E Pol Ka Hor To Aktarang To Tittiegom Ngang lTesalonika
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Aktarang To Tittiegom Ngang lTesalonika
A rengmat ka pun to e Tesalonika tho mi kut laut hak kun mnam a mmie ka mhe to e Masadonia. Mnam a venloot to e Pol tkorim e Pilipai, he kle kngae mTesalonika, en tpis he khover e Yesus ka ngaomevek kun mnam a rengmat ka pun to arhe. Mnam o kolkhek ruk endruk, o Yuda ngta vle kvokom o mia kavurgem ko ngata ngan e Pol karo rhek he kaikkiem mar. To o Yuda ngata sei kam vrek kinkiin hak ngang e Pol. He ekam mar tok, e Pol ta parem e Tesalonika to kle kngae kaelpun kvaik kottek mnam o rengmat akuruk to le kngae ka vle mnam a rengmat ka pun to e Korin.
To e Timoti ta knaek mang he kpis ko mKorin kat khavaeng e Pol mang o tgoluk tgus ruk ngat pis kim endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar ko mTesalonika. Vgum o papat tgus ruk e Timoti ta havaeng e Pol mang ngar, e Pol ta kle kaittiegom ka hor ta ngang endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar ko mTesalonika kmenserpgam mar.
1
E Pol Ta Ngarkie Mang lTesalonika
Dok e Pol, va e Silas kre Timoti, ennginduk nginma kaum kaeha kar dok nginta vle mo kmok kat. Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk e Yesus ka ngaomevek to ko mTesalonika, muk ruk mut kor mnam muk mang Ngor Teit E Nut va Ngoldaip e Yesus Kristus he kmokpom kar.
Ngoma ngarkie ngang ngin, min kam ring ya mang nguk, va min kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang lTesalonika
Ngoma ngarkie ngang E Nut he kmon muk ngang En, kam kanprim En mang nguk tgus mekam mekam. Ii, ngoma kanprim E Nut mang nguk ekam ko ngoma pat mang mularo reha ruk mularo papat ruk kmor mnam muk mang E Nut ngam kaoppom muk kmeharom mar. Va ngoma kanprim E Nut mang nguk kat ekam ko ngoma pat mang mula keknen to kam sovet kam prongyek ka psek kmeha ngang o mia, endo ko mula keknen to kmelongtok mang ngar nam kaoppom muk kmeha ngang ngar enang tok. Va ngoma kanprim E Nut mang nguk kat ekam ko ngoma pat mang mula keknen to kam matnge vgum o vnek kat, endo ko mula keknen to kam nho mkor Ngoldaip to e Yesus Kristus kmen a ktalhok ngang nguk nam kaoppom muk kam matnge vgum mar tok kat. Ii, ngoma pat mang nguk tok, he kle kanprim E Nut mang nguk tok arhe.
Ii, koornopeik ruk E Nut tkaelongtok mang nguk, ngoma kanprim E Nut mang nguk tok, ekam ko kua mnor mang nguk te, E Nut ther mi re pum muk kam vle ngang En mruo. Va kua mnor tok, ekam ko mnam a venloot to ngota pis ngok kmuk orom a knovvur, a knovvur to endo tlo pis ko kmuk orom kuaro gi rhek tuk e. Nove, tpis ko kmuk orom E Nunu A Totur ka serppak kat. Ko mut vokom E Nunu A Totur ka serppak orom nguaro keknen ruk muk mruo mut vokom mor ormar kat, ko ngot her pis ngok kmuk, dok kam havaeng nguk mang a knovvur tok. He mut her ngae sim kut kor mnam muk mang kuaro rhek ruk endruk her vgum tok arhe. Ii, mut vokong ngor orom nguaro keknen ruk tok, to le kolkol ekam mor kar Ngoldaip kat. Ii, o mia ngat ngae ho si kol a regesal mang nguk hak, vanangko mut her mi sirei ge kam ktua lol kuaro rhek ruk E Nunu A Totur thavaeng nguk ormar vgum dok. Ii, he ekam tok, endruk tgus ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar ko tok mMasadonia va endruk ko mAkaia kat ngam kael muk ktar ko pum ngaro kerok he kolkol ekmuk tok arhe. Ii, ko o mia akuruk ko tok mnam a mmie kalo mhe ruk e Masadonia va e Akaia, ngat her ngan a re to mang Ngoldaip vgum muk, gi enangthe ngata ngan a nglung ka muktim ko tkaeti klik ngang ngar. Vanangko nong a mmie kalo gi mhe ruk ennginduk tuk ngint kol a re mang nguk e. Nove. A re to mang nguk tvaas kim a mmie karo mhetor kavurgem te, mut si lol o vnek tok, vanangko mut kle klol kuaro rhek ruk kmor mnam muk mang E Nut ge. He ekam tok, klo is hak kam havaeng o mia mang nguk kat e, ko ngat her mnor mang nguk tok arhe. Ko her o mia ruk endruk arhe, ngat havaeng ngarlenar mang nguk te, muta sirei hak kam lol kuaro rhek ruk endruk mang e Yesus tok, ko ngot pis ko kmuk, dok kam havaeng nguk ormar. Ii, va ngat havaeng ngarlenar mang nguk kat te, mut her orim mula keknen to kam totu pum o gi vrong kool ruk la ppiagar enangthe mar mularo Nut msim, nang kle khortgem mularo papat kam kle kaeha ngang E Nut to a minar, Endo nma plong vle ngnik ngnik. 10 Mare, va ngat havaeng ngarlenar mang nguk kat te, tete muta vle gia nho mkor E Nut Khal to e Yesus, endo E Nut tmur hover petgim ka nnak, en kam kat kaeknik kun kuon ma volkha. Ii, her e Yesus arhe endo tmur hong ngor kun mnam E Nut ka ngaesik to na re kmel ngang ngor.