PAULO ENA REVAREVA
GALATIA
TAUDIA EDIA
1
Lau Paulo, aposetolo taugu, (dagi na dia taunimanima edia amo eiava tau ta dainai asina abia, to Keriso dainai, bona Tamada, Iesu mase amo e hatorea isi Diravana, dainai na abia), bona e bamogu taudia iboudiai, Galatia ekalesia oreadia taumui a tore henimuimu, atomu, harihari-bada bona maino Tamada Dirava ena amo bona eda Lohiabada Iesu Keriso ena amo avabi. Ia ese sibona e heni, eda kara dika daidiai, ina tanobada ena dika amo baine hamaurida helaoreana, Tamada Dirava ena ura heḡereḡerena. Ia baita imodaia hanaihanai. Amen.
Egu hoa
Lau na hoamu, badina be umui ese Keriso ena harihari-bada lalonai na boirimui taugu vada o rakatanigu haraga, sivarai idauna o lao heniamu. Ḡau tamona dia sivarai idauna, a haida ese e haturiamuimu, bona e uramu danu Keriso ena sivarai namo bae hagagevaia. A ai ese, eiava guba aneruna ese, sivarai idauna baiama harorolaia, dia a harorolaia gunava ḡauna heḡereḡerena ai baiama baia. Hata vada na gwauraia, harihari ma na gwauraia loumu, Ḡau ta ese sivarai idauna baine harorolai henimui, dia o abia dae gunava heḡereḡerena, ia na baine baia.
Egu haroro na ede amo?
10 Lau ese taunimanima ihamoaledia na tahuamu eiava Dirava ihamoalena na tahuamu a? Taunimanima lalodia ihanamodia na tahuamu a? Lau ese taunimanima bama hamoaledia, Keriso isiaina basinama lao heni.
11 Varavaragu e, na hamaoromuimu, sivarai namo na harorolaiamu na dia taunimanima edia. 12 Taunimanima edia amo asina abia; idia ese asie hadibagu; a Iesu Keriso ese lalogu ai e hahedinaraia.
13 Gunaguna na karava karadia sivaraidia vada o kamonai, Iuda taudia edia orea ai na nohova ai na Durava ena ekalesia oreana na daḡedaḡe heniava, na hadikaiava. 14 Iuda taudia edia ḡuriḡuri karadia ai egu uru taudia bona egu bese taudia na hereadiava; sene karadia na goadalai dikadikava. 15 A sinagu bogana amo e hahelagagu bona ena harihari-bada ai e boirigu Diravana ese ena ura negana ai 16 ia Natuna lau lalogu ai e hahedinaraia, idau bese taudia bogaragidiai ia baina harorolaia helaoreana: una negana ai lau na tau ta ida asia henega. 17 Bona aposetolo-gunadia Ierusalem ai danu dekedia asinala, a Arabia nala, bena Damasko na lou henia.
18 Laḡani toi e ore, bena Petro itana Ierusalem nala, boi gwauta-ima ia ida a nohova. 19 Aposetolo idaudia haida asina itadia, lakobo, Lohiabada tadina, mo sibona. 20 Dirava hari dibana ini na tore henimuimu herevadia na dia koikoi.
21 Unu amo Suna bona Kilikia kahadia nala. 22 A Keriso ena ekalesia taudia Iudea ai na vairagu asi dibadia, 23 harigu mo e kamonai, eto “Gunaguna e daḡedaḡe henidava tauna ese sivarai namo e harorolaiamu; eda abidadama baine ha-orea e tomava, a harihari e harorolaiamu”. 24 Bena lau daigu ai idia ese Dirava e hanamoa.