Godɨn Akar Aghuim Akar Mɨngariba
Akar Mɨngariba
Godɨn Akɨnafarimɨn Itir Akar Mabar Mɨngariba
Akam akuri Tok Pisin ghaze, autim gutnius. Tok Inglis ghaze, preach.
Akam inigha izir gumazim Tok Pisin ghaze, Profet. Gumazamizir God uan akam kunasa inabaziba.
Akar aghuim Tok Pisin ghaze, gutnius. Iesus nguazir kamɨn izegha gumazamiziba Godɨn akar aghuim me mɨgei. Akar aghuir kam Godɨn arazir aghuir a gumazamizibagh amimɨn gun mɨgei. Nɨ deragh fofoghɨsɨ, Mak 1:15ɨn gan.
Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurim Tok Pisin ghaze, Olpela Kontrak or Olpela Testamen.
Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam Tok Pisin ghaze, Nupela Kontrak o Nupela Testamen.
Akar isɨn zuim Tok Pisin ghaze, tok piksa. Mak 4:10-12ɨn gan.
Anogoroghezir Danganim Tok Pisin ghaze, Rum Itambu.
Aposel Tok Pisin uaghan ghaze, aposel. Iesus nguazir kamɨn ingaragha aruava uabɨ ko ingarasa 12 plan gumazibav sefe. Godɨn Duam gavgavim me ganɨngizɨ me azenan ghuava Iesusɨn akam akuri. Nɨ 12 plan aposelbar ziabagh foghsɨ, Mak 3:13-19ɨn gan. Me gɨn Iesus ko ikegha an mirakelbar ganigha, egha igharaz daraziv gei. Ezɨ gɨn gumazir igharazir maba uaghan aposelɨn otifi. Egha uaghan ziar kam iti, Matias, Pol koma Barnabas. (Aposel 1:12-26 ko 14:14ɨn gan.)
Atrivim Tok Pisin ghaze, King.
Bar Anogoroghezir Danganim Tok Pisin ghaze, Rum Itambu Tru.
Devit Tok Pisin uaghan ghaze, Devit. Devit ziam itir Israelbar atrivim. A fomɨra itima Iesus an gɨn nguazir kamɨn oto. A Iesusɨn ovavim, egha a gumazir bar God gifongegha an gɨn zuim.
Donki Tok Pisin uaghan ghaze, donki. Asizir kam, hosɨn nguzimɨn mɨn gari. Nɨ an nedazimɨn gansɨ pes 122ɨn gan.
Duar kuram Tok Pisin ghaze, spirit nogut.
Elaija Tok Pisin uaghan ghaze, Elaija. Elaija Godɨn akam inighazir gumazibar tongɨn Israelbar ziam itir akam inighazir gumazim. A fomɨra itima Iesus gɨn nguazir kamɨn oto. A Jon, Gumaziba Ruer Gumazim ko aning magh ghu. Jon navibagh iragh egh ruegh Godɨn gɨn mangasa gumazamizibar dei. Elaija fomɨra, arazir kuraba ategh Godɨn gɨn mangasa Israelbav gei.
Farisiba Tok Pisin uaghan ghaze, ol Farisi. Me Judan marasi. Egha Iesusɨn dughiamɨn me Mosesɨn arazibar gɨn mangasa bar gavgafi. Egha Godɨn damazimɨn arazir aghuir deraghavɨra itibar amuasa. Egha, me ghaze, Iesus uan adarazi ko me deragha Mosesɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ.
Fik Tok Pisin uaghan ghaze, fik. A temer kuemɨn mɨn gari, egha Israelba itir danganimɨn bar avɨraseme. An ovɨziba sɨngizɨma Israelba da isava pura dapi. Dughiar maba me aruemɨn ada puza dapi. An nedazimɨn gansɨ, pes 123ɨn gan.
Gɨn amada Tok Pisin ghaze, lusim sin. God en arazir kuraba gɨn amada.
God Bizibagh Ativamin Dughiam Tok Pisin ghaze, Kingdom bilong God. Bar faragha God biziba bar dar gari. Ezɨ dughiar mam Satan arazir kuram gami. Ezɨ gɨn gumazamiziba uaghan arazir kurabagh ami. Ezɨ arazir kuraba me gamima me Godɨn saghon iti. Kamaghɨn amizima osɨmtɨzir avɨriba ko arazir kuraba nguazir kamɨn iti. God uam e iniasa Iesus amada. Egh uaghan Satanɨn gavgavim agɨvaghɨva, egh uam ategh biziba bar dar ganam.
