Poldi
Filipai
Habu Yengele Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Filipai ye taon sugucne monic Masedonia prowins iwa fagac. Pol ye Yesule siduc mac taon fagacsoc minogale mac lolic gawec. Ye alecine yaeckang Filipai iwa hikewec (Salecebaicne 16:12-40). Hikelu Yesule siduc milu edocebame iwa Yesule habu bafuwacebawec. Hegile hikelu lobeina alecine habackang Filipai iwa fa-fangkec hikelu Yerusalem iwa sulumewec (Salecebaicne 20:6). Yerusalem game Roma ngic yengi muc-macka loibong. Dameng iwa Roma gamang yenge Roma taon nga Israel himong fagaingsoc damongebaibong. Ye Roma iwa bahikebong muc-macka iwa ngiyewec (Salecebaicne 21,28). Muc-macka ngiyelu Timotiholec hibi yago kwelengkelu Epafodaitus lacnoboc bahikelu Yesule habu Filipai gaibong yenge yelewec.
Soc tofa helockeicnele aibaba fungine i yanguc, Wapong ye Abraham inguc milu micnowec, “soc tofangineng helockedaing.” Aibaba yogo socte maa yegengkeme Wapongte aling gacaigaing. Ilec ailu Israel aling yenge Abrahamte fikesaweckacni, yenge Wapongte yowa balaibenogale aibaba yogo balaibecaigaing. Yesule damengka Israel aling gocne ngagebong soc tofangineng mi helockeicne yenge Wapongte aling nalic mi gadaingte. Poldi ngage-ngage yogo i Filipai 3:2-5 iwa kwelengkewec fagac.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1-11 Kwele-madic yowa.
1:12-30 Polle aibaba i yanguc, ye umacineholec game Kristodi bafickeme beliyelu gawec.
2:1-30 Nongileng Kristo ingucne aidabeleng.
3:1-21 Sawang-yowa gocne miwec.
4:1-23 Wapongte yowa weduyelewec.
1
Hibile molic-molic yowa
Na Kristo Yesule kwelec kwekwe ngic Pol, na nga Timoti, noki ngengele hibi yago logabelec, yogo ngic-ngigac Wapongte bingec Filipai taonka Kristo Yesuholec wetackelu gacaigaing, gocne yengele micnefocngineng, nga gocne yengele babaficfocngineng, sasawa ngengela logabelec. Sale 16:12-40
Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yekele baba-madic, nga kwele-mogungti ngengela fadaic.
Kwele-madic yowa
Na ngengele ngagesicaigabac, dameng iwa Wapongne kwele-madic edocaigabac. 4-5 Siduc Madicnele bole molickelu baofecgubeng yakumac aigac, ngenge naholec bolele aling moniyang ailu gaibeng, ilec ailu ngengele ngagesilu belic-belicka milockecaigabac. Ailu yanguc ngagesicaigabac, Wapongti bole madicne kwelenginang biyachac molickelu bawec, i taockelu balu gacgu Kristo Yesule damengtowa kwesime, iwa boleine i bamoctoyackedaicte. 1Kor 1:8 Na ngengele inguc ngagelu kwelenedi angacnume gabe madickegac. Na muc-macka gagabac, me Siduc Madicnele fungine mibe yegengkegac, me Siduc Madicne basanangkegabac, iwa ngenge sasawadi naholec Wapongte baba-madicka aling moniyang gagabeleng.
Wapongti foinac widecnume yowa yanguc migabac, Kristo Yesule kwele-sowacti molickeme ngengeholec ganogale angacnugac.
9-10 Aime aibaba weni yogodi madicne aigac, ngenge i nalic wosaeningte yanguc milockecaigabac, ngenge kwele-angacka damongnagulu gadabiyeng. Aime angac yogodi sugulelu ngengele ngage-ngagewa bafickelu kweme haulu gbolongne aime, Wapongte yefe ngage-motodaingte, inguc milockecaigabac. Ngenge inguc ngage-motolu Kristole damengtowa kwesime, gbagbacne nga bikicngineng mikac domadaingte. 1Tim 5:23 11 Domaebongka gaga dondonnele noine Yesu Kristole wacka bame wakengeledaicte. Yogodi Wapongte wac feicne nga mimi-madic bafuwadaicte.
Muc-macka ngiyeme Kristole siduc sugulewec
