Godɨn Akar Aghuim TDX
Nɨ Godɨn Akɨnafarimɨn Aven Gantɨ, Vezɨn Kaba Nɨn Akuragham Buri
GOD KAMAGHƗN UABƗ EKA:
1. God Afeziam kamaghɨn uabɨ eka:
Mk 10:27
Mk 12:29-30
Lu 1:37
Lu 6:35-36
Jo 4:23-24
Ap 14:14-17
Ap 17:22-31
Ro 1:18-23
Ro 11:33-36
1 Ko 8:4-6
2 Ko 1:3
1 Ti 1:17
1 Ti 6:15-16
Hi 4:13
Hi 10:30-31
Je 1:17
1 Pi 1:14-17
1 Jo 1:5
1 Jo 4:7-12, 16
Ju 24-25
MAA 4:8-11
MAA 15:3-4
2. Godɨn Otarim, Krais Iesus kamaghɨn uabɨ eka:
Krais Iesus a Godɨn Otarim.
Mt 11:27-30
Mt 16:13-17
Lu 1:35
Jo 1:1-18
Jo 5:19-29
Jo 6:35-40
Jo 8:58
Jo 11:25-27
Jo 14:5-11
Jo 17:1-5
Jo 20:26-31
Ap 3:13-16
Ap 4:10-12
Ro 1:3-4
1 Ko 3:11
2 Ko 4:4-6
2 Ko 5:21
Ga 4:4-5
Fl 2:5-11
Kl 1:15-20
Kl 2:9-10
Hi 1:1-14
Hi 7:26-28
1 Jo 2:1-2
1 Jo 5:20
MAA 1:12-18
MAA 19:11-16
Godɨn Otarim gumazimɨn mɨkarzim inizɨ, amebam a bate.
Jo 1:14
Lu 1:26-38
Mt 1:18-25
Lu 2:1-20
Mt 2:1-23
Ga 4:4-5
Fl 2:6-7
Hi 2:14-18
Iesus gumazamizibar sure gamuava egha arɨmariaba itibagh amima, me ua dera.
Mt 4:23-25
Mt 7:28-29
Mt 9:35-36
Mt 11:1-6
Lu 4:14-44
Ap 10:36-38
Jo 20:30-31
Iesus mirakelɨn bar avɨribagh ami.
Mt 8:1-15, 23-33
Mt 9:1-7, 18-33
Mt 12:9-14, 22
Mt 14:15-32
Mt 15:22-28
Mt 15:32-38
Mt 17:14-18
Mt 20:29-34
Mt 21:18-22
Mk 1:21-28
Mk 7:32-37
Mk 8:22-25
Lu 5:4-8
Lu 7:11-15
Lu 13:10-13
Lu 14:1-4
Lu 17:12-14
Lu 22:50-51
Jo 2:1-11
Jo 4:46-54
Jo 5:5-9
Jo 9:1-7
Jo 11:11-44
Jo 21:4-6
Ap 2:22
Judabar gumazir aruaba Iesusɨn suiragha a isa kotiam gatɨgha a mɨsoghezɨ an areme.
Mt 26:47-68
Mt 27:1-2, 11-31
Mt 27:32-56
Mk 14:43-65
Mk 15:1-20, 21-41
Lu 22:47-53
Lu 22:63-23:25
Lu 23:26-49
Jo 18:1-14, 19-24
Jo 18:28-19:16
Jo 19:17-37
Me Iesusɨn kuam isa mozim gatɨ.
Mt 27:57-66
Mk 15:42-47
Lu 23:50-56
Jo 19:38-42
Iesus ovevemɨn ua dɨkavighava, uabɨ isa marazir aka.
Mt 28:1-20
Mk 16:1-8
Lu 24:1-49
Jo 20:1-21:14
Ap 1:3-8
Ap 2:24-32
Ap 3:15
Ap 4:10, 33
Ap 10:39-43
Ap 13:29-39
Ap 17:2-3, 30-31
Ro 1:4
Ro 4:24-25
1 Ko 15:3-8, 12-21
MAA 1:18
Iesus uamategha Godɨn Nguibamɨn ghuavanabo.