God Israelbagh Itazir Dughiam Tok Pisin ghaze, Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, o Pasova. Fomɨra Israelba Isipbar apengan ikiava me bagha ingari. God Isipbar atrivim mɨkemeghɨtɨ a Israelba ateghtɨ, me mangasa, Moses amada. Ezɨ Isipbar atrivim men anogoroke. Ezɨ God akavsiar kurar 10 pla Isipɨn da amada. Eghtɨ Isipba Godɨn gavgavimɨn ganighɨva Israelba ateghtɨ, me mangam. Akavsiar kurar abuananamɨn aven dughiar mam, God kamaghɨn mɨkeme, an gumazamiziba sipsipɨn tam mɨsuegh isam damuva, egh an ghuzim isɨva uan dɨpenibar tiar akamɨn tememning daghuigh. Dɨmagarir kam God uan ovever ensel amadazɨ a Isipɨn aven tir dɨpeniba bar dagharui. Ezɨ Isipbar dɨpeniba bar men otarir ivariaba ariaghire. Ezɨ Israelba God me mɨkemezɨ moghɨn amizɨ ovever ensel men dɨpenibagh ita.
God ko mɨgei Tok Pisin ghaze, beten o prea.
God ko mɨgeir dɨpenim Tok Pisin ghaze, haus lotu.
Godɨn akam inigha izir gumazim Tok Pisin ghaze, profet. Gumazamizir God uan akam kunasa inabaziba.
Godɨn Akɨnafarim Tok Pisin ghaze, Baibel.
Godɨn Averpenim Tok Pisin ghaze, Haus Sel bilong God. Bar fomɨra Israelba Kantri Isip ategha ghua Sainain Danganimɨn ghuezɨ, God Sainain Mɨghsɨamɨn uan Averpenimɨn ingarasa Mosesɨn mɨkeme. Avenpenir kamɨn aven Israelba Godɨn ziam fe. Ezɨ Averpenir kam, adiarir aghuariba an aven iti, ezɨ adiarir kaba mati Godɨn Duam anɨdir bizir aghuibar akar isɨn zuiba. Nɨ Averpenir kamɨn gansɨva, Kisim Bek sapta 40ɨn gan. Bar dughiar ruarimɨn Israelba Averpenir kamɨn Godɨn ziam fe. Me 40 plan azenibar aven danganir kɨnir gumaziba puvatɨzim garui. Kamaghɨn me dɨkavigh mangsɨ Godɨn Averpenim kuarigh a inigh mangɨ danganir me ikiamim uam an ingaram. Dughiar avɨriba me kamaghɨn ami. Egha ghua Atrivim Solomonɨn dughiamɨn, Solomon guizbangɨn Godɨn Dɨpenimɨn ingari. Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiamɨn aven, Godɨn Averpenimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨriba uaghan iti. Nɨ bar foghsɨ, Aposel 7:44-45, ko Hibru 9:9-11, ko MAA 15:5ɨn gan.
Godɨn damazimɨn dera Tok Pisin ghaze, stretpela.
Godɨn damazimɨn zue Tok Pisin ghaze, holi.
Godɨn Dɨpenim Tok Pisin ghaze, tempel. Kar Godɨn dɨpenir Jerusalemɨn itimɨn ziar mam. Godɨn ofa gamir gumaziba koma Livaiba me Godɨn Dɨpenimɨn itir ingangaribar gari. Ezɨma gumazamiziba dughiar ekiabar me ghua Godɨn Dɨpenimɨn a ko mɨgɨava an ziam fe.
Godɨn Duam Tok Pisin ghaze, Holi Spirit.
Godɨn Nguibam Tok Pisin ghaze, heven.
Gumazibar Otarim Tok Pisin ghaze, Pikinini bilong Man. Iesus ziar kam, Gumazibar Otarim, uabɨ gatɨ. A uabɨ en akaghtɨ, e fogh suam a en mav, nguazir kamɨn gumazir mam. God an afeziam, ezɨ a guizbangɨra Godɨn Otarimra. Maria an amebar a batezimra. Egha a uaghan Gumazibar Otarim. En anabamra. Ezɨ kamaghɨn amizɨma, a ziar kam Gumazibar Otarim uabɨ gatɨ.
