E Pol Ka Hor To Aktarang To Tittiegom Ngang E Timoti
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Aktarang To Tittiegom Ngang E Timoti
E Timoti ko en a gi kalyie vop ta vle te, en e Pol kaela langto. E Timoti tlol o papat ruk mang e Yesus ko vgum e Pol tie ko e Pol ta pakvom kam punpa kam vaik kottek kun mnam o mhetor kam havaeng o mia mang e Yesus. Ii, tkor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar to le kaikkiem e Pol ko mnam a venloot to e Pol ta kta ngae nglomin kam havaeng o mia mang e Yesus ko mnam o mhetor akuruk yok.
Tie ko e Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti, e Timoti ta vle ko mEpeses he kaeha kam patter o mia kun mnam e Yesus ka ngaomevek to nma nho mang ko tok. E Timoti, si en a gi kalyie vop, vanangko ta kpom a ngaeha to kam nho mang e Yesus ka ngaomevek to ko mEpeses. Vanang e Timoti en nam kaursie vgum o mia ko ngma klel orom ko en a gi kalyie he kol a ngaeha to alaut. To e Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti kmenserpagam en kmennegiang o mia pum ngaro rhek ruk endruk, nang kle sim kaeharom E Nut karo reha gi. Ii, e Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti kat kam havaeng te, en kam sim kaeha orom ka ngaeha nngia nngia.
1
E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang E Timoti
1-2 Vae Timoti, Dok e Pol, a aposel to mkor e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko tmeng dok kam kol ka gu, kmikkiem gi enang ko e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen kar E Nut to tsusulgim mor, ngint mur kaum kam mi ktua re lserppak ngang dok kam kol ka gu tok.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang in Timoti, yindo kua kvam in te, ko hal msim, ekam ko ko her pavloum yin orom o papat ruk kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar.
O Timoti, koma ngarkie mang in ngang Ngor Teit E Nut kar Ngoldaip e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen te, min kam ring ya mang yin va min kmel ngina mamrung ngang in, va min kmeharom ila vrek kmongeik kat.
E Timoti Nak Kser O Pattermia Ruk La Ppiagar, Mar Kam Lo Kta Patter O Mia
Tesgun ko ko ngae ngok mMasadonia ko her ktar kaurur kmin kam vle ko tok mEpeses, he nang yin kmen a re lserppak ngang o mia akuruk ngma ker patter o mia orom ngaro papat ruk la ppiagar, yin kam kser mar, he nang mar kam lo kta patter o mia kat hak. He kmikkiem kuaro rhek ruk tesgun tok, ko kat kaurur kim in tete kat te, ngiaka vle ko tok he ka kser mar tok ge. Va ngiak kaen a re lserppak ngang ngar, mar kam lo kta vle pum o mohoi va o ngothoi ruk mang ngaro pupnam ruk tennik tennik hak, ko o ngothoi ruk endruk nong ngaro kleim ngang ngar e. Ko ngam lo kaenpgam o mia kmeharom E Nut ka ngaeha to kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar e. Nove, o keknen ri ngam kle gi kaispgam o mokrur ha! Va a re to ko kaurur kmin mang tete, yin kmikkiem, ka treil msim ta vle te, yin kam kla orom a keknen to kmelongtok mang o mia orom a keknen to mularo vurkul kam mrer ko pum E Nut kalo keik, va orom a keknen to mularo papat kam mmok, ko nong a kerkeknen tang mnam muk hak he muk kam mrua koon pum muk mang, va orom a keknen to muk kam smia mien kmor mnam muk mang e Yesus kat. Vanang o ker pattermia ri ngat kle va ka vraik petgim o keknen ri nga ton msim, nang kle vrong kaolol orom o papat ruk yok nong ngaro kleim ngang ngar kam rere ormar. Ii, ngata vraik petgim o papat ri nga ton msim tok, ekam ko ngat gi kael mnam mar kam vle te, mar o pattermia ruk mang E Moses karo pos kam lua kokkol kam rere kmenserpgam mar ngang o mia. Vanang mar mruo ngat gia papagru ko ngat lo vua mmok mang o pos ruk endruk ngaro pneik lsir e.
Mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar ngota mnor te, e Moses karo pos ngama ya ngang ngor, enangthe a mhel nap sim kaeha kmikkiem o pos ri ngaro pneik msim. Ii, ngota mnor mang ngar te, ngat lua vle ngang a mhel to ta vle la mmok ko pum E Nut kalo keik e. Nove, ngat kle va ka vle ngang endruk ngma kpoot mang E Nut karo pos, kar endruk ngma kerngnek. Va ngma vle kat ngang endruk ngam lua totu pum E Nut kar endruk ngam kaeharom o kerkeknen mekam mekam. Va ngama vle kat ngang endruk ngam lua totu pum E Nut karo pos, kar endruk ngma kpiem o papat ruk mang E Nut kat. Va ngta vle kat ngang o ngairivik kar endruk ngma por ngaortek va ngaornek kat. 10 Ii, va ngta vle kat ngang endruk ngma vret ngarlenar, va ngang lurokol ruk ngma mo aol mang lurokol mruo. Va e Moses karo pos ngta vle kat ngang endruk ngma kpom ngalngunes to kael mar, o mia akuruk yok kmenkim mar kmenen mar kmeha ngang ngar, va ngang endruk ngam gi vrong ppiak kar endruk ngma ppiak kam re kvat o tgoluk kmel o tnangal, va ngang o mia ruk orom o vrong kerkeknen kat endruk ngat lo sim kut kaikkiem a re to a minar to koma patter o mia orom, 11 va lo kolkol ekam e Yesus karo keknen ruk mut ngannik vgum ko E Nut tel a knovvur maktiegom dok kmeha orom kam havaeng o mia mang. Va her E Nut to A Ho Lgekol Hak, Endo nam kaeharom o mia kam lgekol kat arhe.