Lu 24:50-51
Ap 1:9-11
Ap 2:32-36
Ap 5:30-31
Ro 8:34
Ef 1:20-23
Fl 2:9-11
Hi 1:3-11
Hi 2:9
Hi 4:14-16
Hi 7:25-26
Hi 10:12-14
1 Pi 3:22
3. Godɨn Duam kamaghɨn ami:
Mt 28:19
Mk 1:9-11
Mk 3:28-30
Lu 1:35
Lu 3:16
Lu 4:1
Lu 11:13
Lu 12:12
Jo 1:32-34
Jo 3:5-8
Jo 7:37-39
Jo 14:15-17, 26
Jo 15:26
Jo 16:7-15
Jo 20:19-23
Ap 1:4-5, 8
Ap 2:1-18, 38-39
Ap 4:31
Ap 5:3-5
Ap 8:14-17
Ap 10:44-48
Ap 13:2-4
Ap 15:28
Ap 16:7-10
Ap 19:1-7
Ro 5:5
Ro 7:6
Ro 8:9-16, 26-27
1 Ko 2:4, 9-16
1 Ko 3:16
1 Ko 6:11, 19
1 Ko 12:1-13
2 Ko 1:21-22
2 Ko 5:5
2 Ko 13:14
Ga 3:2-5
Ga 4:6
Ga 5:16-18, 22-25
Ef 1:13-14, 17
Ef 3:16
Ef 4:3-4, 30
Ef 5:18-20
Ef 6:17-18
1 Te 1:5-6
1 Te 5:19
2 Te 2:13
Ta 3:5-6
Hi 2:4
Hi 9:14
1 Pi 1:2, 11
2 Pi 1:20-21
1 Jo 2:20
1 Jo 3:24
1 Jo 4:13
1 Jo 5:6-8
4. God fomɨra bizibagh amizɨ da bar otifi.
Mt 19:4
Jo 1:3
Ap 14:15
Ap 17:24-26
1 Ko 8:6
Kl 1:15-16
Hi 1:2
Hi 11:3
MAA 4:11
5. God biziba bar moghɨra dar gari.
Mt 6:25-34
Mt 10:29-31
Ap 14:15-17
Ro 8:28, 11:36
Kl 1:17
Hi 1:3
Je 4:13-16
GUMAZIBA KAMAGHƗN UARI AKA:
1. Arazir kuram, gumazamiziba bar a gami.
Jo 8:7-9
Ro 3:9-20, 23
Ro 5:12
Ga 3:22
1 Jo 1:8-10
2. Gumazamiziba arazir kurabagh amuava kamaghɨn uari aka:
Ro 1:18-32
Ro 8:5-8
Ga 5:19-21
Ef 2:1-3
Ef 5:3-5
Kl 3:5-10
Je 4:17
1 Pi 4:3
1 Jo 3:4-5
3. Gumazamiziba uan arazir kurabar ivezir kuram gitaghɨva, egh Godɨn akurvazim inigh.
Mt 10:28
Mt 13:41-42
Jo 3:18-20, 36
Ap 17:30-31
Ro 1:18-19
Ro 6:23
Ga 6:7-8
Kl 3:5-6
2 Te 1:7-9
Hi 9:27
Hi 10:26-31
1 Pi 1:17
1 Pi 4:3-5
Ju 7
MAA 20:11-15
GOD GUMAZAMIZIR ARAZIR KURABAGH AMIBAR AKURAGHA, KAMAGHƗN MEN AKA:
