2
Mose e vara
Tau ta, Levi iduhuna tauna, ese Levi iduhuna kekenina ta e adavaia. Hahine na e rogogogo, e mara, mero ta e abia; e itaia, ia na mero raho-namona, bena e hunia hua toi. Bena ihunina asi dibana negana ai ia ese nini boseana ta e abia iena, raro-kaka mai kopukopu e tabaia ahu: bena ia ese mero e udaia, sinavai isena ai bautama lalodiai e atoa. Taihuna na dauhai e gini, ia ede baine heto baine itaia tao eto.
Farao natuna hahinena na ela, sinavai ai baine digu eto; bena ena hesiai kekenidia na sinavai badibadinai e loava. Ia ese bosea bautama lalodiai e itaia, bena ena hesiai kekenina ta e siaia, baine mailaia. Ia ese e kehoa, mero e itaia; ina! mero madi e taiva. Bena ia ese e bogaia hisi, eto, Ina na Heberu hahinena ta natuna. Bena hari taihuna ese Farao natuna hahinena e hereva henia, eto, Lau ainala, ani, Heberu mararoto hihinena ta baina boiria, ia ese mero baine ubua. Farao natuna hininena ese e haere henia, eto Aola. Bena kekeni na ela, mero sinana e boiria. Bena Farao natuna hahinena ese e haduaia, eto, Ina mero a laohaia, ba ubua lauegu; lau ese davana baina henimu. Bena hahine ese mero e abia, e laohaia, e ubua. 10 Mero na e bada oho bada oho, bena hari hahine ese e hakaua lao Farao natuna hahinena dekenai. Bena ia ese natuna ai e halaoa. Ia ese ladana e hatoa Mose;*“Mose” anina be “E veria lasi”. eto, Badina be ranu amo na veria lasi.
Mose e kerere
11 Dina ta, Mose tauhauna ai, ia ne e raka lasi varavarana dekediai, edia hekwarahi e itaia. Bena ia ese Aigupto tauna ta e itaia, Heberu tauna ta, ia varavarana ta, e dadabaia. 12 Ia na e roha roha, tau ta se itaia; bena ia ese Aigupto tauna e alaia mase, tauna na raria ai e hunia.
13 Kerukeru ma e raka lasi, Heberu taudia rarua e itadia, e heatu. Bena ia ese heatu e matamaia tauna e gwau henia, eto, Badina be dahaka oi ese bamomu o dadabaiamu? 14 Ia na e haere, eto, Daika ese emai lohia ai bona emai hahemaoro tauna ai e halaomu? Emu ura be bavalagu mase, tau Aigupto o alaia mase na heto a? Bena Mose e gari, eto Ḡauna vada eme hedinarai.
15 Farao na una kara herevana e kamonai negana ai ia ese Mose baine alaia mase eto. A Mose ese Farao e heautania, ela, Midian tanona ai eha noho. Ia na ranu gurina ta badinai e halaiva. 16 Midian hahelaḡa tauna na mai natuna hahinedia hahitu; bena idia na ema, ranu e utua, tamadia ena mamoe seridia e ha-inulaidia. 17 Bena mamoe ireḡudia taudia ema, e luludia oho; a Mose na e tore isi, e durudia, edia seri e ha-inulaidia. 18 Bena tamadia Reuele dekena e lou lao negana ai ia ese e nanadaidia, eto Edeheto hari dina ai vada o lou mai haraḡa? 19 Idia na e haere, eto, Aigupto tauna ta ese e durumai, mamoe ireḡudia taudia e gwaudia tao, ranu e utu henimai, bona emai seri e ha-inulaidia. 20 Ia ese natuna hahinedia e gwau henidia, eto, Tauna be edeseni ai? Dahaka dainai o rakatania? A boiria, ana ba dabaraia. 21 Bena Mose na una tau dekenai e nohova mai moalena ida. Bena una tau ese natuna kekenina ta, ladana Sipora, na Mose e henia, baine adavaia. ? 22 Hahine na e mara, mero ta e abia; bena Mose ese mero ladana e hatoa Geresom;“Geresom” anina be “Noho-hedoa”. badina be ia eto, Lau na idau tano ai vada name noho hedoa.
Farao e mase
23 Nega taina vada e daudau, Aigupto pavapavana e mase. Una negana ai Israel taudia e taitaiva mai lalo-hisihisidia ida, edia maduna metaudia daidai Dirava e tai henia. 24 Dirava ese edia taitai e kamonai, bona ena gwau-hamata, Abraham bona Isaak bona Iakob e gwau henidia hamata ḡauna, e helalolaia une. 25 Bena Dirava ese Israel taudia e haḡeredia bona e lalodia.

*2:10: “Mose” anina be “E veria lasi”.

2:22: “Geresom” anina be “Noho-hedoa”.