E Pol Ka Hor To Tittiegom Ngang lKolosi
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Tittiegom Ngang lKolosi
E Pol ka hor ta, ta vle te ka hor to korlotge orom to tittiegom ko mnam a hengor to ngat enpasiker en mnam ko mRom. A mhel langto ka munik te, e Epapras tootpum ko ma rengmat to e Kolosi he kngae ka ptang e Pol ko mRom kam havaeng mang o pattermia ruk la ppiagar ko ngma kerpatter o mia ko mKolosi.
O pattermia ruk la ppiagar ri ngma kerpatter lKolosi ko ngat havae te, o papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar nong ngaro kleim ngang ngar, he nang E Nut tlo kais kam lol ngaro kerkeknen patgiang he kikiangae mang ngar vgum mar hak.
He ekam tok, e Pol tittiegom ka hor ta kam sir malngaeng o pattermia la ppiagar ruk endruk kam kser ngaro rhek ruk endruk. Ii, e Pol tkael pat kim lKolosi orom ka hor ta mang e Yesus te, her e Yesus arhe, endo tho vu laut hak mang o vrong tgoluk tgus. Va tkael pat kim mar kat te, her e Yesus ka yor tuk to tis, he nang E Nut kam lol ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak vgum, nang nong o vrong keknen akuruk yok e.
1
E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang lKolosi
Vae, dok e Pol, a aposel to mkor e Yesus, to E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko tmeng dok kam kol ka gu, kmikkiem gi enang ko E Nut mruo tmur kut svil mang dok kam kol ka gu tok. Va ngornopia to e Timoti to nam kaum kaeha kar dok ta vle mo kmok kat.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk koornopeik ko mKolosi, muk ruk mut kor mnam muk mang e Kristus he kmokpom kar. Ii, her muk ruk arhe E Nut tmur el muk kam mi ktua vle ngang En mruo orom o keknen ruk o totur.
Koma ngarkie ngang Ngor Teit to E Nut mang nguk te, En kam ring ya mang nguk, va En kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang lKolosi
Mnam o kolkhek tgus ruk mota ngarkie ngang E Nut, Endo Ngoldaip e Yesus Kristus Kteit, moma ngarkie mang nguk va moma kanprim En mang nguk, ekam ko mot kol a re mang nguk he te, mut kor mnam muk mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, va mum kaelongtok mang endruk tgus E Nut tmur el mar ngang En mruo kat. 5-7 Ii, mularo papat ruk endruk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar va kmelongtok mang o mia tok, ngat hop kun mnam muk ekam a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik, endo muma nho mkor E Nut kmen ngang nguk. Ii, va a ktalhok to endo, E Nut tmi kut elpas orom kuon ma volkha kpaneng nguk kam kol koknaik. Va her a ktalhok to kat arhe mut her lol o rhek mang he ko vgum e Epapras. Ko tiok e Epapras tpis ko kmuk orom a knovvur to endo he khavaeng nguk mang orom E Nut karo rhek ruk o minar te, E Nut nma ring ya mang o mia orom e Yesus arhe. Ther havaeng nguk he sim keknen ngang nguk mang e Yesus tok, to karo rhek ruk endruk ngat el mit kun mnam muk ko mut hera mmok mang ngar, to kle kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. Mare, he tete E Nut karo rhek ruk endruk mang e Yesus tok, ngat vaas kim o mia ruk mnam o mhetor tgus mo mmie he kael mit kun mnam mar, gi enang ko ngam kael mit kngae kun mnam muk tok kat. Ii, ngat kaelha kmel mit kun mnam muk tennik ko mut pakvom kam nganik kam ngae kais mang tete. Ii, her e Epapras to thavaeng nguk lmien mang E Nut ka keknen to kam ring ya mang o mia, ko en a mhel to nma kol kua ngaekam he kaeha ngang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Va nam lua tu kmeharom karo reha ruk ngang nguk ko e. Nove, en nma turang dok kre Timoti kmeha ngang E Nut vgum karo reha ruk ngang nguk. Va en mom kaelongtok mang kat. Ii, her e Epapras to arhe, endo ten a re ngang dok mang nguk ko tok te, mum kaelongtok mang o mia vgum ko E Nunu A Totur nam kaenkrovgem muk kmelongtok mang ngar tok.
