HEREVA LADA-ISIDIA
1
Solomon, David natuna, Israel pavapavana, ena hereva lada-isidia bini:
Taunimanima na aonega bona hahediba herevadia
bona lalo-parara herevadia bae diba totona;
aonega karadia, kara maoromaoro,
hahemaoro ḡoevaḡoeva bona ahu korikorina daladia,
bae hadibadia totona;
asi aonegadia taudia na bae henahua toho
bona eregabe taudia na aonega bona karabalaheni bae abi totona.
Aonega tauna danu baine kamonai, bena ena diba baine habadaia;
bona lalo-parara tauna na baine ḡaukara mai dibana ida;
hereva lada-isina bona haheḡereḡere anidia bae diba,
aonega taudia edia hereva bona edia sivarai hehuni-hehunidia danu.
 
Iehova igari-henina na lalo-parara matamana;
kavakava taudia ese aonega bona hahediba e dadaraimu.
 
Natugu e, tamamu ena hahediba ba kamonai,
bona sinamu ena hahediba herevadia basio dadaraidia;
badina be idia be kwaramu ihaheralaina heraheradia
bona aiomu agevana na heheto.
10 Natugu e, kara dika taudia ese lalomu bae ania negana ai,
edia ura basio abia dae.
11 Idia na bema toma: Aoma, aitala,
rara ihahebubuna totona baita bani;
asi edia kerere taudia na asi badina baita bani henidia;
12 mai mauridia ida baita hadonodia, mase gabuna ese bema hadonodia heḡereḡerena;
baita hadonodia idoi, mase gurina ai e dihomu taudia na heheto;
13 bena kohu namo-hereadia iboudiai baita davari,
dadidadi kohudia amo eda ruma baita hahonu;
14 oi na ai ida baita ḡaukara hebou,
bena iboudai na moni modana tamona baita abia hebou.
15 Natugu e, idia ida basio raka hebou edia dala ai,
aemu na edia dala irakalaina ai ba rudia;
16 badina be aedia na kara dika e heau heniamu,
rara ihahebubuna totona e lao haraḡamu.
17 Badina be manu vairadiai
huo iotona na asi anina;
18 to ini taunimanima ese sibodia raradia ihahebubudia totona e banimu,
sibodia edia mauri e bani henidiamu.
19 Daḡedaḡe amo kohu e dadimu taudia iboudiai edia dala be unu heheto;
unu kara ese edia mauri e abi ohomu.
 
20 Aonega na ariara ai e boi lolomu,
hoinoi gabudia ai gadona e habadaiamu;
21 maḡu latadiai e lolomu,
hanua ikoukoudia ai e herevamu, e tomu:
22 Asi aonegamui taumui e,
kware-kware ba ura henia ela bona edena nega ai;
Ḡonaḡona taudia na edia ḡonaḡona bae moalelaia,
bona kavakava taudia na aonega bae inai henia,
ela bona edena nega ai?
23 Egu sisiba herevadia ba hakala henidia;
a itaia, egu lalo-hadai na emui ai baina seia dobi;
egu hereva baina hadibalaimui.
24 Badina be lau na boiboi, to umui na asio ura ba kamonai;
imagu na toia roro, a ta ese se laloa;
25 egu hahealo idoinai vada o dadaraia,
egu sisiba herevadia ta asio abia dae.
26 Lau ese danu emui hahehisi baina kirikirilaia,
gari ese baine butumui tao negana ai baina ḡonaḡonalaimui;
27 gari ese baine butumui tao lai gubana na heto,
bona emui hahehisi ḡaudia bae kau koehirihiri na heto, negadia ai,
bona lalomui bae hisihisi bona daramui bae doko negadia ai.
28 Unu negadia ai bae boi henigu, to basina haere;
bae tahugu malaka-malaka, to basie davarigu.
29 Badina be idia ese aonega e inai heniava,
bona Iehova igari-henina asie abia hidiva;
30 egu hahealo herevadia ta asie abia daeva,
bona egu sisiba herevadia iboudiai e dadaraidiava;
31 taunabunai edia kara huahuadia bae ani,
bona lalodia na lalo-hadai ese e hahonudia vaitani.
32 Badina be asi aonegadia taudia na edia raka-muri ese e hamasediamu,
bona kavakava taudia na edia mata-lahui ese e habuadia tarimu;
33 to e hakala henigumu tauna baine noho hedai;
baine noho namonamo, dika garina basine gari.