8
Iesus 4,000ɨn gumaziba dagheba me ganɨdi
(Matyu 15:32-39; 16:1-4)
Dughiar kam gumazamizir avɨrir igharaziba uari akufa. Me damamin dagheba puvatɨ. Ezɨ kamaghɨn Iesus uan suren gumazibar diazɨ me a bagha izima a kamaghɨn me mɨgei, Mt 15:32-39, Mk 6:34-44“Gumazamizir kaba, me na ko aruer pumuning ko mɨkezimɨn ikia, egha dagheba puvatɨgha mɨtiriam men azi, kamaghɨn kɨ men apangkufi. Me marazi saghon kegha ize. Kamaghɨn kɨ me amadaghtɨ, me mɨtiriaba sara, uan nguibabar mangɨva damaziba men isirtɨma me iram.”
Ezɨ an suren gumaziba an akam ikara, “E managh gumaziba itir puvatɨzir danganir kamɨn tina bretɨn avɨriba inigh me danɨngam?”
Me kamaghɨn mɨgeima Iesus kamaghɨn men azara, “Ia manmagh bretba iti?” Me a ikaragha kamaghɨn mɨgei, “7 pla.”
Ezɨ Iesus nguazimɨn dapiasa gumazamizibav kemezɨ me apia. Ezɨ a 7 pla bretba inigha God mɨnabagha egha da bɨagharigha, gumazamizibar anɨngasa uan suren gumazibagh anɨngizɨma me me ganɨdi.
Ezɨ me uaghan osirir muziarir maba iti. Ezɨ a uaghan da bagha God mɨnabagha da me danɨngasa uan suren gumazibav gei. Gumazamizir avɨriba me amegha bar izɨfa. Ezɨ gɨn suren gumaziba dagher nar me taghiziba, me da inigha 7 pla akɨrabagh aghuizɨma, da izɨfa. Dughiar kamɨn itir gumazamizibar dɨbobonim 4,000ɨn boroghɨn ghu. Me amezɨma, a me amadazɨ, me uan nguibabar ghue. 10 Me zuima, a uan suren gumaziba koma botɨn bɨnigha, Daramanutan danganimɨn ghue.
11  Mt 12:38, Lu 11:16, Jo 6:30Ezɨ Farisiba izegha ifavarir azangsɨzibar Iesus gami. Eghtɨ, God gavgavim a danightɨ, a mirakelɨn arazitam damightɨ, me ganigh fogh suam, God guizbangɨra anemada. 12  Mt 12:39, Lu 11:29Ezɨ a men azangsɨzir ifavaribar amɨragha ghuariaba suegha, egha me mɨgei, “Ia datɨrɨghɨn itir gumazamizir kaba tizim bagha mirakelɨn arazim bagha nan azangsɨsi? Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, God mirakelɨn arazitam ian akaghan kogham.” 13 Egha a me ategha uamategha botɨn bɨragha, egha dɨpamɨn vongɨn ghu.
Farisiba ko Herotɨn yisɨn akar isɨn zuim
(Matyu 16:5-12)
14 Egha me ghuava Iesusɨn suren gumaziba bretba bakɨnɨghɨnigha ize. Me bretɨn vamɨra inizɨma a me ko botɨn iti. 15  Lu 12:1Ezɨ Iesus akar gavgavimɨn kamaghɨn me mɨgei, “Ia deragh uari bagh gan! Ia deravɨra Farisibar yis ko Herotɨn yis bagh deravɨra gan.” *(8:15) Nɨ yisɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.
16 Iesus me mɨkemezɨma, me kamaghɨn uarira uariv gei, “E bret tam inigha izezir puvatɨzɨ, kamaghɨn amizɨma an e mɨgei.”
17  Mk 6:52Me uarira uariv geima, Iesus men mɨgɨrɨgɨabagh fogha kamaghɨn men azara, “Ia tizim bagha ghaze, e bret tam inigha izezir puvatɨ? Eee, ia kɨ amir bizibar garava, fozir puvatɨ. Ia tɨghar deraghvɨra dagh fofogham? Ian nɨghnɨziba bar otefe. 18  Jer 5:21, Ese 12:2, Mk 4:12, Ap 28:26Ia damaziba ikia, garir puvatɨ? Ia kuariba ikia, orazir puvatɨ? Ia bizir kabagh nɨghnɨzir puvatɨ? 19 Ia, kɨ bretɨn 5 pla bɨagharigha ia ganɨngizɨma, ia 5,000ɨn gumazibagh anɨngizɨma, me da apa izɨvagha, ataghizir naba ia da akɨraba manmaghɨn aghui?” Me kamaghɨn a ikara, “E 12 pla akɨrabagh aghui.”
20 Ezɨ a ua kamaghɨn me mɨgei, “Ezɨ kɨ bretɨn 7 pla bɨagharigha ia ganɨngizɨma, ia 4,000ɨn gumazamizibagh anɨngizɨma, me da apa izɨvazɨ ia dar naba akɨraba manmaghɨn aghui?”
Me kamaghɨn a ikara, “E 7 pla akɨrabagh aghui.” 21 Me kamaghɨn a mɨgeima, a kamaghɨn me mɨgei, “Eee, ia tɨghar bizibagh fofogham.”
Iesus uan suren gumazibar sure gami
(Sapta 8:22-10:52)
Iesus Betsaidan gumazir damazir kurar mamɨn akurazɨ, an damazimning ua dera