Haniba Tok Pisin uaghan ghaze, hani. Dagher isɨngtɨzir mam, aparibar mɨn garir biziba uan mɨkonibar dagh ami. Ezɨma gumazamiziba da isava da api.
Herot Tok Pisin uaghan ghaze, Herot. Herot an atrivir mam, Romɨn gavman Judan nguibar ekiamɨn ganasa anemɨsefe. Iesus nguazir kamɨn itir dughiamɨn a Judabar atrivimɨn iti.
Ingangarir gumazir kɨnim Tok Pisin ghaze, wok boi nating. Gumazamizir pura ingangarir gumaziba o amizir kɨnibar ikɨva egh me kamaghɨn damuam. Men garir gumaziba ingangarir manam damusɨ me mɨkɨmtɨ me pura a damuam. Men garir gumazir kam daguivsiaba ko dagheba me danɨngam. Egh ingangarimɨn ivezim me danɨngan kogham. Me uari ingangarim ateghan kogham, me mati gumazir men garimɨn bulmakau ko hoziaba. A ifueghɨva gumazir igharazim ateghtɨ a me givezeghtɨ me an ingangarim puram a damuam, egh iveziba puvatɨgham.
Israel Tok Pisin uaghan ghaze, Israel. Jekop, Aisakɨn borim, an ziar igharazim Israel (Akɨnafarir kamɨn gan: Stat 32:24-30 ko 35:9-15.) Egha gɨn an 12 plan otariba Israelbar gumazamizibar 12 plan inazir afeziabar otifi. Dughiar kamɨn Israelba ghua Kenenɨn nguazimɨn apiaghava, kamaghɨn me uan nguibar ekiamɨn ziam a gatɨ, Israelɨn nguibar ekiam.
Juda Tok Pisin uaghan ghaze, Juda. Kar Jekopɨn 12 plan otarir mam. Egha a Judabar ovavir afeziamɨn oto. A Israelbar 12 plan gumazir mam. King Solomon ovengezɨma, an gɨn Israelɨn nguibar ekiam bighava nguibar pumuning iti. Egha gumazamizir bar avɨrim ghua Judian nguibar ekiar vɨn timɨn iti. Kamaghɨn amizima nguibar kam me Juda a gatɨ. Egha gɨn Babilonia, Judan nguibar ekiam gasɨghasighava Judan gumazamiziba inigha ghua Babilonian kalabus gatɨ. Egha dughiar kamɨn gumaziba ko amiziba kalabus ategha uamategha ziar igharazibar mɨn Israelbar gumazamizibar iti.
Judan Arazibagh Fozir Gumaziba Tok Pisin ghaze, saveman bilong lo. Gumazir ingangarir ekiam gamiba. Me Judan araziba ko akɨnafariba ko bukba osiri.
Kamel Tok Pisin uaghan ghaze, kamel. Asizir ekiar biziba aterir mam. Nɨ an nedazimɨn gansɨ, pes 55ɨn gan.
Kantrin Igharazibar Gumaziba Tok Pisin ghaze, ol manmeri bilong ol arapela lain. Tok Inglis ghaze, Gentiles. E fo, God ua bagha Israelbagh inaba. A uan araziba me ganigha uan otarim Iesus Judabar gumazimɨn mɨn nguazir kamɨn anemada. Judaba kamaghɨn nɨghnɨsi, tina Judan aven itir puvatɨ, me suam, Judan azenan itir gumaziba o Kantrin Igharazibar Gumaziba.
Krais Tok Pisin ghaze, Krais, o dispela man God i bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Ziar kam, an mɨngarimra kara. God Ua e Iniasa Mɨsevezir Gumazim.
Mastet Tok Pisin uaghan ghaze, mastet. Temer lombon mɨn aghuim me Israelɨn da opari. An ovɨziba bar sufi. Ezɨ me dar mughuriar aghuim zuir borebar ingari. An ovɨziba kuarazibagh etui, da izava an aguabagh apiaghɨri. Iesusɨn dughiamɨn itir tisaba me bizir muziariba ko ziam puvatɨzir biziba me dav gɨa ghaze, da mastetɨn ovɨzibar mɨn sufi. Iesus uaghan Godɨn Akɨnafarimɨn aven osizirir 5 plan mastetɨn ovɨzimɨn gun mɨkeme, Matyu 13:31, 17:20, Mak 4:31, Luk 13:19, 17:6.