1. God gumazamiziba bar me gɨfuegha, egha men akurvaghasa.
Jo 3:16
Ro 5:8
1 Ti 2:3-6
2 Pi 3:9
1 Jo 4:9-10
2. Godɨn Otarim Krais Iesus en akurvaghasava ovenge.
Mk 10:45
Jo 3:16
Ro 4:25
Ro 5:8
1 Ko 15:3-4
2 Ko 5:19-21
Ga 3:13
1 Ti 2:5-6
Hi 2:9
Hi 9:28
1 Pi 1:18-20
1 Pi 2:24-25
1 Pi 3:18
1 Jo 2:2
MAA 5:8-10
3. Iesus aremezɨ, an ghuzim iregha arazir kurar en itiba bar da batosi.
Mt 26:26-29
Ro 3:25
Ro 5:9-10
Ef 1:7
Hi 9:11-14
1 Jo 1:6-7
MAA 7:14-17
4. God en arazir kuraba gɨnamadi.
Ap 5:31
Ap 10:43
Ap 26:18
Ef 1:7
Ef 4:32
Kl 1:13-14
Kl 2:13-14
Hi 10:17-18
1 Jo 1:8-10
5. God e damutɨ e an damazimɨn deraghasa.
Ap 13:38-39
Ro 1:16-17
Ro 3:21-26
Ro 5:1, 18-19
Ga 2:16
Ga 3:6-9
Ta 3:7
6. Godra ikɨrɨmɨrir aghuarir igharagha garim e ganɨdi.
Jo 3:1-16
Jo 5:19-29
Jo 10:10
Jo 11:25-26
Jo 14:6
Jo 17:2-3
Jo 20:31
Ro 5:21
Ro 6:5-14
Ro 8:10-17
2 Ko 5:17
Ga 2:20
Ef 2:1-6
Kl 2:13
Kl 3:1-4
2 Ti 1:10
Ta 3:4-7
1 Pi 1:23
1 Jo 5:11-13
7. Godra e gamima en an boribarama otifi.
Jo 1:12-13
Ro 8:14-17
Ga 4:6-7
Hi 12:5-11
1 Jo 3:1-3
E MANMAGHƗN DAMIGH EGH FOGHAM, GOD EN AKURVAGHASA:
1. E amizir arazir kuraba bagh Godɨn mɨkɨva, egh uam arazir kuratam damusɨ nɨghnɨghan kogham.
Mt 4:17
Mk 6:12
Lu 13:1-5
Lu 15:1-31
Lu 24:45-47
Ap 2:37-40
Ap 3:19-20
Ap 17:29-31
Ap 20:21
Ap 26:19-20
2 Ko 7:8-11
2 Pi 3:9
MAA 9:20-21
2. E Iesus gɨfogh a bagh izɨtɨma, an en akurvagham.
Jo 1:12
Jo 3:15-18, 36
Jo 6:47
Jo 14:6
Jo 20:31
Ap 4:12
Ap 16:30-31
Ro 3:20-22
Ro 10:9-10
Ga 2:16
Ef 2:8-9
3. E Godɨn Akɨnafarimɨn gan egh Godɨn ifongiar e biziba bar dar amuamim gɨfogham.
Mt 4:1-4
Mt 5:17-20
Mt 22:29
Jo 8:31-32
Jo 20:31
Ap 20:32
Ro 15:4
Ro 16:26
Kl 3:16
1 Te 2:13
1 Ti 4:13
2 Ti 3:14-17
Hi 4:12
1 Pi 1:22-25
2 Pi 1:19-21
2 Jo 9-10
MAA 1:3
4. E Godɨn ziam ko Krais Iesusɨn ziam ko, Godɨn Duamɨn ziamɨn rurim ini.
Mt 28:18-20
Jo 3:22
Jo 4:1-2
Ap 2:37-42
Ap 8:12, 36-38
Ap 10:44-48
Ap 16:14-15, 31-33
Ap 19:1-7
Ap 22:12-16
Ro 6:1-4
Ga 3:26-27
Kl 2:12
1 Pi 3:20-22
5. E Kraisɨn adarazi ko zurara uari akuvam.
Mt 18:19-20
Ap 2:41-47
Ro 12:4-8
Ef 1:22-23
Ef 4:11-16
Kl 3:15-17
1 Ti 4:13
Hi 10:24-25
6. E Kraisɨn adarazi ko uari akuva ikia, egha uari ko dagheba apava Ekiamɨn arazibagh nɨghnɨsi.
Mt 26:26-30
Mk 14:22-26
Lu 22:14-20
1 Ko 10:14-22
1 Ko 11:17-34
EN NƗGHNƗZIR GAVGAVIR KRAISƗN ITIBA, KAMAGHƗN UARI AKAKAGHAM:
