E Pol Ka Hor To Alomin Orom To Tittiegom Ngang E Timoti
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Alomin Orom To Tittiegom Ngang E Timoti
Tie ko e Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti, e Timoti ta vle ko mEpeses he kaeha kam patter o mia kun mnam e Yesus ka ngaomevek to nma nho mang ko tok. E Timoti, si en a gi kalyie vop, vanangko ta kpom a ngaeha to kam nho mang e Yesus ka ngaomevek langto ko mEpeses. Vanang e Timoti en nam kaursie vgum o mia ko ngma klel orom ko en a gi kalyie he kol a ngaeha to alaut. To e Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti kmenserpagam en kmennegiang o mia pum ngaro rhek ruk endruk, nang kle sim kaeharom E Nut karo reha gi. E Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti kat kam havaeng te, en kam sim kaeha orom ka ngaeha nngia nngia.
Tie ko e Pol tittiegom ka hor to alomin orom ta ngang e Timoti, ngat kat kaenpasiker e Pol kun mnam a hengor to ko mRom. E Pol ta smia mnor mang en mruo te, en tlo is hak kmottek ko nong ke laut mar kmim kngam a yoror. He ekam tok, e Pol tittiegom ka hor ta ngang e Timoti kmenserpagam en kam sim ktua kpom karo reha he ksap orom mar ge ko pekam ko nak yor. Va e Pol tkat kaen o rhek mnam e Timoti kam smia keknen ngang mang kam sim kaeha ngang e Yesus ka ngaomevek nngia nngia. Va e Pol thavaeng e Timoti kam sir malngaeng o pattermia ruk la ppiagar, nang kle kngarngar mang a re to a minar mang e Yesus mekam mekam.
1
E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang E Timoti
1-2 Vae Timoti, Dok e Pol, e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka aposel to dok, ko tmeng dok kam havae mang en kmikkiem gi enang ko E Nut mruo tmur svil mang dok kam havae mang en tok. Ii, E Nut ta svil dok kam havae mang e Yesus tok, kmikkiem enang ko tennik E Nut tel ka tnangal ngang o mia, mar kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik her vgum e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe.
Kua vle tok, he kaittiegom kua hor ta ngang yin Timoti, yindo kom kaelongtok mang yin he ka kvam in te, ko hal msim, ekam ko dok ko pavloum yin orom o papat ruk kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar.
O Timoti, koma ngarkie mang in ngang Ngor Teit E Nut kar Ngoldaip e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen te, min kam ring ya mang in, va min kam mrung in, va min kmeharom ila vrek kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang E Timoti
Ii, koma ngarkie ngang E Nut mo kolkhek va mo segain tgus va koma pat mang in mekam mekam he kngarkie mang in kam kanprim E Nut mang in. Her E Nut arhe, Endo kom kaeha ngang orom kua vrek to nma mrer ko pum kalo keik, gi enang koores ruk tennik ko ngam kaeha ngang E Nut tok kat. Koma pat mang in, tie ko yi kaeti mang dok, he kua vok tsei kmel ring in kam kta vokom yin, he nang dok kam ngae ho mi ktua sirei hak. Ii, va o mia ngat el pat kim dok mang ilaro papat ruk o minar ko ye mi kut kor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar ormar. O papat ruk endruk, ipoei to e Lois kar inan to e Yunis nginta ktar kor mnam min mang e Yesus he kmokpom kar orom mar tok kat. He tete kua serppak mang in kat te, im sim kut kor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar orom o papat ruk o minar ruk endruk tok kat.
E Pol Tkaenkrovgem E Timoti Kam Lo Kat Konit Orom E Nut Ka Nngiar
He ekam ko im kor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar tok, kua svil kmel pat kim yin kat te, tie ko dok kar mulmialaol ngot el nguaro singni kuon malpgem yin, E Nut tmi kut nngiar ngang in orom a nngiar langto. He ekam tok, ngiak or kam kta konit orom kat e. Ko mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar, E Nut ther lua nngiar ngang ngor orom E Nunu A Totur enangthe en nong a serpgar, he nang mor kam ruokar kim o mia e. Nove, thera nngiar ngang ngor orom E Nunu A Totur ko en a ho vu serpgar hah, he nang mor kam kle va ka vle lserppak vgum en, va mor kmelongtok mang o mia vgum en, va mor kam serppak kam mrua nho mang nguaro pkor vgum en kat.
