2
Natugu e, egu hereva boma abi dae,
egu haheḡani boma lalodia bada; taiamu ese aonega bema hakede henia,
bona lalomu ese lalo-parara bema ura henia;
oibe, lalo-dobu boma noilaia,
bona lalo-parara boma boilaia;
boma tahua, silver na heto;
boma tahua goada, e hehunimu kohudia namodia na heheto;
bena Iehova igari-henina ba diba,
bona Dirava idibana ba davaria.
Badina be Iehova ese aonega e henimu,
ia uduna amo aonega bona lalo-parara na e maimu;
ia ese aonega namona e habouamu, kara maoromaoro taudia edia;
ia na dala momokanina ai e rakamu taudia edia kesi;
hahemaoro ḡoevaḡoeva daladia e gimadiamu,
bona ena helaḡa taudia edia dala e nariamu.
Bena kara maoromaoro bona hahemaoro ḡoevaḡoeva ba diba,
bona ahu korikori ihenina bona dala namodia iboudiai danu
10 badina be aonega na oi lalomu ai baine vareai,
bona laumamu ese lalo-parara baine moalelaia;
11 kara-balaheni ese baine narimu,
lalo-parara ese baine gimamu,
12 dala dikana amo baine hamaurimu,
hereva gageva-gageva taudia edia amo danu.
13 Idia ese kara maoromaoro daladia e rakatanimu,
dibura daladia ai e rakamu;
14 kara dika ikaradia e moalelaiamu,
bona kara dika ena dala gageva-gagevana e lalo namo heniamu;
15 idia na dala gagevadia ai e rakamu taudia,
edia raka daladia na dia mamaoro-mamaoro.
 
16 Lebulebu hahinena ena amo baine harohomu mauri,
bona ariara hahinena ena hedibaḡani herevadia amo danu.
17 Ia ese eregabena ai e bamoava tauna na e rakataniamu,
bona ena Dirava ena taravatu e reaiamu;
18 badina be ena ruma na mase idiho-henina gabuna,
bona ena dala na mase laumadia edia gabu ai e dihomu;
19 e lao heniamu taudia na ta se lou maimu,
mauri daladia asie davaridia loumu.
 
20 Taunabunai taunimanima namodia edia dala ai ba raka,
bona kara maoromaoro taudia edia dala ba badinadia.
21 Badina be kara maoromabro taudia na tano bae noholaia,
bona lalo-maoromaoro taudia na ia lalonai bae noho;
22 a kara dika taudia na tano amo bae henege daure,
bona kara hegui-hegui taudia na tano amo bae heraḡa oho.