OBADlA
1
Edom ihahemaraina
Obadia ena mata-hanai binai. Ḡaubada Iehova ese Edom na ini e herevalaia tomamu:
Hari na Iehova ena amo vada a kamonai.
bona gwaukau tauna na bese idau-idau bogaragidiai vada e siaia, eto:
A tore isi, baita tuari henia.
A itaia, lau ese bese idau-idau bogaragidiai baina hamaraḡimu,
idia ese bae dadaraimu vaitani.
Lalomu hekokorokuna ese vada e dibaḡanimu,
hagahaga kohuadia ai o nohomu taumu;
emu noho gabuna na atai ai, bona lalomu ai o tomu
“Daika ese baine verigu dobi tano ai?”
Ena be atai ai o rohomu ugava na heto,
ena be emu ruma na hisiu bogaragidiai e miamu.
to unu amo baina verimu dobi.
Iehova na e herevamu.
 
Henao taudia bema vasi,
eiava dadidadi taudia hanuaboi ai bema kau,
daka hahebua-tarina!
To edia dabu heḡereḡerena mo bema henao ani?
Vine huahuadia igogodia taudia bema vasi,
to vine momorudia bema rakatani ani?
Esau madi vada e dadihaia,
ena taḡa vada e dadia.
Idurumu taudia iboudiai ese vada e koimu,
vada e lulumu lao ela bona tano hetoana;
bamomu ese vada e hadareremu,
turamu, o abidadama henidia taudia, ese vada e idoamu;
tau ta ese basine lalo-pararalaia diba.
Iehova na e tomu: Una dina ai
aonega taudia Edom lalona amo baina habuadia tari,
bona lalo-parara na Esau ororona amo danu, ani?
Teman e, emu goada taudia kudoudia bae hetaha,
Bena Esau ororona amo baema taudia iboudiai na bae aladia ore.
10 Tadimu Iakob o daḡedaḡe henia dainai,
hemarai ese baine ḡovamu ahu,
bona ba henege daure hanaihanai.
11 Oi o gini edea dinana ai,
idau taudia ese ena taḡa e huaia lao
bona idau gabu taudia ese ia iduarana ai e raka vareai
bona Ierusalem iabilaina maridia e kara dinana ai,
oi na idia heḡereḡeredia ta.
12 A tadimu ena dina, ena hisihisi dinana,
basioma kirikirilaia;
bona Iuda taudia na e hebua tari dinana
basioma moalelaia;
hahehisi dinana ai
basioma hekokoroku.
13 Egu bese ena ikoukou ai basioma raka vareai,
hahehisi na ienai e kau dinana ai;
ia ihadikana basioma kirikirilaia,
hahehisi na ienai e kau dinana ai;
ena kohu basioma dadia,
hahehisi na ienai e kau dinana ai.
14 Dala katakata ai basioma gini,
ena heau taudia iala-masedia totona;
ena roho-mauri taudia na inaidia imadia ai basioma atodia,
hisihisi dinana ai.
 
15 Badina be Iehova ena dina vada eme kahikahi,
bese idau-idau iboudiai latadiai.
Vada o kara heḡereḡerena ai bae kara henimu;
emu kara na oi sibomu kwaramu ai ma baine kau.
16 Badina be egu ororo helaḡana ai vada o inuinu heḡereḡerena ai
e noho hetabiramu besedia iboudiai na bae inuinu;
bae inuinu, bae raraga,
bena basiema mauri heḡereḡerena ai baela.
Israel iabi-daena
17 A Siona ororona ai haida do bae roho mauri,
bena ororo na baine helaga;
bona Iakob ena iduhu taudia ese
sibodia edia kohu bae abidia.
18 Iakob iduhuna na lahi ai bainela,
bona Iosef iduhuna na lahi hururu-hururuna ai bainela,
bona Esau iduhuna na rei kakoro ai bainela;
bena bae aradia, bae aradia ore,
Esau iduhuna lalona amo tau ta basine roho mauri;
badina be Iehova vada e hereva.
19 Diho kahana taudia ese Esau ororona bae abia,
bona Sefela taudia ese Filistia taudia edia tano bae abia;
Efraim tanona bona Samaria tanona bae abidia,
bona Beniamina ese Gilead baine abia.
20 Hala ai e hanohodia taudia hahidaosi Israel besena amo ese
Foenikia bae abia ela bona Sarefata;
bona Ierusalem amo e abidia oho, Sefarad ai e hanohodia, taudia ese
diho kahana hanuadia bae abidia.
21 Hahemauri taudia na Siona ororona ai bae dara dae,
Esau ororona ilohiana totona;
bona basileia na
Iehova ena basileia ai bainela.