E Pol Ta Ngarkie Ngang E Nut Mang lKolosi
He her gi vgum ko mot kol a re to mang nguk tok, kmelha tiok mnam a kolkha msim to mot gnua kol a re to endo kam ngae kais mang tete mom lua tu kam ngarkie ngang E Nut mang nguk e. Ii, moma mnganang E Nut te, En kmen o papat ruk laol vgum E Nunu A Totur kun mnam muk kmeharom mularo papat kam mmok, he nang E Nut kam klang nguk mo papat ruk mang ka svil mruo tok arhe. 10 Ii, moma ngarkie tok, he nang mularo ngorsang tgus kmenang endo mkor Ngoldaip, he en kam higiang mularo ngorsang tgus tok. Ii, E Nut tkais kam higiang mularo ngorsang tok, ekam ko mularo reha tgus ngak kael mit, va ekam ko mularo papat ngak laut kngae orom o papat ruk mang En mruo. 11 Ii, va E Nut tkais kam higiang mularo ngorsang kat ekam ko nam kaenserpagam muk kam vle lserppak orom ka ho serppak tgus hak kmikkiem gi enang ko nma khenam ka ho serppak to a vu ngaurar hak ngang o mia tok. Ii, va E Nut nam kaenserpagam muk orom kla serppak tok, he nang muk kam mi kut kais kam matnge vgum o vnek he lo kaeloong mnam mar kam marer kam nop. Ii, va E Nut tkais kam higiang nguk kat ekam ko muma sirei 12 kam kanprim Ngor Teit to En kat.
Ii, her gi E Nut tuk arhe Endo tkaum kovor ngaur mang ngor he, kam mi kut kais kam tuur mnam a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik, endo E Nut tmi kut en ngang karo mia mruo ko ngat vaik ku meorom ka tavgo orom karo keknen ruk ngat vua mmok. 13 Ii, E Nut tmur kovor ngaur mang ngor tok, her gi vgum ko ther susulgim mor he, kam hong ngor petgim a slommok to orom o gi vrong serppak ruk ngma komor mor. Ii, thong ngor tok, nang kle kael mor kam vle ku meorom Khal ka tavgo to endo, mor kam vle ngang E Nut mruo, he nang Khal mruo to nam kaelongtok mang en, ka tavgo to endo kam vle kuo mang ngor vat. 14 Va her vgum Khal to endo arhe, E Nut tel ekam mor orom ka gidiel. He her vgum tok, E Nut ther lol nguaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak.
E Yesus Ka Munik Ta Laut Kir Kim O Vrong Tgoluk Tgus
15 Ii, va E Nut to o mia ngam lua vokom, her e Yesus kat arhe o mia ngma vokom En orom. Va her e Yesus to arhe ta ktar vle he ktar mang o vrong tgoluk tgus ruk E Nut tkueng ngar va tlaut he ka nho mang ngar tgus kat. 16 E Yesus ta laut mang ngar tok, ekam ko her vgum e Yesus arhe E Nut tkueng o vrong tgoluk tgus kuon ma volkha va mo mmie. Ii, o vrong tgoluk tgus ruk o mia ngat kais kam vokom mar, va o vrong tgoluk tgus ruk o mia ngat lo kais kam vokom mar, va o vrong serppak tgus, va o vrong engyel tgus, va o vrong serppak ngalmialaol tgus, va o engyel ngalmialaol tgus kat va E Nut tkueng ngar tgus vgum e Yesus, mar kam mi ktua vle ngang e Yesus mruo kat. 17 Ii, E Yesus ta ktar vle ktar mang ko E Nut tlo kueng o vrong tgoluk tgus vop, va her e Yesus ka serppak to kat arhe ta kpom o vrong tgoluk tgus ruk endruk kat, he mar ngma serppak kim en enang tok. 18 Va e Yesus nma nho mang kakro ngaomevek ruk ngta vle enang ka mur vok mruo. Ko her en kat arhe, endo kakro ngaomevek tgus ngat pal mnam orom ngaro ngorsang ruk o gunngae kat. Va her en kat arhe, endo ta laut he ka nho mang endruk tgus ruk ngak hop petgim ngakro nnak kam vle orom a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik kat. He enang tok, en ta laut mang o vrong tgoluk tgus kir kim mar hak. 19 Va E Nut ta sirei kam mur ellik orom En mruo mnam Khal to endo, he nang Khal kam ho mi ktua kolkol ekam En ka ngmeang hak tok, en kam vle te, en E Mi Nut Msim gi enang tok kat. 20 Ii, va her vgum e Yesus to kat arhe, E Nut ta sirei kam mrua tver kim ka ngaesik to ngang o mia tgus, he nang En kam kat kael a mo nho kun pgegom En va mar kat. Ii, e Yesus ta tver kim E Nut ka ngaesik vgum ko tyor engnang a ho ko ka gidiel ta ksuk kmel a vrek longeik kun pgegom E Nut va o mia. Si o vrong tgoluk tgus mo mmie va e Yesus tel a mo nho kun pgegom E Nut va mar tgus kat. Va o tgoluk tgus ruk kuon ma volkha kat, va e Yesus tel a mo nho kun pgegom E Nut va mar kat.