He ekam tok, ngiak or kam kta leep kim o mia kam havaeng ngar lmien mang Ngoldaip kat e. Va ngior kam kta leep pum dok kat, ko ngat kol a regesal mang dok kmenpasiker dok mo mnam a hengor ta vgum ko koma havaeng o mia mang. Vanangko ngiak kle va mur ngam yin mruo ekam a ngaeha to kam vle enang dok, he nang o mia kam kol a regesal mang yin tok kat, ko ima havae mang a knovvur enang dok tok kat. Ii, ngia mrua ngam yin mruo ekam a ngaeha ta, orom a serppak to mkor E Nut mruo. Her E Nut arhe, Endo tsusulgim mor he kvaeng ngor kam mur kaen mor ngang En mruo orom nguaro keknen ruk o totur. Ii, E Nut tsusulgim mor tok, ekam ko tikkiem ka mur papat mruo, endo kam ring ya mang ngor, nang nong ko ngot eharom nguaro mur keknen mruo, he tsusulgim mor vgum mar e. Nove, tsusulgim mor kmikkiem ka mur papat mruo tok, ekam ko tennik ktar mang ko E Nut tlo kueng a mmie vop, ta ktar el ka papat to endo kam ring ya mang ngor orom e Yesus To Thim Orom Ka Msasaen, yek koknaik kam mi kut kaen ngang ngor kam susulgim mor orom en tok. 10 Ii, tennik E Nut ta ktar el ka papat to kam ring ya mang ngor orom Endo Thim Orom Ka Msasaen, vanangko her tete arhe ta kle mia khenam ka papat to endo ma mmok her orom e Yesus To Thim Orom Ka Msasaen arhe ko E Nut ta khenam e Yesus ma mmok ngang ngor vgum ko e Yesus thop petgim ka nnak he. He ekam tok, ngota mmok mang E Nut te, ner kaeharom mor kam hop petgim nguaro nnak tok kat kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik, her gi vgum ko ngot kor mnam mor mang a knovvur. 11 He her gi mang a knovvur to arhe E Nut tmur kut mon dok kam sir orom En kam vle te, ka aposel to dok, dok kam polger o rhek ruk mang ngang o mia. Ii, va tmur kut mon dok kat kam patter o mia mang kat. 12 He her vgum ko koma patter o mia tok, ngat kol a regesal mang dok kmenpasiker dok tete. Vanangko, kom lua leep pum a vnek ta e, ekam ko ko smia mnor hak mang e Yesus, endo ko her kor mnam dok mang he kmokpom kar. Va kuaro papat ngat ho mi kut serppak mang kat te, endo dok ko mur el dok ko maktiegom, her en kat arhe tkais kam smia nho mang dok kam ngae kais mnam a kolkha to a kser kim.
13 He ekam tok, Timoti, a re to a minar to koma patter o mia orom, va ye her kol vgum dok, ngiak kael a re to endo ktar ko pum ilalo keik kam sim kael, nang yin kam smia mnor kam smia patter o mia nngia nngia mang nguaro papat ruk mang e Yesus tok. Va ngiak kor mnam yin mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, va kaelongtok mang o mia kat. 14 O Timoti, tesgun E Nut tel karo rhek ruk o minar mang e Yesus ko maktiegom yin, he kua havaeng in tete te, ngia smia toot mang o rhek ruk lyar ruk endruk mekam mekam orom E Nunu A Totur ka serppak to tel rengmat kun mnam mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar.
E Pol Ta Ngarkie Mang E Oneseporas
15 O Timoti, yi her kol a re he mang endruk tgus ko mnam a mmie ka mhe to e Esia, ko mar tgus ngata ksir petgim dok he. Va si e Pigelas kre Hermosenis va min kat nginta ksir petgim dok kat.
16-18 Vanangko e Oneseporas, yi sim mnor mang en kat, ko en nam kle ksei kam turang dok orom o vrong reha kavurgem ko tok mEpeses. Va tie ko ta vle mo mRom kat, va nma plong kaenserpgam dok he lua leep kim o mia pum dok ko ngat kleng kualo ktiek va kualo nhar he kaenpasiker dok mo ma hengor ta. Ii, nam lua leep pum dok tok e. Nove. Ko tesgun ko tgi gnua pis mo mRom, te ktua riring dok kriring dok kngae kais ko ta pis mang dok. He ekam ko nma vle kar dok tok, kua ngarkie ngang Ngoldaip tete, En kam khenam ka mamrung ngang e Oneseporas kar ka valngan tgus mo kolkhek ruk endri tete. Va kua ngarkie ngang Ngoldaip mang ngar tok kat, En kam tting mang kua papat to En kam mrung ngar koknaik kat mnam a kolkha to ngak sir ko pum E Nut kalo keik kat.