E Pol Ta Kanprim E Nut Ko E Nut Tring Ya Mang
12 Ii, Ngoldaip E Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, en nam kaenserpagam dok kmeha ngang tok. Va koma kanprim en ko ta khenam ka papat ma mmok te, ka vrek tisis kun mnam en mruo mang dok te, ko mi kut kais hak kmeha ngang en tok. Ii, ta khenam ka papat to endo ma mmok, ekam ko tmur re pum dok kam kol ka ngaeha to endo kam havaeng o mia mang a knovvur to endo tok. 13 Si tesgun, ktar mang ko E Nut tlo re pum dok kam kol a ngaeha to endo vop, kom sei kam kerrereng En mruo va kol a regesal mang karo mia kat, ko tesgun koma sovet kam koskalil orom mar, vanangko E Nut ta le ktua mrung dok ge. Ii, ko her kamliker ti, ekam ko klo kor mnam dok mang e Yesus he lua mokpom kar vop, he ngae lo mrua paptang dok mruo pum en hak. 14 Mare, tesgun ko ngae ka vle tok arhe, vanangko Ngoldaip tho ksovet hak ge, kam ring ya mang dok. He ekam ko tring ya mang dok enang tok tete, dok vat ko kle kor mnam dok mang e Yesus te, en her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar kat, to kle kaelongtok mang endruk ngat kor mnam mar mang he kmokpom kar en tok kat.
15 O rhek ri o minar ngaro kleim, mor kam ngarngar mang ngar lserppak va ngruaka kpom mar, ko ngta vle ti te: E Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen tpis enang a mi mhel mo pgegom o mia kam sulgim mar pum ngaro kerkeknen kam lol patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak. He a mhel to tesgun o kerkeknen ngat ho mi kut el rengmat kun mnam, kir kim o mia tgus, her dok ta arhe. 16 Ii, ko si vle enang tok tesgun, vanangko E Nut ther mi ktua vle pum a her gi papat to arhe, he ka mrung dok ge, he nang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen kam mi kut khenam ka keknen ma mmok ormok, endo kam ho lo gia prik mang a ngael resik kim mor. Ii, ta vle pum a papat to endo kam mrua khenam ka keknen to endo ma mmok ko ka keknen to endo nong ka tu ngang hak. Teharom tok, he nang o mia kam mi ktua vokom ka keknen to tok he kam mmok mang, ko na kle kaeharom ka keknen to endo ngang ngar tok kat, he nang mar kam kle kor mnam mar mang En he kmokpom kar. He enang tok, E Nut na kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar. 17 Ii, he ekam tok, ngot kais kam kni pum E Nut te,
“Ngua Taven E Nut to nma plong vle mo maineik tgus he lua yor hak, her gi En tuk to ngoma totu pum. En ngom lo sia vokom ka vok, vanangko her Endo arhe ngruaka nho orom mekam mekam va kmon En orom kla saen kat. Lmien.”
18 Timoti, kua kvam in te, ko hal he. Ii, va a ngaeha to kua keknen ngang in mnam kua hor ta, endo ko re kmel maktiegom in, tkut kaikkiem o rhek ruk o propet ngata ktar kpavap mang in ormar tesgun tok ge. Ii, ko her o rhek ruk arhe ngia sim kut kaikkiem mar kam kol a serppak vgum mar kam sir kserppak kim nguaro imuo, yin kam kser mar kam lo kta ker patter o mia orom ngaro rhek ruk la ppiagar kat. To endo yek, ngir kais kam sir kserppak malngaeng ngar 19 ko ima ngarngar mang alo keknen ruk enngindi te, endo kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar va endo kam vle orom ila vrek to nma mrer ko pum E Nut kalo keik. Mare, vanang o mia akuruk ngat el ngaro yaik ngang alo keknen ruk enngindi he enang tok, ngat ngae ho mi ktua kering ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus hak. 20 Ii, va alo mhel aloruk kun mnam o mia ruk endruk tok, e Haiminias kar e Aleksanda, alo mhel ri ko her ootgan pmin kun mnam e Yesus ka ngaomevek, to kle kael min ko maktiegom e Seten. Kua vle kar min tok, nang min kam kol a kapnes he kvitik kam lo kta kerrereng E Nut kat.