22 Egha me Betsaidan ghuezɨma, gumazir maba gumazir damazir kurar mam inigha, Iesus bagha izi. Me izegha dafarim a darɨghasava Iesus gakaghori. 23 Ezɨ Iesus gumazir damazir kuramɨn agharimɨn suiragha, a inigha nguibam ategha azenan ghu. Aning azenan ghugha, egha Iesus gumazimɨn damazimning giparigha uan dafarimning a gisɨn atɨgha kamaghɨn an azara, “Nɨ bizitamɨn gari?” 24 Ezɨ gumazir kam kogha garava kamaghɨn mɨgei, “Are, kɨ garima, gumaziba temebar mɨn garav arui.” 25 Ezɨ Iesus ua uan dafarimning an damazimningɨn suirazɨma, gumazimɨn damazimning kuiaghrɨzɨma, a ua deragha bizibar gari. 26 Ezɨ Iesus anemaga kamaghɨn mɨgei, “Nɨ ua nguibar kamɨn aven mangan markɨ. Nɨ uan dɨpenimɨn mangɨ.”
Pita Iesusɨn gun mɨgei
(Matyu 16:13-20 ko Luk 9:18-21)
27 Egha Iesus uan suren gumaziba ko dɨkavigha Sisaria Filipain nguibar ekiamɨn boroghɨn itir nguibar dozibar zui. Me ghuava a tuavimɨn men azara, “Gumazamiziba tina na garɨsi?” 28  Mk 6:14-15, Lu 9:7-8Me a ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Marazi ghaze, nɨ Jon, Gumaziba Ruer Gumazim. Ezɨ marazi ghaze, nɨ Godɨn akam inigha izir gumazim Elaija. Ezɨ marazi ghaze, nɨ fomɨra ikezir Godɨn akam inigha izir gumazir mam.”
29  Mt 16:16, Mk 9:9, Jo 6:68-69, 11:27Ezɨ Iesus kamaghɨn men azara, “Ezɨ ia? Ia tina na garɨsi?”
Ezɨ Pita kamaghɨn a ikara, “Nɨ Krais, God Ua e Iniasa Mɨsevezir Gumazim.”
30 Ezɨ Iesus akar gavgavimɨn kamaghɨn me mɨgei, “Ia nan gun gumazitam mɨkɨman markɨ suam, kɨ tina.”
Iesus uan ovevem ko ua dɨkavamin mɨgɨrɨgɨam gami
(Matyu 16:21-28 ko Luk 9:22-27)
31  Mt 17:22Egha Iesus men sure gamuava kamaghɨn mɨgei, “Gumazibar Otarim bar mɨzazir ekiaba koma osɨmtɨziba iniam. Eghtɨma gumazir aruaba, koma ofa gamir gumazir ekiaba, koma Judan arazibagh fozir gumaziba, me an aghuaghɨva a mɨsueghtɨma an aremegham. Egh dughiar pumuning ko mɨkezim gɨvaghtɨ a ua dɨkavigham.” 32 Iesus kamaghɨn uan ovevem aghurigha me mɨgeima, ezɨ Pita a inigha mɨriamɨn ghugha, an atarava kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ kamaghɨn mɨkɨman markɨ.”
33 A kamaghɨn mɨgeima, Iesus ragha uan suren gumazibar garava, Pitan atarava kamaghɨn a mɨgei, “Satan, nɨ na gitagh mangɨ! Nɨ nguazimɨn bizibagh nɨghnɨgha egha Godɨn bizibagh nɨghnɨzir puvatɨ.”
34 Egha Iesus gumazamiziba ko uan suren gumazibar, diazɨma, me a bagha izima, a kamaghɨn me mɨgei, “Gumazitam nan gɨn izɨsɨ, a ifongezir biziba gɨn amadagh uan temer ighuvim gisaghpugh nan gɨn izɨ. 35  Lu 17:33, Jo 12:25Gumazir manam uan ikɨrɨmɨrimɨn suiraghsɨ nɨghnɨghtɨ, an ikɨrɨmɨrim gɨvagham. Eghtɨ gumazir manam akar aghuim ko na bagh uan ikɨrɨmɨrim ateghɨva, a uan ikɨrɨmɨrim iniam. 36 Gumazitam nguazimɨn itir biziba bar da iniva, egh a gɨn oveghtɨ, bizir kaba manmaghɨn an akuragham? Bar puvatɨ. 37 A ivezir manam uan duam bagh anerenɨngam? Bar puvatɨ. 38  Mt 10:33, Lu 9:26, Ro 1:16, 2 Ti 1:8Ezɨ datɨrɨghɨn itir gumazamiziba me God akɨrim ragha a gasaragha arazir kurabagh ami. Men tina nan ziam ko nan akar aghuimɨn gun mɨkɨman aghumsɨghtɨ gɨn Gumazibar Otarim uan afeziamɨn boroghɨn ikeghɨva Godɨn damazimɨn zuezir enselba koma Godɨn angazangarim sara izighirɨva, uaghan men aghumsɨgham.”

8:2: Mt 15:32-39, Mk 6:34-44

8:11: Mt 12:38, Lu 11:16, Jo 6:30

8:12: Mt 12:39, Lu 11:29

8:15: Lu 12:1

*8:15: (8:15) Nɨ yisɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

8:17: Mk 6:52

8:18: Jer 5:21, Ese 12:2, Mk 4:12, Ap 28:26

8:28: Mk 6:14-15, Lu 9:7-8

8:29: Mt 16:16, Mk 9:9, Jo 6:68-69, 11:27

8:31: Mt 17:22

8:35: Lu 17:33, Jo 12:25

8:38: Mt 10:33, Lu 9:26, Ro 1:16, 2 Ti 1:8