APOKALUPO
IOANE E HAHEITALAIA HEREVADIA
1
Iesu Keriso ihahedinaraina herevana Dirava ese e henia, asi vanahana bae vara ḡaudia na ena hesiai taudia baine hamaorolaidia; bena ena aneru e siaia, ena hesiai tauna Ioane e haheitalaia. Bena ia ese Dirava ena hereva bona Iesu Keriso ena hereva bona e ita ḡaudia iboudiai e gwaurai hedinarai. Ini peroveta herevadia baine duahi tauna baine namo, bona bae kamonai taudia danu bae namo, bona ina buka ai e tore herevadia bae badina taudia bae namo; badina be ini ḡau iboudiai be varamu negana vada eme kahikahi.
Ekalesia oreadia hituosi Asia ai
Lau Ioane, ekalesia oreadia hituosi Asia ai na tore henimuimu: hariharibada bona maino bavabi, e nohomu, e nohova bona baine noho Diravana ena amo, bona ena terono vairanai e ginimu laumadia hahituosi edia amo, bona Iesu Keriso ena amo: ia na gwau maoro tauna namona, bona toreisi-lou roboana mase amo, bona tanobada pavapavadia biagudia.
Eura henidamu bena eda kara na rarana amo e huri oho Tauna, basileia ta ai e habouda bona Tamana Dirava ena hahelaḡa tauda ai e halaoda Tauna, enai hairai bona siahu bae mia ela bona hanaihanai. Amen. A itaia, ia na ori amo be maimu; mataa iboudiai ese bae itaia; e gwadaia taudia danu bae itaia; tanobada besedia iboudiai ese ia dainai bae tai. Momokani. Amen.
Lohiabada Dirava na e tomu “Lau na Matamana bona Dokona”. Ia na e nohomu, e nohova bona do baine noho, Siahu-idoinai Diravana.
Lau kakamui Ioane, umui bamomui hisi-ani ai bona basileia ai bona haheauka ai, Iesu bagunai, motumotu ta, ladana Patamo, ai na nohova, Dirava ena hereva bona Iesu ena hereva e gwaurai hedinaraiva daidiai. 10 Bena Lohiabada ena dina ai Lauma ese e rohegu, bena murigu ai gado badana ta, kibi reḡena na heto, na kamonai; 11 eto, Ini ome ita ḡaudia na buka ai ba tore, ekalesia oreadia hituosi dekedia ba siaia lao; ekalesiadia bini: Efeso, Semurana, Peregamo, Tuatira, Sadi, Filadelfia, Laodikea. 12 Bena na gini kerehai, e hereva henigu tauna baina itaia nato. Bena gold lamepadia auhitu na ita; 13 lamepa bogaragidiai ta e gini, e kara taunimanima natuna na heto, ena dabua na lata, ela bona aena, kemena na gold torana e ḡeḡea. 14 Kwarana bona huina na kuroka-kuroka, mamoe huina na heto, eiava snow na heto. Matana na lahi na heto. 15 Aena na auri labora-labora e kimore-kimore na heto, lahi ai e havevea negana ai. Gadona na sinavai momo reḡedia na heto. 16 Imana idibana ai hisiu hitu e abi. Dare ta, kahana kahana mai ganodia ḡauna, uduna amo e lasi. Vairana na dina e tara na heto.
17 Ia na itaia, bena aena badinai na goru diho, e kara na mase na heto. A ia ese imana idibana taugu ai e dau kau, eto, Asio gari; lau na gini-gunana bona gini-gabena; 18 mauri tauna lau; na mase, to na maurimu; baina mauri hanaihanai. Mase kina bona mase taudia edia gabu kina na imagu ai. 19 Benaini, ome ita ḡaudia ba tore: e miamu ḡaudia bona do bae vara ḡaudia bini. 20 Hisiu hituosi imagu idibana ai o itamu bona gold lamepadia auhituosi anidia bini: hisiu hituosi na ekalesia oreadia hituosi edia aneru, bona gold lamepadia auhituosi na ekalesia oreadia hituosi.