1. E uan afeziam Godɨn akabar gɨn ghua egha uaghan uan Ekiam Krais Iesusɨn akaba baragha dar gɨn zui.
Jo 14:15, 21, 23-24
Jo 15:10-17
Ro 13:8-10
1 Pi 1:14-16
1 Jo 2:3-8
1 Jo 3:22-24
2 Jo 5-6
2. E God gɨfongegh egh uaghan gumazamizir igharaziba sara ifuegham.
Mt 5:43-48
Mt 22:34-40
Mk 12:28-34
Lu 10:25-37
Jo 13:34-35
Jo 14:21
Jo 15:12-17
Ro 12:9-10
Ro 13:8-10
1 Ko 13:1-3
1 Ko 16:14
Ga 5:13-15
1 Te 4:9-10
1 Pi 1:8
1 Pi 4:8
1 Jo 2:9-11
1 Jo 3:11-18
1 Jo 4:7-21
1 Jo 5:3
3. E Krais amizir arazibar gɨrara mangɨ egh dar amuam.
Jo 13:34-35
Jo 14:27
Ro 12:9-13
Ga 5:22-26
Kl 3:12-17
1 Te 5:16-18
4. E God ko mɨkɨmam.
E manmaghɨra God ko mɨkɨmam?
Mt 6:5-13
Mt 7:7-11
Mt 18:19-20
Mk 11:24-25
Lu 11:1-13
Lu 18:1-8
Lu 21:36
Jo 14:13-14
Jo 15:7
Jo 16:23-26
Ro 8:26-27
Ro 12:12
Ef 2:18
Ef 6:18
Fl 4:6-7
Kl 4:2
1 Te 5:17
1 Ti 2:1-4, 8
1 Ti 4:4-5
Hi 4:16
Hi 10:19-22
Je 1:5-8
Je 4:2-3
Je 5:13-18
1 Pi 4:7
1 Jo 3:21-22
1 Jo 5:14-15
Kar gumazamiziba manmaghɨn God ko mɨgeir arazir maba:
Mt 11:25-26
Mt 14:23
Mt 19:13-15
Mk 1:35
Lu 5:16
Lu 6:12
Lu 22:32, 39-46
Jo 11:41-42
Jo 17:1-26
Ap 4:24-31
Ap 16:25
Ap 20:36
Ap 21:5
Ro 1:9-10
Ro 10:1-2
Ro 15:30-33
2 Ko 12:7-10
Ef 1:15-20
Ef 3:14-21
Ef 6:19-20
Fl 1:3-5, 9-11
Kl 1:9-12
Kl 4:3-4
1 Te 3:9-13
2 Te 1:11-12
2 Te 3:1-5
Hi 5:7
Hi 7:25
5. E zurara biziba bagh God mɨnabam.
Lu 17:11-19
Jo 6:11
Ro 1:21
Ef 5:20
Fl 4:4-7
Kl 2:7
Kl 3:17
Kl 4:2
1 Te 5:18
1 Ti 2:1
1 Ti 4:4-5
6. E igharaz darazir akurvagham.
Mt 6:1-4
Mt 7:12
Mt 25:31-46
Lu 3:10-11
Lu 6:38
Ap 11:27-30
1 Ko 10:24
2 Ko 8:1-15
2 Ko 9:1-15
Ga 6:9-10
Fl 4:14-19
Hi 10:24
Hi 13:1-3, 16
Je 1:27
Je 2:15-16
1 Jo 3:16-18
7. E uari dɨkabɨragh egh puram aghumɨra ikiam.
Mt 5:3-12
Mt 18:1-5
Lu 14:7-11
Lu 18:9-14
Ef 4:2
Fl 2:3-11
Kl 3:12-13
Je 4:5-10
1 Pi 5:5-7
8. E dagɨaba ko nguazimɨn biziba kamaghɨn dar amuam:
Mt 6:19-21, 24-34
Lu 12:13-21
Lu 12:32-34
Ap 20:35
1 Ti 6:6-10, 17-19
Hi 13:5-6
Je 2:1-9
Je 5:1-6
9. E Kraisɨn adarazi azenan me isɨ kot darɨghsɨ nɨghnɨghan kogham.
Mt 5:25-26, 38-42
Mt 18:15-17
Ro 12:14-21
1 Ko 6:1-8
10. E gavmanɨn gumazir ekiabar apengan ikɨ egh men akaba baragham.
Mt 22:15-22
Ap 5:27-29
Ro 13:1-7
1 Ti 2:1-4
Ta 3:1
1 Pi 2:13-17
11. E marvir guaba ko godɨn ifariba ko duar kuraba bagh teviba apɨran kogham.
Mt 4:10
Ap 17:22-31
1 Ko 5:11
1 Ko 6:9-11
1 Ko 8:1-13
1 Ko 10:1-22
2 Ko 6:14-18
Ga 5:19-21
1 Te 1:9-10
1 Jo 5:21
MAA 21:8
MAA 22:15
12. E imeziba ko akuzibar amusɨ nɨghnɨghan kogham.
Ap 13:4-12
Ap 19:11-20
Ga 5:19-21
MAA 21:8
MAA 22:15
13. E uam asɨzibav sogh ofabar amuan kogham.
Mt 9:13
Mk 12:33
Ro 12:1
Hi 9:6-10:18
14. E dɨpar onganibar amɨva, onganan kogham.
Ro 13:13
1 Ko 5:11
1 Ko 6:9-11
Ga 5:19-21
Ef 5:18
1 Ti 3:1-3
Ta 1:7
1 Pi 4:3-5
15. E gumazamiziba uari bakɨa uari ko akuava amir arazir kurabar amuan kogham.
Mt 5:27-30
Jo 8:2-11
Ro 13:8-10
1 Ko 5:9-11
1 Ko 6:9-20
Ga 5:19
Ef 5:3
Kl 3:5-6
1 Te 4:1-8
Hi 13:4
Ju 7
SIOS DAMUAMIN ARAZIMRA KARA:
1. Siosɨn aven itir darazi damuamin arazim kamakɨn:
Mt 16:13-20
Ap 2:41-42
Ro 12:4-8
1 Ko 12:12-30
Ef 1:22-23
Ef 2:19-22
Ef 4:1-16
Kl 1:18
Hi 10:24-25
1 Pi 2:4-10
MAA 19:5-10
2. Siosɨn gumazir dapanir me mɨseviziba damuamin araziba kamakɨn:
Ap 6:1-6
Ap 14:23
1 Ti 3:1-13
Ta 1:5-9
3. Siosɨn gumazir dapanibar ikɨrɨmɨrim kamakɨn:
Mt 28:18-20
Lu 22:24-27
Ap 20:17-35
1 Te 2:1-12
1 Ti 4:1-16
2 Ti 2:1-26
2 Ti 3:10-4:5
Ta 2:7-8
1 Pi 5:1-4
4. E uan siosɨn gumazir dapanibagh ifuegh, egh arazir aghuibar me damu bizibar men akurvagham.
1 Ko 9:14
Ga 6:6
1 Te 5:12-13
1 Ti 5:17-22
Hi 13:7, 17
DƗPENIR VAMƗRAN ITIR DARAZIR ARAZIM KAMAKƗN:
1. Poroghamiba damuamin arazim kamakɨn:
Mt 19:4-6
1 Ko 7:1-16
Ef 5:21-33
Kl 3:18-19
Ta 2:3-5
Hi 13:4
1 Pi 3:1-7
2. Boriba damuamin arazim kamakɨn:
Mt 15:3-6
Lu 2:51
Ef 6:1-3
Kl 3:20
1 Ti 5:4, 8
Hi 12:7-11
3. Ameboghafeziaba damuamin arazim kamakɨn:
Ef 6:4
Kl 3:21
1 Ti 3:4-5
4. Amizir odiariba damuamin arazim kamakɨn:
Ap 6:1
Ro 7:2-3
1 Ko 7:39-40
1 Ti 5:3-16
Je 1:27
5. E uan amuiba o paba ataghraghan kogham.
Mt 5:31-32
Mt 19:3-9
Lu 16:18
Ro 7:2-3
1 Ko 7:10-16
KRAISƗN ADARAZI DUGHIAR AVƗRIBAR OSƗMTƗZIBA ME BATIFI.
