MAKI
1
Yoni tau'abiye bapitaiso yana guguya
(Madiu 3:1-12; Luke 3:1-9, 15-17; Yoni 1:19-28)
Teina wasa namwanamwana Besinana Yeisu vehabana, iya Yaubada Natuna, wasana ana abavetuwuni. Mwalona tauwalo mahalava Aisaya Yeisu wasana vehabana ileleya'o, neta Yaubada yana walo iwalo mahalavaena'o, iwalo:
‘Teina yagu tausagenawasa yavetamale mugaiyei na vehabam yam amwaha isepa, na balabala awawai alinana mwala'ina ainaena iwalo mahalava na iwalowalo,
“Yada Bada yana amwaha amsepa yo am'abiye dumwalu”.’
Yoni tau'abiye bapitaiso imahalava balabala awawai ta iguguya tomowa aidiyai, iwalo, ‘Yami mumuga yababadi aidiyena amnuwabui na ambapitaiso ta ebe Yaubada yami mumugaone inuwahamuidi’.
Na tomowa maudoidi tupwa Yudeya ainaena yo hinage dalava Yelusalem ainaena hiho'eyama Yoni yana guguya habi benaleina, ta yadi mumuga yababadi hiwalo mahalavaedi ta i'abiye bapitaisowedi bwahi Yolidani ainai. Yoni ana ale'one lagulagu kameli wiyawiyana na ana tulituline kameli 'wapina, na anane bilolo yo mwagagau bada.
Na Yoni iguguya ta iwalo, ‘Iya dagelaguwena ilalaoma imwala'i gabaegau, na nigele howahowana aenai yapwagogo na aena ana huma yalivahi. Yau we'ahaena teina ya'abiye bapitaisogomiu, na iya Alu'aluwa Ve'ahihiyena howola abo i'abiye bapitaisogomiu.’
Yeisu ana abiye bapitaiso
(Madiu 3:13-17; Luke 3:21-22)
Hauga tenem ainai Yeisu dalava Nasaleti ilaugabaei, neta tupwa Galili ainaena, ta ilalaomane bwahi Yolidani ainai, ta Yoni Yeisu i'abiye bapitaiso. 10 Na Yeisu bada bwahiyena igayogayo taohanima na i'itamayahi ta galewa i'ita ilotaho'e na Alu'aluwa Ve'ahihi ana ita dova gabubu i'aituluma ainai. 11 Na hinage ehebo alina galewaena iwalo, ‘Owa natugu moiha vehabam yayaliyaya mwala'ina’.
Tomodulele Yeisu itowoi
(Madiu 4:1-11; Luke 4:1-13)
12 Ainaena Yaubada Alu'aluwana Yeisu ivetamalei ta ilau balabala awawai, 13 ta ahubena 40 tenem ainai imiyamiya, na hauganane aidiyai Tomodulele itowotowoi, nuwanuwana Yeisu i'abiye be'u, na tupwanane ainai lagulagu manimaninidi hinage himiyamiya, na tausagenawasao Yeisu hi'ita'ita avivini.
Tauyama hitau vehopali Yeisu iyogaedi
(Madiu 4:12-22; Luke 4:14-15; 5:1-11)
14 Hauganane ainai Wasawasa Helodi iloina ta Yoni vada paipaiyai himwauluwei. Himwau i'ovi na mulitai Yeisu imahalava Galili ta wasa namwanamwana Yaubada ainaena iguguyaei, 15 iwalo, ‘Hauga bada imahalavama'o ta Yaubada ebe ivetauloina alidai. Ainaena yami paihowa yababadi aidiyena amnuwabui na wasa namwanamwana amyemidiyei.’
16 Ehebo hauga Yeisu Galili le'awanai ivasavasane ta tauyamao hitau bwau matahina i'itadi Galili ni'uwai yadi vinaya hiyahuyahuwei, hiya Saimoni yo Andulu. 17 Ta Yeisu iyogaedima iwalo, ‘Amulitaegau na tomowa am'onadi’. 18 Eeta yadi vinayawa hilaugabaei na Yeisu himumulitaeine. 19 Ivasanelau tupwana ta Yemesa yo Yoni hiya Sebedi natunao i'itadi, yadi vinaya hi'abi'abinonovaidi, 20 ta iyogaedima eena tamadiwa mayana taupaihowao hilaugabaidi wagai na Yeisu himumulitaeine.
Yeisu ehebo towaho ainaena alu'aluwa yababana ivai vehulu
(Luke 4:31-37)
21 Mulitai hilaoma dalava yehana Kapeneum ainai, ta Tapwalolowai Yeisu vada tapwalolo ainai iluwu ta ive'ita. 22 Na tomowa maudoidi nuwadi ipwanopwano yana ve'ita vehabana, ta hiwalo, ‘Ve'ita teina moihana na wahiwahiyalana, ita hesi yada loina ana tauve'itao yadi ve'ita itapiya.’
