Poldi
Galata
Habu Yengele Hibi Kwelengkeyelewec
Molic-molic yowa
1
Kwele-madic yowa
Na Salecebaicne Pol. Ngic yengi bole-yowa yago mi neleibong, me ngic monicti bole yagolec yefe mi bafuwanelewec, miyac. Yogo Wapong Mamacti, Kristo homackacni bagboliyewec, ye nga Yesu Kristo yeki yefe yago bafuwaneleibocte bole yago balu gagabac. Na nga agofocne momoc gagabeleng, nongi Yesule habu Galata prowinswa gagaing ngengele hibi yago longelegabeleng.
Baba-madic nga kwele-efec yogo Mamacnonggeng Wapongtacni nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yelacni ngengela fadaic. Ye Mamacnonggeng Wapongte ngage-ngage nga angacine balaibelu nongileng bikicte ailu yeicne gagaine hegilewec. Inguc ailu dameng sowacne yanguctehac gagabeleng, yogowacni baicnubawec. Gal 2:20 Yogolec ailu yela mimi-madic moto-motoine mikac fagidaic, i foinac.
Kristole siduc madicne sugu fagac
Kristodi moc bamadicngebame ngenge balaibeningte Wapongti wacngebawec. Aime na kwatackegabac, ngengebac ye biyac benang hegilelu hikegacgu siduc madicne yogo silicine monicte hedec lolu balaibecaigaing, yogo nganibe wiyac sowacne benang. Ilec ailu siduc yogo siduc madicne miyac. Ngenge Kristole siduc madicnele yefe balaibeningte aingeleme, ngic gocnedibac ngenge kwele basifuc aingelelu Kristole siduc taockelu basowalecaigaing. Sale 15:1,24 Ailu siduc madicne nonge biyachac edocngebalu wedungeleibeng, yogobac nonge me honocmengkacni angelo monicti, yogo basifuwelu silicine monic edocngebalu wedungeledaictewa ye sawec sowacneholec gadaicte. 1Kor 16:22* ‘Sawec sowacne’ kebangine 8 nga 9 iwa fagac, Grik yowawa fungine yanguc, homac macka hikelu dac-sanangka doic ganoga. Aime yowa biyachac miibeng ailu yabac hatacmac migabac, ngenge siduc madicne biyachac ngagelu angacngebawecka, ngic monicti yogo basifuwelu silicine monic edocngebalu wedungeledaictewa ye sawec sowacneholec gadaicte.
10 Aime na yakumac yowa migabac, yogo ngic yengi na ngage madickeneleningte mi migabac. Yogo Wapongti ngage madickenale ailu migabac. Na ngic yengi nale ngagebong madickenale bole badaba midec Kristole kwelec kwekwe nalic mi gadaba. 1Tim 2:4
Polle bolele fungine
11 Agofocne, siduc madicne mibe yegengkecaigac, ngage-ngage yogo ngic mimiwacni miyac, yogo edocngebabe ngagegaing. Mat 16:17 12 Ngic monicti mi mime ngageiba me monicti mi wedunelewec, yogo miyac benang. Yesu Kristo yeuctiyac hocne yogo bayegengkelu wedunelewec. 13 Na esecne Yuda-ngic yengele ngage-ngagewa galu aibaba aiiba, ngenge yogobac ngagegaing. Na Wapongte habu homacnehac weyebic aiyelelu basowalecebaiba. Sale 8:3 14 Ailu Yuda-ngic nongele yefe-yowa Yuda-ngic yengele yefe-yowa Wapongti Moses lacnome kwelengkewec. Yowa yogo Wapongte hibiwa Fike-fike iwacni Yefe-yowa iwa fagac. Yogolec ‘yefe-yowa’ wafelu ngagenoga Wapongti yowa Moses lacnowec. nga aibabawa ngage-ngagenedi sugulegacgu Yuda-ngic-ngigac agofocne yenge homacne ewalicebaiba. Ailu ngesa-ngambofocne yengele yefe aibaba balaibelu kwelene dac lobeme gaiba. Sale 22:3
15 Nenggacte gobe kwelina ngiyeebewa Wapong yeuctiyac baba-madic moc ainale bawosaecnulu ngageboc mikac wacnuwec. Yes 49:1; Gal 2:7 16 Ailu yeicne angacine balaibelu yeuctiyac madecine edalicnume nganilu Madecinele siduc yogo Israel Yuda-ngic yengele aling wac monic ye Israel. yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale inguc ainelewec. Aime na dameng yogowahac gacgu wenuc ainogale ngic gocne mi-uwac monic mi aiyeleiba. 17 Ailu ngic molickelu salecebaicne aiibong yenge nganicebanogale Yerusalem iwa mi hikeiba, miyac. Nabac Arebia himongka sugu hike galu hatacmac Damasko hefaliye kwesiiba.
18 Iwa gabe hifa habackang motome Pita§ Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac. nganinogale Yerusalem hikelu hadeng 15 yeholec gaiba. Sale 9:26 19 Aime iwa gacgu salecebaicne monic mi nganicebaiba. Na Sugucne Yesule gbaine Yakobos sugu nganiiba. 20 Yowa kwelengkegabac yogo kwesac miyac, yogo Wapongte dongewa foinac migabac.
21 Aime yogolec lobeina Siria nga Silisia prowins iwa hikelu lolickeiba. Sale 9:30 22 Aime Yudeya himongka Kristole habu gaibong, yengi na monic mi nganicnuibong. 23 Yenge nale yowa-siduc yanguc sugu ngagelu gaibong, “Ngic yedi esecne weyebic ainolewec, ye ngage-ngagesingte siduc madicne basowalewec yogo yakumac ngic-ngigac edocebalu weduyelecaigac.” 24 Yenge inguc ngagelu nale ailu Wapong afeeibong.

1:4: Gal 2:20

1:7: Sale 15:1,24

1:8: 1Kor 16:22

*1:8: ‘Sawec sowacne’ kebangine 8 nga 9 iwa fagac, Grik yowawa fungine yanguc, homac macka hikelu dac-sanangka doic ganoga.

1:10: 1Tim 2:4

1:11: Mat 16:17

1:13: Sale 8:3

1:14: Yuda-ngic yengele yefe-yowa Wapongti Moses lacnome kwelengkewec. Yowa yogo Wapongte hibiwa Fike-fike iwacni Yefe-yowa iwa fagac. Yogolec ‘yefe-yowa’ wafelu ngagenoga Wapongti yowa Moses lacnowec.

1:14: Sale 22:3

1:15: Yes 49:1; Gal 2:7

1:16: Yuda-ngic yengele aling wac monic ye Israel.

§1:18: Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac.

1:18: Sale 9:26

1:21: Sale 9:30