2
Ikikava kata vokavara.
Vaghina, aku sisiya ghamana na weni. Kona nipowana God kurina, koni nowi da ini vitemi, ma koni nowi wawaya kudubina kubiisi, ma God koni kiikiiwei. Ma bade kona nipowana kiikiivavo ma babada ghamaghamasi kubiisi da nuwanubiiyai ma pikatiyai tamakai. God kurina tavopepeta ma ti wawaya bubuna. Tanipowana babada kubiisi na tuna bera biibiina God kata Viviyawa ku matana. Ina kayowana da wawaya kudubita iti yawasita ma vonavaghata katakova bubuni. God na sago kava. Ma wawaya ma God kamoputiyai na tetete wawaya sago emakamakai da ivi sagota. Tuna wawayina na Yesu Keriso, ma peyarita kubiita ivere meyei. Rabobo ma berabero ivovotanita na Yesu igimarataweta. Marana vaghata inekiibau na God ivi debei da ina kayowana da wawaya kudubita iti yawasita. Tuna kubiine God ivineku da taku aposol, da varana biibiina ata dimei kupuna wawayisi kurisi ma ati beyebeyena da sisiya vaghata iti tumaghanei. Vonavaghata avonavonemi, ke ata vivibero.* 2Tim 1:11
Aku kayowana da tomotomowa maninisi ina nipowana, ma maranai ina nipowana na imasi ina ruepai ma nani kamonai ke sago nuwapughu bo vikawapata ina makai. Ma bade aku kayowana da wivine ke ina kayovigesiro. Ini gara bubuna ma ke gara miiyanisi ghamaghamasi ini kote. Uyawisi ke ina piro vigayagaya ma ke tinayodi ere gold bo posaru ere pels ini kote.* 1Pit 3:3 10 Wivine iyavo kava God evovokavakavari na bera biibiisi ita berai da wawaya iti gheghenisi, ke kii gara bo kii tinayodi bo kii posaru kitana kubiine. 11 Ma wivine kurisi kuni beyebeyena na ini yanota ma ina vopepeta. 12 Ma taku na ke ata vivivaghinei da wivine tomotomowa ina ghekuyowesi bo ini beyebeyena kurisi. Ti na ini yanota. 13 Konotai da God, Adam iyamoni ma murinai Eve iyamoni.* Gen 2:7, 21-22 14 Ma bade ke Adam sisiya vibero iti tumaghanei, Eve mota ina sisiya ivi tumaghanei da God ina sisiya bagibagina ivi kiigiiyei.* Gen 3:1-6 15 Ma wivine ini tuwa na natunatusi ina koyagha bubunisi ma mara nonowa i yawasa na maninisi. Ma ere vitumaghanisi ma ere nuwaviinisi ina makamakai na God ini yawasisi.

*2:7: 2Tim 1:11

*2:9: 1Pit 3:3

*2:13: Gen 2:7, 21-22

*2:14: Gen 3:1-6