12-13 Aime lebe-ngic ngictaule oda kwelina gaibong, ailu ngic-ngigac sasawa yawa gaibong, yenge sasawadi yanguc biyac ngani-motoibong, ngic yogo ye Kristole ailu muc-macka gagac. Gabe nala pasi fikewecte Siduc Madicnele bole hatacmac basanangkeme sugulewec. Ngic hae-gbafocne, ngenge yogo ngageningte angacnugac.* Ngictau yele oda kwelina yeicne macine fawec. Ailu ofis haic fungine fungine nga muc-mac, ailu bole alingte mac fayackewec.
Ngic-ngigac yenge Yesule alingka gagaing, yenge Yesu ngic hae-gbafocine aigaing.
Sale 28:30 14 Muc-macka ngiyegabacte agofocnonggeng bocyac yenge ngage-ngagengineng Sugucnela lobong sanangkewec. Sanangkeme Wapongte yowa hangoc mikac milu gagaing.
15-17 Na sanangne domalu Kristole Siduc Madicne edocebalu weduyelenogale Wapongti locnuwec, yenge yogo ngagelu yefe dondonna Kristole siduc kwele-angacka mibong yegengkelu fagac. Habu tofaine yengibac soc bafefe nga ngaba ngage-ngagewa galu Kristole siduc mibong yegengkelu fagac. Milu nale yanguc ngagesigaing: Ye muc-macka game Kristole siduc mibeng umac fungine fungine bafuwadaicte. 18 Ailu ngage-ngage kwesacine me ngage-ngage noine Kristole siduc mibong yegengkelu facaigac, yogo ngagebe madickegac. Omale yenge Kristole siduc mibong yegengkegac, yogodi wiyac feicne aigac. Inguc ngagelu yanguctiyac beliyegabac, ailu hatacmac beliyedactehac. 19 Inguc aibong ngengele mimiloc nga Yesu Kristole Asudi bafuwacnugac, ilec yanguc ngagesigabac, umacne baickeme wasecne aidacte. 2Kor 1:11 20 Aime angacne yanguc fame wangec gagabac, wiyac monicte me monicte ngagebe gameineholec mi aidaicte. Na gadacte me homadacte, socnedi wiyac aidacte yogo Kristo wac sugucne lacnolu gadacte, ilec mi hangocnugac.
21 Na neicne gagane i Kristo wac feicne lacnolu gagabac, yogo ngagebe madickegac. Aime homadacte iwa yeholec wetackelu gadacte, yogo ngagebe madicke-benangkegac. Gal 2:20 22 Aime sockolec galu bole babe noine bocyac fikedaicte. Ilec wenuc midacte, gagane me homacne, yogo mi ngage-motogabac. 23 Angac yaeckang ingucnedi fulucnume gagabac. Homalu Kristoholec ganogale bocyac ainelegac, yogodibac wiyac sasawa ewaliyackedaicte. 2Kor 5:8 24 Aimebac ngengele madicnele ailu gagane hatacmac taockelu gadacte. 25 Yogo yanguc sanangnehac ngagegabac, na ngengeholec galu baficngebabe, ngage-ngagesingngineng sugulelu sanangkeme beliyelu gadaingte. 26 Aime ngengeholec hatacmac ganogale fube Kristo Yesule ailu belic-belic sugucnehac aidaingte.
Weyebic aingeledaingte
27-28 Na fulu nganicngebadacte, me dalicka galu ngengele yowa-siduc yanguc ngagedacte, ngenge asungineng moniyang, nga kwelengineng moniyang galu, ngabafocngineng yengele mi hangocngebadaic. Ailu ngenge sanangne domalu yengi Siduc Madicne ngagesingkeningte, bole yogo doicineholec bacaigaing. Inguc fikenale ngenge Kristole Siduc Madicne yogolec silicka gadabiyeng. Aibaba yogodi ngabafocngineng yanguc edalicebadaicte, yenge sowalelu miyac aidaingte, aime ngengibac wasecne aidaingte. Wapongti inguc aidaicte. Efs 4:1; 1Tim 2:12 29 Ilec ngenge Kristole ailu wiyac yanguc ngelewec, ngenge Kristo ngagesingkeibong ingucnehac, yele ailu ngaba nga doicka locngubaibong, ingucnehac ngelewec. Sale 16:19-40 30 Molickelu doickolec gagale boletowa balu gaiba, i dongedi nganiibong. Ailu yakumac balu gagabac i ngagegaing, silicine ingucnehac ngenge yakumac balu gagaing.

1:1: Sale 16:12-40

1:6: 1Kor 1:8

1:9-10: 1Tim 5:23

*1:12-13: Ngictau yele oda kwelina yeicne macine fawec. Ailu ofis haic fungine fungine nga muc-mac, ailu bole alingte mac fayackewec. Ngic-ngigac yenge Yesule alingka gagaing, yenge Yesu ngic hae-gbafocine aigaing.

1:12-13: Sale 28:30

1:19: 2Kor 1:11

1:21: Gal 2:20

1:23: 2Kor 5:8

1:27-28: Efs 4:1; 1Tim 2:12

1:29: Sale 16:19-40