APOSETOLO EDIA KARA
1
Teofilo e, egu buka gunana lalonai Iesu ena kara sivaraidia bona ena hahediba herevadia na tore hedinarai, matamana amo, ema bona e heabi isi dinana ai e abidia hidi hahedibadia e haḡanidia.
Iesu na dina hari-ahui lalodiai e hedinaraiva
Hisi e ani murinai, ia na maurina ai ediai e hedinarai, mai toa momokanidia diaḡau ida; dina hari-ahui lalodiai idia ese e itaia loulouva, bona ia ese Dirava ena basileia e herevalai henidiava. Bena idia ida e noho bou ai e taravadia, eto, Ierusalem basio rakatania, a Tamada ese e gwauraia hamata ḡauna, udugu amo o kamonai ḡauna, do ba naria; badina be Ioane na ranu amo e bapatisova, a dina dia hoho bae lao bubuni, bena Lauma Helaḡa bapatisona bavabia. E hebou, bena idia ese e nanadaia, eto, Lohiabada e, basileia vada ina nega ai Israel ba henia lou eiava? Ia eto, Tamada sibona ena siahu ai vada e hagaudia dinadia bona negadia umui na basio diba; a Lauma Helaḡa ese baine rohemui, bena siahu bavabia, bona lau igwaurai-hedinaraigu taumui ai baola, Ierusalem ai bona Iudea idoinai bona Samaria kahana idoinai, ela bona tanobada heḡeḡe-madai. Unu e gwau toma, bena idia ese e raraia tao, ela bona vairadiai e heabi isi. Bena ori ta ese e ḡovaia ahu, vada asie itaia lou.
10 Idia na guba ai e gaga dae, ena heabi-isi e raraia; bena tatau rarua mai dabua kurokurodia ida idia dekediai e gini. 11 Bena eto, Galilea taumui e, dahaka dainai o ginimu, guba ai o gaga daemu? Hari Iesu na emui amo vada eme heabi isi, guba e laomu, a do ma baine lou mai, ina harihari eme dae heḡereḡerena.
Aposetolo na Ierusalem ai e hebou
12 Bena idia na Ierusalem e lou henia, Olive ororona amo: unu gabu ruaosi padadia na Dina Helaḡa laolaona sisivana. 13 Hanua lalonai e raka vareai, atai daiutuna ta ai e dae kau, vaia edia hebou rumana bunai. Ladadia bini: Petro, Ioane; Iakobo; Andrea; Filipo: Toma; Balolomeo; Mataio; Iakobo Alfeo; Simona, Selote tauna; bona Iuda Iakobo. 14 Idia iboudiai na ḡuriḡuri totona e hebou, mai lalodia tamona ida; hahine haida danu idia ida e hebou, bona Maria, Iesu sinana, bona Iesu tadina danu.
15 Una negana ai Petro na hebou taudia vairadiai e gini tore, (taudia na sinahu-ta ruahui sisivana), eto, 16 Varavaragu e, revareva vada eme momokani, Lauma Helaḡa ese David uduna amo e gwauraia herevana, Iuda sivaraina; ia hari Iesu idabaitaona taudia e hakaudia lao. 17 Ia na emai orea tauna ta, bona emai ḡaukara ai danu ia na mai ahuna. 18 Ena kara dika davana amo tano ta e hoia, bona e moru hedagwa, nuana e pou, bona bogarauna e heḡiḡi lasi. 19 Ierusalem taudia iboudiai na sivaraina e kamonai, bena una tano ladana na edia gado ai e hatoa Akeledama (anina be “Rara Tanona”). 20 Badina be Salamo bukana ai vada e torea, eto,
Ena ruma baine ḡaḡae,
Ta ese basine noho henia.
bona
Ena dagi danu ta ese baine abia.
21 Una dainai, Lohiabada Iesu ida a vareai a lasi negadia iboudiai e bamomai tauna ta, 22 Lohiabada Iesu ese Ioane enai bapatiso e abia ema bona ena heabi-isi ai e rakatanimai negana ai e bamomai tauna, baita abia hidi, Iesu ena tore-isi-lou igwaurai-hedinaraina ai ma baine bamomai.
23 Taunabunai, idia ese tatau rarua e abidia, Iosef, e nemaia Barasaba, ladana ta danu Iusto, bona Matia. 24 Bena e ḡuriḡuri, eto, Lohiabada e, taunimanima iboudiai lalodia dibamu, ini raruosi na edena bavabia, 25 hesiai ahuna bona aposetolo dagina baine abia; badina be Iuda ese ena kara dika dainai vada e morutania, bena ena gabu korikori vada ela. 26 Bena mari e karaia, Matia e duanaia; bena aposetolo gwauta-taosi ida e duahidia bou.