MIKA
1
Rohe-ahu Samaria bona Ierusalem latadiai
Iehova ena hereva, Mika, tau Moresete, enai e kau, Iuda pavapavadia Iotam bona Ahasa bona Hesekia edia nega ai, Samaria bona Ierusalem herevadia.
Taunimanima iboumui ai, a kamonai;
tanobada mai lalona ḡaudia iboudiai ida, a hakala;
Ḡaubada Iehova ese baine habadelaimw,
Ḡaubada ese ena dubu helaḡana amo.
Badina be, a itaia, Iehova na ena gabu amo e raka lasimu,
ia na baine diho, tanobada ena atai gabudia baine moimoilaidia.
Ia henunai ororo bae veve,
bona koura bae parara,
wax lahi vairanai na heto,
ranu haga amo e hebubu dobimu na heto.
Ina idoinai na Iakob ena kerere dainai,
Israel besena ena kara dika dainai.
Iakob ena kerere be dahaka?
Ena kerere na Samaria ani?
Bona Iuda besena ena kara dika be dahaka?
Ena kara dika na Ierusalem ani?
Taunabunai, lau ese Samaria baina hasenua tano paka ai,
vine imeadia ihadodia gabuna ai baina halaoa;
ena nadi na koura ai baina bubudia dobi,
ena badi nadidia baina hulalai.
Ena dirava laulaudia iboudiai bae huaridia patapata,
ena ariara karadia davadia iboudiai na lahi ese baine goledia oho;
ena kaivakuku iboudiai na lau ese baina habuadia tari;
badina be lebulebu hahinena ahuna amo e haboudia,
bena lebulebu hahinena ahuna ai ma baela.
 
Ina dainai baina rohe ahu, baina tai lolololo;
egu dabua baina doki oho, gagaegu ai bainala;
uda sisiadia na heheto baina tai lolololo,
kokokoko na heheto baina tai badabada.
Badina be ia berona na basie hanamoa diba;
Iuda ai vada e kau,
egu bese taudia edia ikoukou ai vada e kau,
Ierusalem ai vada e kau.
10 Gata al basio herevalaia,
basio tai;
Bete-le-afra ai
ḡahu ai ba hekui-hekui.
11 Safiri taumui e,
emui dala ai ba raka lao,
ḡaḡaemui ai, mai hemaraimui ida.
Saanan taudia na
asie raka lasimu;
Bet-esele ena taitai ese
ena gini gabuna na emui amo baine abia oho.
12 Maroto taudia ese namo e nariamu,
mai kudou-hetahadia ida;
badina be dika na Iehova ena amo vada e diho,
Ierusalem ikoukouna enai.
13 Lakisi taumui e,
hosi na kariota ai ba guidia;
umui na kara dika matamana
Siona natuna kekenina enai,
badina be umui lalomui ai
Israel ena kerere e davaridia.
14 Taunabunai hahetoni herahiadia na
Moresete-gata ba henia;
Aksib rumadia na koikoi ḡaudia ai baela
Israel pavapavadia ediai.
15 Maresa inoholaina taumui e,
kwalimu tauna na ihadareremui totona ma baina mailaia;
Israel hairaina na
Adulama enai baine kau.
16 Kwaramui ba nau, huimui ba utu,
emui lalokau memerodia daidiai;
kwaramui ba nau, ugava kwaradia na heheto,
badina be natumui na emui amo bae raka oho,
gabu daudauna ai bae hanohodia.