E Yoanes Ka Hor To Aktarang To Tittiegom
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Yoanes Ka Hor To Aktarang To Tittiegom
E Yoanes to tittiegom a knovvur to a korlolo orom, her endo kat arhe tittiegom ka hor to enda kat. Tittiegom ka hor ta kmengorang endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar mang o pattermia ruk la ppiagar ko ngam kaegom kam vraik orom o mia ngaro papat petgim e Yesus he. Ii, o pattermia la ppiagar ruk endri ngma kerpatter o mia te, e Yesus, en nong Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen e, va en nong E Nut Khal msim kat e. Va ngta klai mang e Yesus kat te, en tlo mi pis mo mmie enang a mi mhel msim kat e.
To e Yoanes tittiek ngang o mia ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kmenserpagam ngaro papat ruk mang e Yesus te, en her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, va ani mhel to ta kle ka klai mang te, en nop, va her a mhel to arhe o mia ngat kais kam mnor mang te, ta sir kim e Yesus tok arhe. E Yoanes tittiek kam khenam a keknen to kmelongtok mang o mia ma mmok, he nang o mia kam mnor mang E Nutkalngunes msim vgum nga keknen to kmelongtok mang o mia va kam mnor kat mang endruk ngta sir kim E Nut orom ngaro kerkeknen.
1
Endo Ngat Kilegem Te, E Nut Ka Re, Her Endo Arhe Nam Kaen A Ktalhok To Kam Plong Vle Ko Kim E Nut Ngnik Ngnik Ngang O Mia
1-2 Vae, ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk mang Endo ngat kilegem te, E Nut Ka Re. Kua svil kam havaeng nguk mang te, her endo nam kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik ngang o mia arhe. Va her endo ta ktar vle tennik he ko kim E Nut kat, gi ktar mang ko tlo mur ellik orom enang a mi mhel ko pum nguaro kerok vop. Ii, ta ktar vle tennik, to le mur ellik orom enang a mi mhel kam mrua khenam en mruo ma mmok enang tok. Va her mor ri arhe ruk ngot mi vokom ka mit enang tok orom nguaro kerok mruo va mur ehang orom nguaro mur singni ri kat. Ii, va ngom her plong vle ko kim he keketar karo reha, va ka plong ngan karo rhek kat. He ekam tok, ngot le kaen o rhek ri ngang nguk ma mmok tete mang en, ko nma vle ko kmor enang tok. Ii ngot hahavae mang o rhek ruk endri te, tennik ta vle ko kim Kteit mekam mekam tok, to le mur ellik orom enang a mi mhel, kam mrua khenam en mruo ma mmok, he nang mor kam mi vokom enang tok. He ekam tok, kuaro rhek ruk endri ngta vle mang endo nam kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik ngang o mia to arhe. Va tete, ngot le kaenik ngang nguk kat kam havaeng nguk kat mang en kmikkiem her sim kut enang ko ngot mur vokom ka mit ko tmur ellik orom enang a mi mhel. Va ngot kaenik ngang nguk kam havaeng nguk mang kat her sim kut enang ko ngot ngan karo rhek kat. Ii, ngot kaenik ngang nguk ma mmok kam hahavae mang en tok, he nang muk kam kaum kar mor kmokpom kar Ngor Teit vgum endo Khal e Yesus Kristus mekam mekam, gi enang ko mor ngoma kaum kar muk kmokpom kar Ngor Teit vgum Khal to endo tok kat. He enang tok, mor tgus ngot kais kam kaum ka vle atgiang he kaum kmokpom kar E Nut her gi vgum Khal e Yesus Kristus tok arhe. Ii, a papat to tkaem mor he mor kmittiegom o rhek ruk endri ngang nguk, ta vle ti te, muk kar mor nguakro vurkul kam ngae sirei he ho mi kut kaisis kun mnam mor tgus mekam mekam hak, vgum ko mguaka kpom kuaro rhek ri.
E Nut En A Ho Momgor Hak
Ii, va a re to ngot mi kol ko vgum e Yesus ta vle te, her a re to msim ngot kle kaen ngang nguk tete kat arhe, ko ta vle ti te: E Nut, En A Ho Momgor Hak. He ho nong ke vur slommok tang mnam hak. Nove! Vanang akuruk mnam muk ngma re te, “Lmien ngom mia mokpom kar E Nut,” vanang ngat kle kaol va kael ngaro kerok mekam mekam mang o keknen ruk ngat lua mmok ko pum E Nut kalo keik, he o kerkeknen ruk endruk ngat kle kael rengmat kun mnam mar kngae ka ngmeang tgus. He enang tok, ngam mrua khenam mar mruo ma mmok te, ngam her gia ppiak orom ngaro gi ngnorok he lo mi kaeharom E Nut karo rhek ruk o minar orom ngaro keknen kat e. Nove, ngam kle mrua khenam mar mruo ma mmok te, ngma vle ma slommok vop. Vanangko enangthe mor tgus ngrua kle kaenang E Nut mruo kam her gi kael nguaro kerok mekam mekam mang o keknen ruk ngta mmok ko pum E Nut kalo keik ko En mruo ta mmok ormar tok, va ngruer kais kam kaum kmokpom mo kmor mekam mekam orom nguaro keknen ruk endruk tok kat. He enang tok, E Nut na her le kais kam momgol mor ko pum kalo keik pum nguaro gi vrong kerkeknen tgus mekam mekam vgum Khal e Yesus ka yor ko ka gidiel ta ksuk mang o mia tgus.
Vanangko enangthe ngop kle ka klai mang ngor mruo te, “Mor o mia ruk nop o kerkeknen ngat el rengmat kun mnam mor” va ngom mia kauyang ngor mruo he mrua vraik orom mor mruo petgim E Nut karo rhek ruk o minar. Ii, enang tok, ngom her gia vle orom ngua mur gi ppiak he, he kle mrua khenam mor mruo ma mmok te, E Nut karo rhek ruk o minar ngat lo el rengmat kun mnam mor e. 9-10 Va tok kat, ko enangthe ngopa klai mang ngor mruo te, “Tennik kam ngae kais mang tete, ngot lo eharom a kerkeknen tang hak” va ngom kle mia mon ppiagam E Nut tok kat arhe, va mrua khenam mor mruo ma mmok kat te, E Nut karo rhek ngat lo el rengmat kun mnam mor tok kat. Vanang enangthe ngop kle mrua havae mang ngor mruo orom nguaro kerkeknen ko pum E Nut kalo keik, va En ner mi kaeharom a keknen to tho mi kut sir hak kun mnam En mruo, endo kmikkiem ka tnangal to tel te, En kam lol nguaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak mekam mekam. He enang tok, ner kle kmomgol mor ko pum kalo keik pum o gi vrong kerkeknen ngo mamten ruk ngat lo vua sir kun mnam mor.