PILIPAI
1
Awayauwedo
Yau Paulo na Timoti baidagu apaipaihowa Taulivahi Yeisu vehabana, yami leta aleleyawa omiu taumiya Pilipai Yeisu Besinana yana Yaubada yana bodao yo hinage yami taumugaiwo na Besinana yana taupaihowao maudoimiu alimiyai. A'awanoi Tamada Yaubada na yada Bada Yeisu Besinana yadi ve'i'ila yo yadi nuwadaumwali imiyamiya alimiyai.
Paulo yana awanoi taumiya Pilipai vehabadi
Hauga teina Yaubada ainai ya'awa yauwedo, hauganane yanuwatuwuigomiu. Na yayaliyaya vehabamiu yagu awanoiwo aidiyai. Yo Yaubada ainai ya'awa yauwedo ama haguwo alimiyena alobalobaidi, wasa namwanamwana ana walomahalava abavetuwuni ainai ta wau.
Yo hinage yahanapui ebeha Yaubada yana paihowa namwanamwadi bada alimiyai ivetuwuniya'o ta ibom mata ive'ovi Yeisu Besinana yana ahubena mwala'ina ainai. Yagu yaliyaya vehabamiu idumwalu wuwuna omiu nuwagu amvaiya'o, ta omiu baidaguwao Yaubada ihaguhaguigita teina hauga vada paipaiyai yamiyamiya, yo ihaguhaguigita hinage wasa namwanamwana ana lo'aleha, yo yana abawahiyala aidiyai.
Yaubada ihanahanapuigau neta Yeisu Besinana yana velauwena nuwanuwagu yavelauweomiu. Na ya'awa awanoi vehabamiu ta yami velau namwanamwa imwala'i, mayami hanapu yo nuwamasele maudoina. 10 Ta ainaena ginauli namwanamwadi amvesinuwaidi, eeta Besinana yana ahubena ainai mata mumugamiu dumwadumwaludi yo masemaseledi, 11 na yami paihowa namwanamwadi Yeisu Besinana yana wahiyalaena vehabamiu tomowa Yaubada hiwalo vetuvehaeyei yo hi'awa wasawasaei.
Paulo yana talam Besinana ainai
12 Tauhiguwao, nuwanuwagu yo amhanapui ebeha vitaiwone teina bada yalobaidi'o ta aidiyena wasa namwanamwana i'aiyauya tomowa bagibagilidi aidiyai. 13 Ainaena dalava teina Sisa yana tau'alehao yo tomowa maudoidi bada hibenalena'o ebeha Besinana vehabana himwamwauwigaune vada paipaiyai. 14 Yo hinage tahidao bodadi yagu miya vada paipaiyai hi'itaya'o, ta hinuwamotu yada Bada yana paihowa ainai, yo Yaubada yana walo hiwalowalo mahalava mayadi atepatu.
15 Tupwadi tauguguyao alomagigiliyena higuguguguya Besinana vehabana, na tupwadi neta nuwatuwu namwanamwa ainaena higuguguguya, 16 ta hiya hivelauwegau yo hihanapuigau neta vada paipaiyai yamiyamiya wasa namwanamwana ana ve'ita vehabana, 17 Na hesi tau'alomagigiliwone nuwanuwadi ta hi'abiye nuwavitaiyegau hauga teina vada paipaiyai yamiyamiya, eeta oyamaena Besinana wasana higuguguguyaei hibom yadi boda vehabana. 18 Besiwa, na Besinana wasana ana guguya mwala'ina vehabana yayaliyaliyaya, nuwana oyamaena bo walomoihaena. 19 Yo hinage yayaliyaya, wuwuna yahanahanapui neta Yeisu Besinana Alu'aluwana yana hagu ainaena, yo yami awanoi aidiyena, ebe hilivahigau teina miya vitai ainaena.
20 Hinage mayagu nuwatuwuhae ta nuwanuwagu mwala'ina ebeha havena yahinihinimaya, na hesi mayagu atepatu teina ta'i ta hauga maudoina Besinana yehana ya'abi'abiye mwala'i, nuwana yagu miya bale'uwai mayawahigu, bo nuwana yagu mwalowoi ainaena.
21 Moiha ta'i, yagu miya bale'uwai neta Besinana baidagu, na hesi yagu mwalowoi ainai lauhepoi Besinana ainaena mata yalobai. 22 Ebe bale'uwai yamiyamiya yagu paihowao namwanamwadi Besinana vehabana himahamahalava, eeta nigele yayahanapui hava mata nuwanuwagu yavesinuwaeine. 23 Na ginauli bwau aidiyena adi vesinuwa aliguwai hivitai alili. Nuwanuwagu yo bale'u teina yalaugabaei ta Besinana baidagu amiyamiya, neta abayaliyaya mwala'ina. 24 Na hesi ilowoinanegau ta bale'uwai yamiyamiya yo ebe yahaguhaguigomiu.
25 Eena yahanapui moiha mata omiu baidaguwao tamiyamiya na yahaguigomiu ta amyaliyaya yami yemidi Besinana ainai vehabana, 26 yo hinage yagu laugwaipilewa alimiyai vehabana amyaliyaya mwala'ina, wuwuna Yeisu Besinana yana hagu alidai.
27 Am'ita avivinigomiu ebeha yami paihowaena tomowa Besinana wasana hi'awa namwanamawaei, eeta yatau bo'eyegomiu, bo nuwana ebe yamiyauyo, bada ta'i wasamiu namwanamwana yabenabenalei ebeha mayami atetalam amtowotowolo wahiyala, na yami nuwatuwu ehebo ta am'ai'aipate wasa namwanamwana ana yemidi vehabana. 28 Havena hinage ammehemeheuhi ami alehao aidiyai. Teina wuwuna hibom hihanapui moiha ebe hisilahe, omiu mata livahi amlobai Yaubada ainaena.
29 Wuwuna Yaubada bada italam'o alimiyai ta Besinana ainai amyemiyemidi ta ibom hinage vehabana muyao mata amlobaidi. 30 Dova yagu lo'aleha Besinana vehabana yo agu muyao am'itadi'o, na teina hauga ambenabenaledi, ta omiu hinage yami lo'aleha yo ami muyao dova amlobalobaidi.