LUKE
1
Wasa ana abavegai
Aee taubada Tiyopilo. Tomowa bagibagilidi hi'aipate ebeha hilele dobiyei hava alidai ivevetuwunine. Yeisu wasana hileledi'o hava dova hiya mehediyena hi'i'itamugaiyei, eeta higuguyanei na hi'au'aubabadanei alimaiyai. Ainaena ginaulidine maudoidi hauga mugai ainaena ta wau yahanapui moiha, eeta nuwanuwagu na ebe ginaulidine ya'aubabada ili'ilimanidi alimwai, owa Tiyopilo tauloina namwanamwam vehabam. Ta ebe ginaulidine bada ubenaledi'o wuwudi uhanapuidi na hinage u'awa moihaedi.
Elisabeti yana hiuma
Yagu aubabada ana abavetuwuni teina dova: Hauganane Helodi ivetauwasawasa Yudeya ainai, ehebo taupwaoli yehana Sekalaya imiyamiya. Na mwanena yehana Elisabeti. Hitaubwaune yadi huhuwone taupwaoliwo, na hesi Sekalaya yana boda taupwauliwo yehana Abaya. Na hitau bwauwone Yaubada mehenai himumuga dumwalu ta Yaubada yana loina maudoina hi'awa abi ili'ilimanidi. Na hesi nigele natudi, wuwuna Elisabeti iya iyaipoi na iyemala ai'aihale'o yo hinage mwanena bada iyemala tautaubada'o.
Ehebo hauga ainai Sekalaya yana boda yadi ahubena na pwaoli hipaihowai, Yaubada mehenai. Wuwuna dova yadi mumuga, ta ana geluwone aidiyena Sekalaya vesinuwa ilobai, ainaena Bada yana vada tapwalolo mwala'ina holanai iluwu na ebe gado'a panena igabu abapwaoline ainai. 10 Na panene ana hauga gabu ainai boda mwala'ina maseleyai hi'awa'awanoi Yaubada ainai.
11 Na Yaubada yana tausagenawasa ehebo imahalava Sekalaya mehenai, na itowotowolo gado'a panena ana abagabu nima tautuwanaena. 12 Tenem ainai Sekalaya i'ita na i'aluwagavai, na hinage mayana meheuhi. 13 Na tausagenawasane iwalo, ‘Sekalaya, havena umehemeheuhi na hesi uyaliyaya, wuwuna Yaubada yam awanoi bada ibenalena'o, ta mwanem Elisabeti mata natum towahona ilabahi na yehana uyogaei Yoni. 14 Eeta uyaliyaya na hinage tomowa maudoidi hiyaliyaya gamanane ana labahi vehabana. 15 Wuwuna gamanane mata yehana imwala'i Yaubada mehenai. Havena waini yo bwahi wahiwahiyaladi inumanuwadi, na hinage hauga labahina ainaena mata Alu'aluwa Ve'ahihi i'oiye mwau. 16 Eena iya mata Isileliwo bagibagilidi ilauvaiyoidima yadi Badane Yaubada ainai. 17 Iya mata Bada mehenai imugai ta yana nuwatuwu yo yana ala'alawowoli dova tauwalo mahalava Elaitiya yana wahiyalane, na yana guguya ainaena tamadiyao nuwadi ibuidi ta natudiyao hinuwatuwu avivini, yo hinage hiya loina adi taulo'ewo nuwadi ibuidima amwaha dumwaluna ainai, na Bada vehabana tomowa i'atububunidi.’
18 Na Sekalaya tausagenawasane iwalo auline, iwalo, ‘Walo teina vedova ana awamoiha, wuwuna yau bada yatautaubada'o na mwanegune hinage bada iyemala ai'aihale'o’.
19 Na tausagenawasane iwalo, ‘Yau Gabeliyela, na hauga maudoina Yaubada mehenai yatowotowolo, na wau ivetamalegau wasa teina namwanamwana ya'aubabadaei alimwai. 20 Na hesi yagu walone alimwai nigele uya'awa moihaei, ainaena mata memenam ivitai ta nigele howahowana u'aubabada ana higa yagu walone ana moiha imahalava, abo mulitai u'aubabadauyo.’
21 Na tomowa maudoidi howola maseleyai hiha'waha'wa, na hinuwanuwatuwu hava vehabana Sekalaya ibwedabwedane vada tapwalolo mwala'ina holanai. 22 Mulitai Sekalaya imahalava, ta nigele howahowana i'aubabada aidiyai, wuwuna memenanane ivitai. Eeta hihanapui ebeha vada tapwalolo mwala'ina holanai ve'ive'ilala i'itaya'o. Ainaena nigele howahowana i'aubabada aidiyai, ta nimanaena i'au'aubabada.
