena nuwanuwana natunao maumaudoida ilauvaigita iya yana tupwa wasawasa ainai, na howahowana Yaubada ada Taulivahiwa i'abiye masele, teina wuwuna muya mwala'ina ive'alo, ta ainaena mumugana maudoina dumwadumwaluna.
11 Yeisu iya ve'ave'ahihina ta yana ve'ahihiyena iya i'abiye ve'ahihigitane, ainaena iya na ita huhu ehebo. Eeta mata nigele Yeisu iyahinimaya vehabada, na hesi i'awa'awa tahinaegita, 12 wuwuna yana walo tamana ainai iwalo,
‘Yeham mata yawalo mahalavaei tahiguwao aidiyai na miya ahai holadiyai yano'owego’.
13 Na hinage iwalo:
‘Yaubada ainai mata yagu yemidi yamwauwi’.
Na hinage iwalo,
‘Hedahedaowa Yaubada imomohegauwa baidaguwao teinai amiyamiya’.
14 Moiha ta'i, Yeisu yana hedahedao ita tomowa mabunumada na ma'wahinada, ainaena Yeisu hinage ivetowaho na towaho tauda ivai ta imwalowoi, eeta yana mwalowoiyena Tomodulele igohapeiyei, na Tomodulele yana loina mwalowoi vehabana hinage i'oiye uhagwali. 15 Na mwalowoi ana meheuhi yo yana pai wahiwahiyalana yada hauga maudoina aidiyena ilauyeyawahaigita.
16 Yana vehaguhagu nigele tausagenawasa vehabadi na hesi ita Abelaham tubunao vehabada. 17 Ainaena Yeisu iyemala tomowa mohili mumugada maudoidi aidiyena ita tahinao vehabada ta ebeha ivetaupwaoli mwala'ina mayana atemuyamuya moiha Yaubada yana paihowa ainai eeta ipwaoli yada mumuga yababadi vehabadi ta ebeha Yaubada inuwahamuidi.
18 Na hinage Yeisu bale'uwai miyavitai yo abatowoi bagibagilidi ilobaidi, ta ebe Tomodulele itowoigita Yeisu bada abatowoinane ihanapuidi'o ta howahowana aidiyena ihaguigita.