Mirakelba Tok Pisin ghaze, mirakel. God gavgavim Iesus ganɨngizɨ a mirakel bagha ami. A kamaghɨn damutɨ gumazamiziba fogh suam, God guizbangɨra anemada. Egha a uaghan gumazamizibagh fuegha, egha kamaghɨn mirakelba men akurvasi.
Moses Tok Pisin uaghan ghaze, Moses. A Israelbar faragha zuir gumazir dapanir ekiam. A bar faragha ikezɨ Iesus gɨn nguazir kamɨn otogha a garui. Faraghavɨra Israelba, Isipɨn nguibamɨn kalabuziar gumazamizibar itima me bar paza me gami. Ezɨ God Moses a mɨsefe, eghɨtɨ a mangɨ Godɨn akam Isipɨn atrivim mɨkemeghtɨ, a Israelba ateghtɨ, me mangam. Egha Moses Israelba inigha Isipɨn azenan otogha me inigha gumaziba puvatɨzir danganimɨn ghue. Danganir kamɨn God uan araziba me ganɨngi. Ezɨ Moses dughiar 40 plan, me inigha danganir kam garuaviva ghua Kenanɨn nguazimɨn otifi. Nguazir God fomɨra me danɨngasa akam akɨrɨzim. Egha Moses uaghan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurimɨn “Olpela Kontrak o Olpela Testamen” faragha zuir akɨnafarir 5 pla osiri.
Moses Osirizir Araziba Tok Pisin ghaze, Lo. Israelbar arazir ekiaba, dar mɨgɨrɨgɨaba, 5 plan akɨnafarimɨn God uan gumazamiziba bagha osirizimɨn iti. Dar ziabar kara: Stat, Kisim Bek, Wok Pris, Namba, Lo. Dughiar mabar me kamaghɨn arazir kaba dɨbori, “Godɨn Araziba,” o “Mosesɨn Araziba,” o “Judan Araziba.” Ezɨ bizir kam, arazir igharazim mɨgeir puvatɨ, Mosesɨn Arazibara a dar gun mɨgei.
Navim gira Tok Pisin ghaze, tanim bel.
Nɨghnɨzir gavgavim Tok Pisin ghaze, bilip.
Ofa gamir gumazibar dapanim Tok Pisin ghaze, hetpris. Ofa gamir gumaziba bar men pɨn itir gumazim. Judabar atriviba gɨvazir dughiam, gumazir kam men gumazir faragha zuir dapanimɨn iti. Gumazir kam uabɨra Godɨn Dɨpenimɨn Danganir bar Anogoroghezimɨn aven mangam. (Wok Pris 16:1-19ɨn gan.)
Ofa gamir gumazim Tok Pisin ghaze, pris. Em ol i man i gat wok bilong mekim ol ofa long God. Egha me uaghan Godɨn Dɨpenimɨn ingangariba sara gari. Me Livain adarasi, ezɨ Livain marazi uaghan ofa gamir gumazibar akuragha ingari. Ezɨma ofa gamir gumaziba uarira Godɨn Danganir Anegoroghezimɨn aven mangam, gumazir igharaziba puvatɨgham.
Ofa gamir gumazir ekiam Tok Pisin ghaze, bikpris. Ofa gamir gumazibar gumazir aruam o men garir gumazim.
Rue Tok Pisin ghaze, baptais. Arazir Kraisɨn adarazi amim, me kamaghɨn Damightɨ, me suam kar Iesusɨn gɨn zuir darasi.
Sabatɨn dughiam Tok Pisin uaghan ghaze, de Sabat. Israelbar (wighɨn de namba 7) dughiar kamɨn me God ko mɨgɨava dughiar kamɨn ingangaribar amuan bar uarir anogoroke.
Sadyusiba Tok Pisin ghaze, ol Sadyusi. Iesusɨn dughiamɨn ikezir Judan marasi. Egha me nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn iti, ovegha ghuezir darazi ua dɨkavan kogham. Ezɨma en fofozir gumaziba men nɨghnɨzir igharazir maba deragha dagh fozir puvatɨ.
Selotiaba Tok Pisis ghaze, Selot. Fofozir gumazir maba ghaze, Selotiaba me gumazir Romɨn gavman batogha a ko mɨsoziba.