23 Na Sekalaya yana pwaoli ana ahubenao i'ovi ta ilalau gwaipilene yana dalavai. 24 Na hauga mulitai, mwanena Elisabeti ihiuma, ta wai'ena nima ehe'ehebo holadiyai nigele iyalowolowowouhi na hesi vadai imiyamiya. 25 Na iwalo, ‘Teina agu hagu Bada ainaena. Mugai yayaipoi ta yahinimaya na hesi teina ta'i agu hinimayawa i'ovi'o.’
Yeisu yana tubui aubabadana
26 Elisabeti ihiuma na imiyamiya wai'ena ana bagibagili 6 na Yaubada tausagenawasa Gabeliyela ivetamalei Galili, ehebo dalava yehana Nasaleti ainai. 27 Na ehebo waihiu nuwanuwapuyona ainai imahalava, yehana Meli. Vahalanane iya Yosepa ainai hiwalo abi'abiyei, na towahonane Deivida yana huhu ainaena. 28 Na tausagenawasane ilau iwalo auli, iwalo, ‘Yauwedo Meli, Bada yana velau mwala'ina alimwai, na iya baidam’.
29 Ta Meli nuwana ipwanopwano na inuwanuwatuwu behabeha walone hava ana masele. 30 Na tausagenawasanane iwalo, ‘Meli, havena umehemeheuhi. Yaubada yana velau alimwai mwala'i alili imiyamiya, 31 na mata uhiuma ta natum towahona ulabahi na yehana umwauwi Yeisu. 32 Iya howola mata tauwahiyala moiha, na tomowa mata hiwalo vetuvehaeyei na hiwalo, Yaubada Haehae alilina Natuna, na Yaubada mata wahiyala imohei, dova tauwasawasa Deivida yana wasawasa, 33 eena Yakobo yana huhuwone alonai ivewasawasa hauga maudoina ilaulau yo nigele ana higa na yana abaloina mata nigele yana aba'ovi.’
34 Eeta Meli tausagenawasane ainai iwalo, ‘Vedova mata teina? Wuwuna yau nigele mwanegu.’
35 Na tausagenawasa iwalo, ‘Alu'aluwa Ve'ahihi mata alimwai i'aituluma na Yaubada i'abiye wahiyalago na natum ulabahi gama ve'ave'ahihina iya mata hiyogaei Yaubada Natuna. 36 Na uhanapui ebeha yam huhuwena waihiu yehana Elisabeti i'ai'aihale'o na yaiyaipoina, na hesi bada ihiuma'o, ta teina yana wai'ena 6. 37 Wuwuna ginauli maudoina Yaubada howahowana ipaihowaidi.’
38 Ainaena Meli iwalo, ‘Yau Yaubada yana taupaihowa. Hava dova yam walo aliguwai imahalava ta'i.’ Eeta tausagenawasanane Meli ilaugabaei na ilalaune.
Meli yana taubo'e Elisabeti ainai
39 Na teina tuluhanai Meli itowolo ta Yudeya oyana ibuidi'waidi ta Elisabeti yana dalava ainai imamahalavane. 40 Imahalava ta Sekalaya yana vadai iluwu na Elisabeti iwawalo velauweine. 41 Na hauganane Elisabeti alinana ibenalei, gamawa diyanai iwutugavaine, na hinage Alu'aluwa Ve'ahihi Elisabetinane i'oiye mwau, 42 eeta alinana mwala'ina iwalo, ‘Yaubada ivelauwego'o, nigele teya hinage waihiu dova owa. Na natumne mata ulabahine namwanamwa gaugauna moiha. 43 Vedova ta owa yagu Bada hinana ulaoma, ubobo'eyegaune? 44 Hola u'ita, yam walovelau yabenaledi, na gama yana yaliyaya ainaena diyaguwai iwutugavai. 45 Na owa Yaubada yana walo ana tauyemidi, ainaena uyaliyaya, wuwuna mata ana moiha imahalava alimwai.’
Meli Bada ino'owei
46 Na Meli iwalo:
‘Bada yano'o'owei,
47 na ategune iwalo vetuvehaeyei wuwuna Yaubada iya agu Taulivahi.
48 Yau yana taupaihowa wewelohegu ta'i, na hesi i'ita dobima aliguwai
na ebe hauga mulitai hilalaoma aidiyai yaso vauvaudi hino'owegau.
49 Wuwuna Yaubada iya Tauwahiyala moiha paihowa wahiwahiyalana ipaipaihowai vehabagu,
na iya yehana Ve'ave'ahihina.
