A Hor To Ngang lHibru
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang A Hor To Ngang lHibru
A hor ta, a mhel langto tittiegom ngang o Yuda ruk ngma mon mar kat te, o Hibru. Kun mnam a venloot to a mhel tittiegom a hor, o mia ngma sovet kam kol a regesal mang o Yuda akuruk ko ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar. Ngam kaim akuruk kngam mar o yoror, nang akuruk ngam kaim mar he kering ngar. He ekam o vnek ruk endruk ngat re kmorim o papat ruk mang e Yesus hak he mrua ksir petgim, nang kle kat kaeknik mang o papat ruk mkor mar ruk o Yuda mruo kam kta sir malpgem mar, enangthe kam nho mkor E Nut kam vokom mar la mmok ko pum kalo keik vgum ngaro mur papat mruo ruk endruk.
He ekam tok a mhel to tittiegom a hor ta, tittiegom ngang ngar kmenserpagam ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, nang mar kam lo mrua ksir petgim en, he lo kat kaeknik mang ngartakor pos mruo. Ta keknen ngang ngar orom o papat ruk mang e Yesus, mar o papat ruk o ngaenpaeir, endruk ngat laut kir kim o vrong papat tgus ruk mkor o Yuda.
1
O Mia Ngak Or Kam Mrua Ksir Petgim E Yesus Kam Lo Kat Kaeknik Mang O Yuda Ngaro Pos
Ko E Yesus Ta Momgol O Mia Orom Ka Mur Gidiel Mruo
Tennik, mnam o venloot kavurgem E Nut nam gi vrong kaikkiem o nghek ngo mamten kam pis ko kim o mia ngaro maineik ruk tennik kmen o rhek mnam mar vgum karo propet. Vanang mnam o mia nga main to tete, endruk ko rkieng a kolkha to a kser kim, E Nut ther en o rhek mnam mor vgum Khal mruo he, endo E Nut mruo tmur mi kut el en kam lol o tgoluk tgus ko mkor Kteit. Mare, E Nut ther kueng a mmie, a kolkha, a kenho, o ketor va o vrong tgoluk tgus hak her vgum Khal to kat arhe. Va E Nut Khal to endo nma khenam E Nut kla saen ma mmok orom en mruo. Va en kat nam ho mi ktua kolkol ekam Kteit hak ko tho mi kut kaenang Kteit. Va o vrong tgoluk tgus ruk E Nut Khal tkueng ngar, ngma serppak kim en, vgum karo rhek ruk ngata serppak hak. Ii, va ko pekam ko teharom a ngaelaut ngang o mia, he nang E Nut kam momgol mar orom Khal to en ka gidiel, Khal to en ther kle ka grap ngoguon ma volkha he korsang ko vanam E Nut To La Vu Ngaurar Hak ka miktiek. He ekam tok, tete, e Yesus ka serppak ta laut he ho mi kut kir kim o engyel hak enang tok arhe, kmikkiem gi enang ko ka munik to tkol ko mkor Kteit ta laut he ho mi kut kir kim o engyel ngaro mnok tok kat.
Ko E Yesus Ka Munik Tho Mi Kut Laut Kir Kim O Engyel Tgus Ngaro Mnok
Ii, e Yesus ta laut kir kim o engyel tgus ko, E Nut tlo kvam a engyel tang hak kam havaeng ngar orom karo rhek ruk endri te,
“Iteit to dok, he tete, kua kvam in te, ko hal to yin.”
Va E Nut tlo kvam a engyel tang kat ko tlo havaeng tang mnam mar te,
“Her dok ta arhe, ngora vle te, Kteit to dok va en nera vle te, Ko Hal to en.”
Ii, va E Nut ta khenam Khal ma mmok te, ta laut kir kim o engyel tgus orom karo rhek ruk tenik ngang o engyel tiok he, mnam a venloot to E Nut tmeng Khal to a molpou kam pis mo mmie. Ko thavaeng ngar te,
“Muk o engyel tgus ruk dok E Nut ko kueng nguk, her en arhe mguak tubulkek ku penharom he ktotu pum.”
Ii, e Yesus ka munik tho mi kut laut kir kim o engyel tgus kmikkiem enang ko E Nut tgi havae mang o engyel kat te,
“E Nut tkueng nguk ruk karo engyel, muk kam vle te, kalngunes ruk mum kaeha ngang E Nut orom a ngausgi, va orom a koot ko ta gurmik.”
Ii, E Nut tgi havae tok mang karo engyel, vanangko ta kle kut havae yok gi mang Khal ko thavaeng en te,
“O yindo ye ho mi kut kaenang dok to E Nut, ila tavgo to nera vle kuo mang o mia tgus nera vle ngnik ngnik va ner ho lo is hak kam nop e. Va ila serppak to kam nho mang o mia nera sir kuon malpgem ilaro keknen ruk ngat vua sir hak. Ii, ngira vle tok, ekam ko tennik kam ngae kais mang tete, im her gia svil mang o keknen ruk ngat vua sir hak enang tok, nang im lua svil hak mang endruk ngat kernonho hak. He ekam tok, dok to E Nut, Dok to ima totu pum dok, kua sirei kam hover yin kir kim ilenar tgus vgum ko ko her him yin orom kua msasaen.”
10 Ii, va E Nut ta kta havaeng Khal kat te,
“Ngoldaip, tennik her yin arhe yindo yelel mo kim ilaro papat kam kueng a mmie. Va o tgoluk ruk kuon ma volkha ngta khenam ilalo ktiek kat. 11-12 Mare, her yin arhe ye eharom a mmie va o tgoluk tgus ruk kuon ma volkha. Va koknaik ngara loloong ko mar tgus ngat kaenang o it ruk ngma memget he o mia ngma ngam mar. Ii, ngta vle tok, ko her yin arhe ngira vlengam o tgoluk ruk ye kueng ngar ko ngara nop kat, gi enang ko o mia ngma vlengam ngaro it ruk ngat memget tok kat. Ii, o tgoluk tgus ruk ye kueng ngar, ngar sia lulpus tok, vanangko yin im her ktua vle lhok kam ktua plong vle ngnik ngnik tok arhe ko ila serppak tlo is kam nop hak.”
13 Ii, va E Nut tlo reng a engyel tang hak orom karo rhek ruk endri kat te,
“Ngiak korsang ka vle ko vanam kua miktiek kam ngae kais ko nguak kir kim ilaro imuo, yin kam karkar mang ngar hak.”
14 Ii, e Yesus ka munik ta laut orom ka ngaekam tok, vanangko o gi engyel, E Nut te ktua vokom mar te, kam gia meng ngar kam gia vle te, mar kmeha ngang En mang o mia ruk E Nut nera susulgim mar, mar kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim Ngar Teit ngnik ngnik ko mkor En mruo.