1. Me osɨmtɨziba ko mɨzazibar aven mangɨsɨ deravɨra gan ikɨ.
Ro 8:18-25, 28
2 Ko 1:4
2 Ko 4:16-18
Je 1:2-4
1 Pi 1:6-9
1 Pi 2:19-21
1 Pi 5:8-10
2. Me osɨmtɨzir ekiabar aven mangɨsɨ gan ikɨ.
Mt 5:10-12
Mk 13:9-13
Lu 12:4-9
Jo 15:18-21
Jo 16:1-4
Ap 5:41
Ro 8:35-37
Ro 12:12-14, 17-21
1 Ko 4:11-13
2 Ko 4:8-11
2 Ko 12:10
Fl 1:28-29
2 Te 1:4-8
2 Te 3:2-4
2 Ti 3:10-13
Hi 10:32-39
Hi 12:3-4
1 Pi 3:13-17
1 Pi 4:12-19
MAA 2:10
3. Me ovevemɨn atiatingan markɨ.
Jo 6:39-40
Jo 11:17-27
Jo 14:1-4
Ro 8:10-11, 38-39
Ro 14:7-9
1 Ko 15:12-58
2 Ko 5:1-10
Fl 1:20-24
1 Te 4:13-18
Hi 2:14-15
MAA 14:13
MAA 21:1-4
MAA 22:1-5
4. God zurara me ko ikia egha men akurvasi.
Mt 18:19-20
Mt 28:19-20
Jo 14:16-23
Ro 8:35-39
2 Ko 6:16-18
Ef 3:17-19
Fl 4:13
Kl 2:6-7
2 Te 3:16
Hi 13:5-6
5. Satan me gasɨghasɨghasa me buria gharui.
Mt 13:19
Lu 4:1-13
Lu 22:3-4
Jo 8:42-44
2 Ko 2:10-11
2 Ko 4:4
2 Ko 11:13-15
Ef 2:2
1 Te 2:18
2 Te 2:9-12
1 Pi 5:8-9
1 Jo 3:8-10
MAA 12:7-12
MAA 20:1-3, 10
6. God gavgavir Satanɨn mɨghueraghtɨ an arɨmangamim me ganɨngi.
Mt 4:1-11
Mt 6:13
Lu 22:31-32
Jo 17:14-19
Ro 8:31-39
Ro 12:12
Ro 16:19-20
1 Ko 10:12-13
1 Ko 16:13
2 Ko 12:7-10
Ef 3:20-21
Ef 6:10-18
Fl 4:13
1 Te 3:5-8
2 Te 3:3
2 Ti 1:7-8
Hi 2:18
Hi 4:14-16
Hi 12:1-2
Je 4:7
1 Pi 1:5
1 Pi 5:8-11
1 Jo 4:4
1 Jo 5:3-5
MAA 12:7-12
7. God dughiar avɨribar arɨmariaba itir gumazamiziba akɨrmɨsɨ.
Mt 4:23-25
Mt 9:35
Mt 11:2-5
Ap 3:1-6
Ap 8:4-8
Ap 19:11-16
Ap 28:8-9
1 Ko 12:9, 29-30
2 Ko 12:7-10
1 Ti 5:23
2 Ti 4:20
Je 5:14-15
BIZIR BAR TIZIMRA GƗN IZAMIN DUGHIAMƗN OTIVAM:
1. Iesus uamategh nguazir kamɨn izam.
Mt 24:29-44
Jo 14:1-3
Ap 1:10-11
Ap 3:19-21
Fl 3:20-21
Kl 3:4
1 Te 1:9-10
1 Te 3:13
1 Te 4:13-5:11
2 Te 1:6-10
2 Te 2:1-4
1 Ti 6:13-15
2 Ti 4:8
Hi 9:28
2 Pi 3:1-18
1 Jo 3:1-3
MAA 1:7
MAA 22:12-13
2. Godɨn kotɨn dughiamɨn, Krais Iesus gumazamiziba bar men araziba tuisɨgham.
Mt 7:21-23
Mt 16:24-27
Mt 25:31-46
Jo 3:18-21
Jo 5:24-29
Ap 17:30-31
Ro 2:1-11
Ro 14:10-12
1 Ko 3:10-15
1 Ko 4:5
2 Ko 5:9-10
2 Te 1:5-10
Hi 9:27-28
Hi 10:26-31
1 Pi 1:17
1 Pi 4:3-5
MAA 20:11-15
3. Gumazamizir Iesusɨn akurvazim iniziba, Godɨn Nguibamɨn ikiam.
Lu 12:32-34
Jo 14:1-3
2 Ko 5:1-8
Fl 1:23
1 Pi 1:4-5
MAA 4:1-11
MAA 21:1-4
MAA 21:22-22:5
MAA 22:14-15
4. Gumazamizir Iesusɨn akurvazim inizir puvatɨziba, Helɨn mangam.
Mt 10:28
Mt 13:41-42
Mt 13:47-50
Mt 25:41
Lu 16:23-26
2 Te 1:9
MAA 20:10-15
MAA 21:8