Sipsip Asizir memen mɨn garim. E dabar dai moghɨn Israelba sipsipbar dai. Israelba me fo, sipsipba itir gumazim a bizir avɨriba iti, egha uaghan an dabirabim dera. Sipsipɨn oter eborim ko an asɨzim ko an arɨzir amɨrɨzim Israelbar ikɨrɨmɨrimɨn akurvasi. Sipsipɨn nguzir igiaba me da isava Godɨn ofa gami. Sipsipba mong ongani. Me dagheba ko dɨpaba uari da buri puvatɨ. Me gavgaviba puvatɨ, asizir atiaba me mɨsozi me ariaghiri. Egh nɨ deragh men ganan koghtɨ me ruarimɨn mangɨva ovegham. Sipsipba, men garir gumazim ikɨtɨ deragham. E gumaziba sipsipbar mɨn ami. Ezɨ God mati sipsipbar garir gumazim. Nɨ foghsɨ Matyu 9:36 ko Aisaia 53:6ɨn gan.
Sisar Tok Pisin uaghan ghaze, Sisar. Kar ziar Rom uan atrivir ekiabagh arɨzim. Iesus ko aposelbar dughiam, Romɨn atrivim Sisar danganir ekiar Mediterenian ongarir ekiamɨn boroghɨn itimɨn gari.
Suren gumaziba Tok Pisin ghaze, disaipel. Gumazamizir Iesusɨn akam baragha an gɨn zuiba, me an suren gumazamizibar otifi.
Ter ighuvim Tok Pisin ghaze, diwai kros o kruse. Iesusɨn dughiam ter ighuvim, me tememɨn an ingari. Me temer otevim isa temer ruarim a gighufa. A kamaghɨn gari: T. Romɨn gavman okɨmakɨaba ko gumazibav sozi da ariaghirir gumaziba isa temer kabar dagh a fugha fusi. Eghtɨ me mɨzazim ini mangɨ gɨn aremegham. Iesus en arazir kuraba bagha ovengezir dughiam, a mati bar gumazir kurar mam, me a isava temer ighuvimɨn anegura.
Wain Tok Pisin uaghan ghaze, wain. Ikarizimɨn mɨn aver temer otevim. An ovɨziba suvigha egha sɨngi. Israelba an ovɨziba aruem garɨzi da mɨdima me dapi. Egha maghsuegha me pura angamɨra dapi. Me wainɨn dɨpam damuasa wainɨn ovɨzir avɨriba isa dagɨar toribagh arɨgha da mɨrmɨrima dar dɨpaba otivima me damamin wain gami.
Wit Tok Pisin ghaze, wit. Raisɨn mɨn garir dagher mam. Israelba a isava plauan mɨn a gamuava bretba tuava dapi. Me an garima a bar dera, a me rais balin amir plaua gafira.
Yis Tok Pisin uaghan ghaze, yis. Nɨ bret damusɨva, nɨ yisɨn mɨzuera tong inigh plaua datɨgh, egh dɨpam ingegh da vereveregh. Egh nɨ anetɨghtɨma a ikɨtɨma, yis plaua damutɨma a begham. Eghtɨ nɨ a tu. Nɨ yis atɨghan koghtɨma, plaua beghan kogham. Puvatɨ. Bret, yis an puvatɨghtɨma, a bisketɨn mɨn otogham. Dughiar maba Godɨn Akɨnafarimɨn aven yisɨn akar isɨn zuiba dar mɨngariba aven iti. Dar mɨngarir maba dera, ezɨ maba ikufi. Nɨ mɨngarir aghuim gɨfoghɨsɨ osizirim Matyu 13:33ɨn gan, egh an mɨngarir kuram gɨfoghɨsɨ osizirir kabar gan, Mak 8:14-21, Galesia 5:9, 1 Korin 5:6-8.
Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiaba Tok Pisin ghaze, Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis. Kar Judabar ziam itir isar ekiam, egha a zurara azenibar God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isamɨn gɨraram otifi. Me azeniba bar zurara isar kam gami. Egha me Isipɨn kalabusɨn itima God men akurazir bizim gɨnɨghnɨsi. Dughiar Israelba Isip ataghizim, me bar gogoziba anetaghraghasa yis bret gatɨzir puvatɨ. Me bret bagh mɨzuamtɨ a ban me aghua, egha yis puvatɨzir bret ame.
Zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim Tok Pisin ghaze, laip i stap gut oltaim oltaim.