21 Pu lmien te, tesgun mut si vle malhagenmok mang E Nut he kael imuo ngang orom mularo papat ruk kmeharom o kerkeknen ormar, 22 vanangko tete, e Yesus ther tver kim E Nut ka ngaesik ngang nguk he, orom ka vok mruo ko tyor. Ii, teharom tok, he nang E Nut kam kle kael a mo nho kun pgegom En va muk, he nang En kam vokom muk te, muta vle ngang En mruo orom mularo keknen ruk ngta mmok ko pum kalo keik, ko nong ke kerkeknen tang hak En kam kta mon muk orom kun mnam muk kat e. 23 Mare, he mguer mia vle la mmok kngae ge, enangthe mupa serppak kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar kngae orom mularo papat ruk ngta serppak mang ko mut lo mrua ksir petgim. Ii, va mguer mia vle tok, enangthe mup lua lopumtang mang a ktalhok to muma nho mkor E Nut kmen ngang nguk kat. A ktalhok to endo, her endo E Nut tre kmen ngang o mia ruk ngak kor mnam mar mang a knovvur. Ii, va her a knovvur to arhe mut her kol a re mang ko vgum dok, va her endo gi, ko her havaeng o mia tgus mo mmie mang kat. Va a her gi knovvur to kat gi E Nut ther mi kut el dok to e Pol kam vle te, kalkayie, dok kmeha ngang e Yesus kam havae mang tok kat arhe.
E Nut Ta Polger Karo Rhek Ruk Tesgun Nma Tuvgom Mar Kim O Mia
24 Kuaro vokngnes ruk koma lol mang nguk ruk muta vle enang e Yesus ka vok mruo ngat lo iser e Kristus ktakor ruk tkut lol e. He tete, a sirei nma ngae kun mnam dok mang o vokngnes ruk koma lol mang nguk ekam ko o vrong vokngnes nga mi ktua pis kim dok ha, he kle ka pgal kim endruk ko her lol he, kam ngae kais ko ngak kaiser endruk e Yesus tkut lol tok kat. Ii, koma lol o vokngnes ruk endruk her mang nguk ruk e Yesus kakro ngaomevek ruk arhe, muk ruk muta vle enang ka vok mruo. 25 Ii, her e Yesus ka ngaomevek to orom muk arhe, E Nut ther mi kut el kalkayie to dok kam mi kut kaeha ngang nguk he kaikkiem ka mur svil mruo to ta ktar el ngang dok kmelha kam polger tete. E Nut tmi kut el a serppak kuon malpgem dok kmeha ngang nguk tok, he nang dok kam polger o rhek mang ka svil to endo kmongor kim karo rhek mruo mang tgus. 26 Ko o mia ngaro maineik ruk mnam o venloot ngarlavurgem ruk tennik kam ngae kais mang tete, E Nut nam lo vrua paam rela mang ka svil to endo e. Vanangko tete, ther polger ka svil to endo ma mmok ngang E Nut karo mia mruo. 27 Ii, ko E Nut ka svil to endo ko tesgun ta tuvgom kim o mia, E Nut mruo tmur kut re pum karo mia mruo kun pgegom o vrong rhek ruk muk arhe, mar kam polger ngang nguk. Va E Nut ka svil to endo ta vle ti te, e Yesus kmel rengmat kun mnam muk, he nang muk kam nho mkor En kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang nguk. Ii, va E Nut ka svil to endo ta vle te, E Nut ka gol ka pun to En nma vle kia vul orom va her ka svil to endo kat arhe, E Nut ta svil kam polger ngang o vrong rhek.
28 He ekam tok, koma vaik kottek kun mnam o rengmat he khavaeng o mia mang e Yesus kngae, va koma psom o vrong mia tgus mang ngaro kerkeknen he kpatter o mia tgus orom o papat tgus ruk laol mang E Nut. Ii, kom kaeha tok kngae kais ko ko kais kmel o mia tgus ko pum E Nut kalo keik ko e Kristus na her tarkanang ka ngaeha to kun mnam mar he khortgem ngaro keknen tgus, mar kmiser ktakor mruo ko ngat kor mnam mar mang he kmokpom kar. 29 He her a papat to arhe nam kaem dok he koma prongyek ka psek kmeha tok orom kta serppak mruo to a ngaurar, ko En nam kaeha vgum dok orom ka serppak to endo kun mnam dok.