Mataio
Yedi Yesule Siduc Madicne Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Mataio ye Yuda ngic monic, yele wac monic yogo Liwai. Ye Romale gamangte bole balu takes-baba ngic aiwec. Dameng iwa Yuda ngic yenge Roma yengi damongebaningte takicebame gaibong. Ilec ailu takes-baba ngic yengele momoc takicebawec. Mataio ye takes-baba bole bagacgume Yesudi wackeme yele mic-tengteng aiwec.
Yesu ye homame hifa 30 ngama ingucne motome Mataiodi Yuda ngic yengela hibi yago kwelengkeyelewec. Yesu ye Mesia, yogo mime yegengkenale Wapongte Hibi Esecna yowa fagac, yogo balu kwelengkewec. Ailu Yesu ye Yuda ngic yengele ngictau, yogo yegengkenale kwelengkewec.
Dameng iwa ngic yeicne siduc kwelengkelu “na” mi lolu gawec. Yei yeicne siduc kwelengkelu “ye” lolu gawec. Mataio ye aibaba yogo bafaliyelu siducine kwelina kwelengkelu “ye” lowec fagac.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2:23 Yesu fikewecte siduc
3:1-12 Yohane misa-lowacti bole bawec.
3:13–4:11 Yesu misa lowame Aleng Sugucnenginengti lokwesacka lowec.
4:12–18:35 Yesudi Galili iwa lolickelu siduc mime yegengkewec.
19:1–20:34 Yesu ye Galili hegilelu Yerusalem hikenogale hikelu gawec.
21:1–27:66 Sonda monic moto-motoina Yesu homawec.
28:1-20 Yesu ye homackacni gboliye fangkelu ngic-ngigac yengela fikeme nganiibong.
1
Yesule ngesa-ngambofocine
Luk 3:23-38
Yesu Kristolacni fikesawec ailu fike-ofeibong, yogolec yanguc kwelengkeibong. Yesu ye Dawidile alingkacni, Dawidi ye Abrahamte alingkacni. 1Ngsi 17:11; Fike 22:18
Abraham ye Aisakle mamac,
Aisak ye Yakobole mamac nga
Yakobolacni Yuda nga ngic hae-gbafocine.
Yudale madeckecine Peres nga Sera fikeiboc, yekele nenggacnginec Tama.
Aime Peres ye Hesorongte mamac nga
Hesorong ye Ramte mamac. Fike 38:29-30; Rut 4:18-22
Ramti Aminadapte mamac,
Aminadapti Nasonte mamac nga
Nasonti Salmonte mamac.
Salmon ye Boasle mamac nga nenggacine Rahap.
Boas ye Obedele mamac nga nenggacine, yogo Ruti.
Aime Obede ye Yesile mamac. Rut 4:13-22
Yesidi ngictau Dawidile mamac,
Dawidi ye esecne gacgu Uriale ngigac* Uriale ngigac, yele wac Batseba. bawec. Balu madecine Solomon bafuwawec.
Solomon ye Rehoboamte mamac,
Rehoboam ye Abiyale mamac nga
Abiya ye Asale mamac.
Asa ye Yehosafatte mamac,
Yehosafat ye Yehoramte mamac nga
Yehoram ye Usiale mamac.
Usia ye Yotamte mamac,
Yotam ye Ahasile mamac nga
Ahasi ye Hesekiale mamac.
10 Hesekia ye Manasele mamac,
Manase ye Amonte mamac nga
Amon ye Yosiale mamac.
11 Yosia yelacni Yekonia nga gbafocine fikeibong. Babilon yengi Israel aling witicebalu bacebalu Babilon taonka hikeibong, dameng iwa yenge fikeibong. 2Ngt 24:14-15; 2Ngsi 36:10; Yer 27:20
12 Babilon hikebong lobeina
Yekonia yelacni Sialtiel fikewec.
Nga Sialtiel ye Serubabelle mamac.
13 Serubabel ye Abiutte mamac,
Abiut ye Eliakimte mamac nga
Eliakim ye Asorle mamac.
14 Asor ye Sadokte mamac,
Sadok ye Akimte mamac nga
Akim ye Eliutte mamac.
15 Eliut ye Eleasale mamac,
Eleasa ye Matante mamac nga
Matan ye Yakobole mamac.
16 Yakobo ye Yosefele mamac. Aime Yosefe ye Mariale ngawe aiwec. Nga Maria yelacni Yesu madec fikeme ye Mesia Mesia ye fungine yanguc, Wapongti ngic-ngigac hatac bacnubanale ngic bawosaewec. wackeibong.
17 Aime yengele fikesawecngineng Abrahamtacni fike-ofecgubong Dawidi fikeme alecine 14 aiwec. Nga Dawidilacni fikesawecngineng fike-ofecgubong alecine 14 aiyemewa Babilon bacebalu hikeibong. Aime iwacni gaofebong alecine 14 aiyemewa Mesia fikewec.
Yesu fikewec
Luk 2:1-7
18 Yago Yesu Kristole fike-fikele siduc. Maria ye Yesule nenggac. Ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc, nga Maria ye Yosefeholec monic fa-fangkec mi aiyebocka Tili Asulacni madec gobeewec. Luk 1:27,35 19 Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele dongewa ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale ngageme nalic mi aime bucine akikic lome hikenale ngagewec.
20 Ngagelu ye ilec ngage-ngage bole balu gacgume Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, “Yosefe, Dawidile fikesaweckacni, ga ngigac-bingecgone Maria banogale mi hangocgudaic. Kogoc yele gobewa ngiyegac, i Tili Asulacni. 21 Mariadi madec yogo badaicte, yedi galu ngic-ngigacfocine bikickacni bamoctocebame wasecne aidaingte. Ilec ailu yele wacine Yesu Yesu wacine fungine yanguc, bikickacni Sugucnedi bamoctocebame wasecne aidaingte. wackedamec.” Luk 1:31; 2:21
22 Aime esecne Sugucnedi yowa i Wapongte siduc mimi yela lome miwec, i hocne fikenale inguc fikewec.
23 “Ngagegaing, ngigac-adu ngickolec mi faicnedi madec monic gobeelu bame yele wacine Emanuel midaingte.” Wac ilec fungine yanguc: Wapongti nongilengkolec gagac. (Yesaiya 7:14)
24 Aime Yosefe ye gungkacni fangkelu Sugucnele angelodi yowa edowec, i balaibe hikelu Maria bame macina feiboc. 25 Felu ngigacineholec mi faebocka madec fikewec. Fikeme Yosefedi madec i wacine Yesu wackewec. Luk 2:21

1:1: 1Ngsi 17:11; Fike 22:18

1:3: Fike 38:29-30; Rut 4:18-22

1:5: Rut 4:13-22

*1:6: Uriale ngigac, yele wac Batseba.

1:11: 2Ngt 24:14-15; 2Ngsi 36:10; Yer 27:20

1:16: Mesia ye fungine yanguc, Wapongti ngic-ngigac hatac bacnubanale ngic bawosaewec.

1:18: Luk 1:27,35

1:21: Yesu wacine fungine yanguc, bikickacni Sugucnedi bamoctocebame wasecne aidaingte.

1:21: Luk 1:31; 2:21

1:25: Luk 2:21