50 Hiya ana tauve'ahihiwo yaso ehebo ehebo aidiyena i'atemuyamuyaedi.
51 Na hesi hiya taugagasao yo taunuwahaehaewo nimana wahiwahiyalana ainaena i'oi'oipeiyedi.
52 Na hinage tauwasawasao imwau aituluwedi yadi abamiya wasawasa aidiyena
eena tauwewelohe i'abihinidi.
53 Na hinage tauvahaliwo ive'aidi ta hi'ai i'iwahi
na tauwasawasao ivetamaledi nimanima a'avadi.
54 Ibom yana waloyemidine tubudao aidiyai inuwatuwu avivini ainaena ita Isileli i'atemuyamuyaegita na ihaguigita,
55 dova yana waloyemidi tubudane Abelaham matubunaone
aidiyai ebeha i'atemuyamuya vateyaiyedi.’
56 Eeta Meli Elisabeti baidana himiyamiya dova wai'ena tonuga, abo mulitai ilalau gwaipilene yana dalavai.
Yoni tau'abiye bapitaiso yana tubui
57 Elisabeti imiyamiya ta ilabalaba, gama towahona ilabahi. 58 Na yana bodao yo ana geluwo Bada yana velau ainai hibenalei ta maudoidi baidanao hiyaliyaya.
59 Na gamanane yana tubui neta ahubena eitina ainai yana bodao hitau'ahaiyama gamanane yana ve'ive'ilala neta tauna hihapi yo ebeha tamana ainai hiyewaligehaei. 60 Eena hinana i'auhi iwalo, ‘Havena! Na hesi yehana ammwauwi Yoni.’
61 Ana geluwone hiwalo, ‘Neta yehane omiu nigele yehamiu’.
62 Eeta nimidiyena tamana hipanivilaei ta ebe vedova yehana hiyogaei. 63 Ta Sekalaya abalaulele i'awanoiyei ta gamanane yehana ilele, iwalo, ‘Yehanaede Yoni’. Na boda maudoidi hi'ita ta hi'aluwagavai. 64 Na hauganane tenem ainai Sekalaya memenana imalamalaiuyo, ta i'aubabadauyone na Yaubada ino'owei. 65 Na hesi ana geluwo himeheuhi, na wasanane ita'i'ili Yudeya oyanao na tupwanane maudoidi aidiyai. 66 Na tomowaowa yaiyadiwo hibebenaleine hinuwatuwu behabeha, na hibom hipanivilauyoidi hiwalo, ‘Gama teina vedova mata yana paipaihowa?’ Wuwuna hi'itaya'o Yaubada yana wahiyala ainai imiyamiya.
Sekalaya yana walomahalava
67 Sekalaya Alu'aluwa Ve'ahihi i'oiye mwau ta iwalo mahalava iwalo:
68 ‘Bada tano'owei, iya Isileli tomowadi yadi Yaubada,
wuwuna bada iloma'o habi haguigita yo miya vitai ainaena ilivahigita.
69 Ainaena yana hevali Deivida yana huhuwena
ada Tauvaivehulu i'abiye mahalavaya'o alidai
70 mwalona tauwalo mahalavao ve'ave'ahihidi mugamugaidi Yaubada yana walo teina dova hiwalo mahalava mugaiyei hiwalo.
71 Taulivahi mata ivetamalei ta ihaguigita ada alehao aidiyena,
yo hinage hiya ada tausosomanao aidiyena,
72 na hinage mwalona iwalo yemidi ebeha tubudao mugamugaidi mata i'atemuyamuyaedi,
na yana waloyemidine ve'ave'ahihina nigele iyanuwanuwapwanopwanowei.
73 Waloyemidi teina tubuda Abelaham vehabana Yaubada ainaena
74 neta mata ilivahigita ada alehao aidiyena
ta ebe mayada atepatu ainai tapaihowa.
75 Yo hinage mata yada mumuga masemaselena yo dumwadumwaluna ahubena ehebo ehebo iya mehenai.
76 Na owa natugu, mata hiyogaego Tauwahiyala moiha yana tauwalo mahalava,
wuwuna owa mata umugai na Bada yana amwaha u'atububuni,
77 yo hinage yana bodao uvenuwamwauwedi neta yadi mumugao yababadi mata inuwahamuidi na livahi hilobai.
78 Wuwuna Yaubada yana atemuyamuya alidai imwala'i i'alili
na howola abo ada livahi galewaena dova masele i'abiye mahalava alidai,
79 eeta hiya guguyou yo mwalowoi tupwanao aidiyai himiyamiya hinage i'abiye maseledi,
na maudoida imugaiyegita miya daumwali ana amwaha ainai.’
80 Ta gamane imwala'i yo yana nuwatuwuwo hinage hiwahiyala, na hesi ibom balabala awawai imiyamiya ana higa Isileliwone aidiyai imahalava, na iguguya.