23 Na vada tapwalolone ainai ehebo tomowa imiyamiya na towahonane holanai alu'aluwa yababana imiyamiya, eeta towahonane Yeisu ainai ilohagali, 24 iwalo, ‘Yeisu, owa towaho Nasaleti hava wuwuna ulalaomane alimaiyai? Nuwanuwam ta ebeha umutugai awa? Na owa hesi bada yahanapuigo'o owa ta'i Yaubada Natuna.’
25 Ta Yeisu iloinaei iwalo, ‘Ulaumwau, na towahone neta ainaena umahalava’.
26 Eeta alu'aluwa yababanawa towahone i'abiye tai ta ibatubatutuli na ilohagali mwala'ina, na mulitai towahowa ainaena imamahalavane.
27 Na tomowa maudoidi hinuwapwanopwano, na hibom hipanivilauyowedi hiwalo, ‘Ve'ita vauvauna teina vedova? Teina towahone howahowana alu'aluwa yababadi iloinaedi na hi'awa abiyei.’ 28 Hauganane ainai Yeisu wasana hiyewasaei Galili tupwanao maudoidi aidiyai.
Yeisu taulovala bahudi i'abiye namwanamwadi
(Madiu 8:14-17; Luke 4:38-41)
29 I'ovi na Yeisu vada tapwalolo ainaena imahalava, ta Yemesa na Yoni baidanao hilalaune Saimoni yo Andulu yadi vadai. 30 Na Saimoni lawana ilovala, tauna hi'ala'alawowoli, eeta Yeisu hiwalo auli taulovalane vehabana. 31 Ta Yeisu iluwu ainai, nimanai i'abi ta i'abiye towolo, eena ana lovala itatalune. Na waihiunane imahalava ta adi i'a'atububuine. 32 Lavilaviyena mahana bada ihuhugu ta tomowaone yadi taulovalao yo hiya alu'aluwa yababadi aidiyena hilolovalane maudoidi hilauvaidima Yeisu ainai, 33 yo hinage dalava ana taumiyao maudoidi hilaugogoima ta vadanane mehenaena hitowotowolo. 34 Na taulovalao bahudi yo hiya alu'aluwa yababadi i'abiye yauyauledi maudoidi Yeisu i'abiye namwanamwadi, na ebe alu'aluwa yababadi iheusilidi himahalava mata i'auhidi na havena hiwalowalo mahalavaei, wuwuna iya bada hihanapuiya'o.
Yeisu Galili tupwanane ainai iguguya
(Luke 4:42-44)
35 Malatomtom iu'iuna Yeisu itowolo ta vadaena imahalava ta ibom ilau balabala awawai, ta i'awa'awanoi Yaubada ainai.
36 Na Saimoni ma'ana geluwo hinage himahalava ta Yeisu hibehabehaei, 37 ta hilobai na ainai hiwalo, ‘Bodaowa nuwanuwadi owa’.
38 Ta Yeisu iwalo, ‘Talau tupwana hinage dalava aidiyai yo yaguguya. Teina vehabana yalalaomane.’
39 Eeta Galili tupwana maudoina hita'i'iliyei ta yadi vada tapwalolo aidiyai iguguya na hinage alu'aluwa yababadi tomowao aidiyena iheusili mahalavaedi.
Yeisu taulepelo ehebo i'abiye namwanamwa
40 Taulepelo ehebo Yeisu ainai ilaoma, ta ipwagogo na i'awanoi iwalo, ‘Ebe yam nuwatuwu dova howahowana yo u'abiye namwanamwagau’. 41 Eeta Yeisu i'atemuyamuyaei, ta nimanaena towahonane 'wapinai i'abi ta iwalo, ‘Ehe ausala, unamwanamwa!’ 42 Ta towahonane ana lepelo isawali mwayamwayau, ta inamwanamwauyone.
43 Na Yeisu towahonane walo yaiyaina imohei, 44 iwalo, ‘Ee, ulau, na havena yaiya ainai uwalowalo mahalavaegau, na hesi udumwalu ulau taupwaoli ainai yo i'itago, ta ebe yam velau umwauwi Yaubada ainai, hava dova ada loina Mosese ainaena, eeta tomowa hihanapuigo ebeha bada uvauvauyo'o’.
45 Ta taulepelowa nigele Yeisu yana loina iyamulitaei, na hesi tomowa bagibagilidi aidiyai iwalo mahamahalava, na boda mwala'ina hilaoma. Teina vehabana Yeisu nigele howahowana imahalava dalavanane ainai, eeta ilau balabala awawai ta nemai imiyamiya, na tomowa dalava bagibagilidi aidiyena hilalaune ainai.