YEMESA
1
Awayauwedo
A'awa yauwedo omiu Yaubada yana tomowao huhu 12 aidiyena amlolouhagwaline na amlau ammiya taumana tupwa maudoina aidiyai. Teina yami leta yaleleyawa. Yau Yemesa, Yaubada yo yada Bada Yeisu Besinana yadi taupaihowa.
Yemidi yo hanapu
Tahiguwao, vitaidi amlobaidi vehabadi amyaliyaya, wuwuna tahanapui ebeha teina abatowoine yemidiyena tatowolo wahiyala. Hauga maudoina amtowolo wahiyala na ana higa amhuna ili'ilimani ta Yaubada yana paihowa maudoina howahowamiu.
Na ebe yaiyadiwo omiu Yaubada ana hanapu moiha nigele alimiyai, Yaubada ainai am'awanoi ta alimiyai i'aiyauya. Wuwuna iya Tautalam na Tau'aiyauya moiha. Na am'awanoi mayami yemidi moiha na havena yami nuwatuwu bwau, wuwuna hiya mayadi nuwatuwubwau hiya dova bagodu hilasalasa ni'u awawai, na yaumai ihivehiveyedi. Taunuwatuwu bwaubwau mata nigele mumuga teya hiyalobai yada Bada ainaena. Wuwuna yadi mumuga maudoina ive'itaei ebeha hiya taulauyabayababa.
Tauwasawasao na tauwewelohewo
Ebe ada gelu ehebo iwewelohe iyaliyaya wuwuna Yaubada bada i'abihiniya'o.
10 Na hinage tauwasawasa ilowoinanedi yo hiyaliyaya ebe Yaubada imwau'aituluwedi, ta tomowa ive'itaei yana wasawasao dova awahi tayadi mata hisawali. 11 Wuwuna ebe mahana ihinali aidiyai mata yana wahiyalaena tayadine hi'welai na hibe'u na hinage adi ita namwanamwadiwa isawali. Dova ta'i tauwasawasaone howola mata yadi wasawasaone vehabadi hipaipaihowa na yadi mwalowoi nigele iyabweda.
Abatowoiwo
12 Ebe yaiya owa abatowoiwo aidiyai utowolo tamomohi, uyaliyaya vehabana, wuwuna mata ammaiha namwanamwana Yaubada ainaena ulobai. Neta yawahi miyamiyavateyaina. Teina Yaubada yana waloyemidi maudoida alidai, ebe tavelauwei.
13 Na yaiya ebe owa abatowoiwone ulobaidi, havena unuwanuwatuwu pwano, na uwalo ebeha ‘Yaubada itowotowoigau’. Nigele howahowana na Yaubada tomowa itowoi wuwuna paihowa yababadi Yaubada nigele iya'awa namwanamwaei, 14 na hesi tabom yada nuwatuwu dawani aidiyena nuwatuwu yababadi iniuniuligita. 15 Na yada nuwatuwu dawaniwone aidiyena paihowa yababadi himahamahalava, na mulitai mwalowoi imahalava.
16 Yauwedowo tahiguwao, havena yami nuwatuwu ammwaumwau pwanolidi. 17 Eeta amnuwatuwu avivini ebeha velau namwanamwagaugauna yo hinage velau namwanamwadi moiha galewaena hi'ai'aituluma Yaubada ainaena, ibom ta'i masele adi Tau'abiye mahalava na hinage nigele howahowana imwaugwaipiledi, dova aba'ailogulogu hibuibuidi.
18 Na yana nuwatuwu ibom ainaena, na hinage yana walomoiha ainaena, iyemasele mugaiyegita ta ita yana yemaselewo maudoidi aidiyena tahae alili.
Walo ana benali na ana paihowa
19 Tahiguwao, howahowana na walo ambenalei ili'ilimani, na havena waloveuyo yo modi'ini aidiyai amwahiwahiyala. 20 Wuwuna tomowa yadi modi'ini Yaubada yana amwaha dumwadumwaluna nigele iyalowoinanei. 21 Eeta yami mumuga yo yami paihowa yababadi amtauvehuludi, na amtalamwegomiu Yaubada ainai, na hinage Yaubada walowa atemiyai i'u'umaiwa amyemidiyei, na am'awa abiyei ta ebe ainaena livahi amlobai.
22 Na havena ambenabenali mohili, neta am'o'oyamaegomiu, na hesi ampaihowai hinage. 23 Wuwuna ebe benali a'avana na nigele ana paihowa neta dova towaho ehebo gelasi ainai manina i'ita'ita, 24 na mulitai ilau, na hauga ahu'ahubalina ainai maninawa ana itawa bada inuwapwanopwanowena'o.
25 Na Yaubada yana loina dumwadumwaluna ainaena yada yababao aidiyena ilivahigita. Eeta ebe yaiya loinanane vehabana inuwanuwatuwui na ipaipaihowai, na nigele iyanuwanuwapwanopwanowei, iya towahonane yana paihowa maudoina yaliyaya a'ava.
26 Na ebe teya towaho inuwahaehae ebeha iya tautapwalolo moiha, na nigele yana walo iya'ita avivini, yana tapwalolone ginauli awa'awawa. 27 Na hesi tapwalolo masemaselena yo dumwadumwaluna Yaubada Tamada mehenai teina ebeha hiya sinasinagehedi yo hiwahiwapewo yadi miya vitai ainai tahaguidi, na hinage havena mumuga bale'u ainaena ta'abi'abiye bi'idi.