PILIMONI
1
Awayauwedo
Yau Paulo, Yeisu Besinana yehana vehabana hipaigau. Tahida Timoti baidagu amiyamiya.
Owa tahimai Pilimoni yam leta yaleleyawa ta owa na ai tapaihowa toyawa. Na nuhudane Apiya na tahidane Akiposi taupaihowa haguigita ta Besinana yana boda na Pilimoni yam vada alonai hauga maudoina himiyamiya ahai avelauwedi. Yada Bada Yeisu Besinana yo hinage Tamada Yaubada yadi ve'i'ilaena na yadi nuwadaumwali himiya vahaligo.
Pilimoni yana mumuga namwanamwana.
4-5 Wasam bada yabenalena'o neta yada Bada Yeisu uyemidiyena'o na ana tauyemidiwo maudoidi uvelauwedi moiha, ainaena hauga maudoina yagu awanoi ainai ya'awa yauwedo Yaubada ainai vehabam. Na yagu awanoi yada awaheliheliyam Besinana ainaena i'abiye wahiyalago, na hinage ginauli bagibagilidi namwanamwadi Besinana ainaena himahamahalavama ebeha uhanapuidi. Tahigu, yam velau ainaena taumaselewo uhaguhaguidi na adi lautowoi u'abiye namwanamwadi'o, na wasam yo mumugam namwanamwana vehabam yabenalena'o, eeta yayaliyaya mwala'ina.
Paulo nuwanuwana na Pilimoni italamwei Onesimo ainai.
Howahowana na Besinana yehanaena yaloinaego. Nigele neta dova na ya'awanoi hiyahiyau alimwai velau vehabana. Yau Paulo Bada yayemala tautaubada'o, na teina haugane yau paipaigau Yeisu Besinana vehabana. 10 Ta ya'awanoi alimwai natugu Onesimo vehabana, iya yama miya vada abapaiyai ainaena ya'awa natuguwei yana yemidi Besinana ainai vehabana. 11 Mwalona Onesimo yana paihowa alimwai nigele iyanamwanamwa, na teina hauga bada inuwabui'o, na yana paihowane inamwanamwa aliguwai, na hinage yahanapuiya'o yana mumuga alimwai mata inamwanamwa.
12 Ainaena Onesimo yavevetamaleuyoiyawa mayagu nuwayababa. 13 Eeta vada abapaiyai yamiyamiya wasa namwanamwana vehabana ainaena nuwanuwagu Onesimo yanuwavi aivelahem na ebe ihaguigau. 14 Na hesi nigele mata yayanuwavi, wuwuna owa ana tauloina. Na hinage nuwanuwagu yam talam aliguwai velauwena upaihowai, na havena yagu ve'i'ima ainaena. 15 Nuwana teina wuwuna eeta Onesimo ilaugabaigo hauga ubwa'ubwana ta'i na ebe ilau gwaipilewa baidam ammiya vateyai. 16 Mwalona iya yam taupaihowa mohili, na teina haugane nigele ebeha ivetaupaihowa mohili na hesi ebe ta'awa tahiguwei Yeisu Besinana ainaena. Yau bada ya'awa tahiguwena'o, na owa howahowana u'awa tahi moiha ainai, wuwuna owa yam taupaihowa, na hinage tahim yada Bada ainaena.
17 Pilimoni, owa na yau bada ta'awa tahina'o, ainaena agu velau yo agu lauvai dova Onesimo ulauvaiyoi atemwai yam hevali. 18 Hava mwalona yana yababa yo ana vagavaga alimwai umwauwi abo yau yayemaihadi. 19 Yau Paulo nimaguwena teina yalelewa mata maudoina yayemaiha ve'ovi. Na havena am vagavaga aliguwai vehabana yawalowalo, wuwuna mwalona yau yagu paihowaena ta alu'aluwam ivauvauyo'o. 20 Ae taihigu, nuwanuwagu Bada vehabana Onesimo uvelauwei, neta hagu mwala'ina aliguwai, na Besinana yehanaena u'abiye yaliyayagau. 21 Yagu nuwatuwu teina bada yaleleyawa'o, mayagu yemidi ebe yagu walone ubenaledi na umulitaedi, na hinage u'abiye mwala'i.
22 Ehebo ginauli hinage nuwanuwagu, neta yagu aba'eno yam vadai u'atububuni, wuwuna yanuwanuwatuwu yami awanoi Yaubada ainai mata ainaena hauga muhamuhana vada paipaiyena hilivahigau na yalaowa alimwai.
23 Epapilasi baidagu Yeisu Besinana yana paihowa vehabana vada paipaiyai himwauwigai, na Epapilasi yana velau alimwai. 24 Dova hiya hinage baidaguwao apaipaihowa: Maki, Alisitako, Dimasa yo Luke, yadi velau alimwai.
25 Yada Bada Yeisu Besinana yana ve'i'ila alu'aluwam imiya vahali.