Pol atorou la-ukei tan ramen ma bwena ili tiri lau badu kon
TESALONAIKA
Sahou Tanan
Kon tinan Tesalonaika doh i kon tinan badu loboho bada kon tinan Masadoniya. Kala doh mene Pol udu Pilipai, iy iu ili Tesalonaika atudun lahou ta Kindrei udu bolo kon doh (ou winiyan anyolom udu bolo Lahou toro Aposel kalan 17:1-9). Arile, na bolo len doh mene iri Juwis rayah anyolom iri mwan ma badih solo-an labai a-en hamon ta sahou ta Pol, ma iri asahan lau ta Kindrei. Eme ma, ndrine iri Juwis nane doh irih ta Pol, ma iri bwidi iy ruwani Tesalonaika. Udu hamon ta Pol iu ili udu kon tinan Korin, Timoti eme tiye nyala Pol ta iri lakou asahan tiri lau ta Kindrei badu Tesalonaika.
Na len doh badeh, Pol anuhun nyalan ta Timoti, eme Pol uru Sailas ma hawe Timoti oro ma taloh atorou la-ukei dah ili tiri, ta atadau budon tiri lau ta Kindrei badu Tesalonaika kabadok. Iri lau ta tanan solo-an labai atehei budon tiri mara-ei anya, la-ukei ta Pol, iy atorou ma mwena handru udu bolo buk ndrabun asah idah. Bolo la-ukei le dah, Pol atehei sekesek tinan labai ili ta budon ma kandriyen mwasin tiri lau ta Kindrei are Tesalonaika.
Sebwe, iri lau rayah ta Kindrei are loboho doh badeh, bala tanan ta Krais kameh eme hamon ja i buku sah handru, bwe. Iri anya katanan, ta iri lau mene ndramak, buku len ta Krais bame bwe le, ya iri kameh akohok koha iri ta ere le buku doh, deh bwe? Ma Krais kameh eme hamon ja, na saba len handru? Pol eme asehek amwenen ta ndremenya tiri i buku doh: Iri badeh, ka-en hamon le tiri kandriyen mwasin, ma iri kado katondrok le len ta Laban eme hamon.
Iri Sahou Tinan
Sahou sekesek ma sahou batanau (1:1-3)
Pol sekesek ta budon tiri Tesalonaika (1:4–3:13)
Kandriyen mwasin amekes Kindrei sekesek (4:1-12)
Laban kameh eme hamon ta atou taha ja (4:13–5:11)
Kindrei winiyan aseben iri lau ta Kindrei ta akohok iri kandriyen mwasin handru (5:12-28)
Pol hawe oro lau ta gok hawen badeh, tikisiy labai tiri Tesalonaika
1
(Kalan 1–3)
Sahou sekesek ta Pol
Jo Pol, jo atorou la-ukei dah. Sailas uru Timoti badeh, are hawek ale. Eme ma, aso ma taloh atehei la-ukei ramen dah ewek taha lau mwan ma badih ta Kindrei are bolo kon tinan Tesalonaika. Aha lau mwan ma badih ta tama taha Kindrei, aso aso-ok Kindrei hawe Laban Jises Krais, uru katikisi aha, ma ndrine aha kudu mwasin.
Pol sekesek ta budon tiri lau badu Tesalonaika
Len mari aso ma taloh adeu wurah i ta Kindrei ta aha, ma aso asolom ili ta tama taha Kindrei, badeh aso aloh nyara aha len marakon udu bolo salom taso. Tasah, aso asolom, badeh, aso abudon i ta budon taha ale eme tutuni kandriyen taha nane mwasin, aha a-en hamon ta aliy, ma ta sa-ar taha, aha amekes ta a-en hamon ta kandriyen ta tikisi nadu tine aha iri rayah ja. Aha atondrok le Laban tataha Jises Krais kameh eme hamon ta akohok taha. Idoh le badeh, bwidi ndrine aha abadok ja, ta iri maha-an mari anya kasahan.
Aha nadu tine aso, aso tanan buku Kindrei tikisi aha mari tinan labai, eme ma iy aloh aha ta asahan nadun amwenen. Ahi tanan, Kindrei badeh, ndratiye aha, ta sahou mwasin mene aso atiye ewek taha, badeh, winiyan basahan ndrine aha buku sahou laleyah bwe. Sahou taso badeh, nyamun labai. Ma boto-on ta Malawin Ndrabun ale amekes sahou abadok, ma iy tiye taso ta sahou dah handru. Aha marakon amwenen tanan kandriyen nane aso a-en hamon ta aliy udu ndrokowa aha. Aso amekes i buku doh ta aseben aha mari. Aha badeh, a-en hamon le ta kandriyen taso, ma ta kandriyen ta Laban ale. Lakou i buku doh: Udu bolo len aha anuhun sahou ta Kindrei, ma aha a-en hamon ta aliy, iri lau amekes ndra-in ewek taha, ma maha-an solo-an asahan taha. Arile, ndrine aha baden ta aliy bwe. Eme ma, Malawin Ndrabun suruni aha, ma bwidi aha sekesek. Eme ma, aha asahan mwasin, ma leheya kandriyen ta tekedek taha ili tiri lau ta budon handru are bolo kon tinan Masadoniya hawe Akaya, ma iri a-en hamon le ta kandriyen taha. Handru, aha leheya kandriyen mwasin, tasah len aha a-en hamon ta kandriyen mwasin, eme sahou ta Kindrei aha asehek nane badeh, buku kurutuwe ndran, iu ili len labai. Arile, bala bolo kon tinan Masadoniya hawe Akaya le bwe, kundruh taha atehei budon taha ale ili ta Kindrei badeh, iu ili len labai bolo kon mara-ei. Eme ma aso ari gok ta amekes sahou ta aliy ja bwai. Tasah, iri mwan ma badih badu bolo kon rakon rakon le badeh, asehek amwenen eme taso, ta nyala lakou marakon asahan udu kala aso mene are hawe aha. Iri asehek eme taso i buku doh: “Iri Tesalonaika marakon badeh, ndratubuni budon ma kona iri ndrala tiri kindrei ta wasai, ma iri ndratehei ndrine iri ndrala le ta Kindrei handru. Tasah, iri ame asahan lau mwan ma badih ta Kindrei, iy kati kohan handru. 10 Eme ma, iri atondrok Nadu Kindrei udu kandrah kameh eme akohok iri ame hamon ja.” Nadun doh mene imek, arile taman Kindrei mete-ei iy amak eme awas ja. Iy ndramak nane doh, Jises, iy le kameh talou taha ame len ta losen ta Kindrei kameh asahan tiri lau marakon nane amekes kandriyen ndra-in.